Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy
(poziom zaawansowany)


Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

 • praktyczny warsztatowy charakter większości zajęć
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem oraz z psami innych uczestników, a także z psami problemowymi/schroniskowymi
 • warsztaty pracy węchowej oraz psich sportów
 • praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej oraz dietetyki
 • nauka technik masażu i relaksacji oraz ich zastosowanie w terapii behawioralnej
 • współpraca z krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

Cel edukacji

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności szkoleniowe, organizacyjne i komunikacyjne niezbędne w pracy z psami i opiekunami, a także pogłębienie wiedzy o czynnikach mających wpływ na zachowanie psa i rozwój kompetencji pozwalających na zastosowanie tej wiedzy w praktyce, w szczególności do diagnozowania i opracowywania rozwiązań dla konkretnych przypadków.

Absolwenci studiów uzyskają kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów metodami pozytywnymi, wzbogacone różnymi formami zabawy, aktywności ruchowej i sportu,
 • diagnozowanie i eliminowanie problemów behawioralnych w oparciu o rzetelną wiedzę teoretyczną o procesach zachodzących w organiźmie psa,
 • stosowanie technik relaksacyjnych w terapii behawioralnej,
 • efektywną komunikację i współpracę z opiekunem psa,
 • pracę z psami w schroniskach, mającą na celu przygotowanie ich do adopcji,
 • dobrą organizację pracy behawiorysty i trenera psów,
 • prowadzenie hodowli psów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)

BLOK 1 - Szkolenie, socjalizacja i resocjalizacja psów

 • miejsca pracy z psem
 • socjalizacja psa krok po kroku
 • praca szkoleniowa z psem – wszystkie komendy
 • praca z psem problemowym i schroniskowym
 • edukowanie i komunikacja z opiekunem psa

BLOK 2 – Praca węchowa

 • podstawy tropienia
 • tropienie sportowe, użytkowe i mantrailing
 • nosework

BLOK 3 - Różne sporty

 • agility
 • flyball
 • obedience
 • rally-o
 • obrona (w pozytywnym wydaniu)
 • dogtrekking

BLOK 4 - Pierwsza pomoc przedweterynaryjna

 • pierwsza pomoc

BLOK 5 - TTouch i masaże

 • podstawy TTouch i jego pochodzenie
 • różne rodzaje masażu
 • różne rodzaje ćwiczeń

BLOK 6 - Żywienie i dietetyka

 • zapotrzebowanie bytowe psów
 • prawidłowe normy żywienia psów
 • niezbędne składniki pokarmowe i ich dawkowanie
 • pokarmy nieprzyswajane przez psy
 • praktyczne zajęcia z oceny różnych karm

BLOK 7 - Budowa anatomiczna psa

 • anatomia głowy
 • anatomia kończyn
 • anatomia tułowia i narządów wewnętrznych

BLOK 8 - Praca mózgu i jej wpływ na zachowanie psów

 • pochodzenie i działanie podstawowych czynników w mózgu psa
 • praca mózgu a reaktywność
 • zaburzenia i choroby psychiczne u psów
 • podstawowe jednostki chorobowe mózgu

BLOK 9 - Neuroprzekaźniki i gospodarka hormonalna

 • układ nerwowy
 • mechanizmy powstawania hormonów
 • neuroprzekaźniki
 • kiedy i jakie badania są niezbędne, żeby zdiagnozować chorobę

BLOK 10 - Wpływ niektórych czynników genetycznych na zachowanie psów

 • wybrane geny wpływające na zachowanie
 • geny letalne
 • cechy eksterieru mające wpływ na zachowanie i choroby psów

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany dla absolwentów studiów i kursów związanych z behawiorystyką i szkoleniem psów, a także mających już doświadczenie w pracy z psami, w szczególności:

 • instruktorów szkolenia psów oraz behawiorystów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej i szkoleniowej,
 • hodowców psów, handlerów i sędziów kynologicznych,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów
 • pracowników schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt bezdomnych
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (dogoterapeuci, ratownicy, inne służby).

WYBRANE ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ

DSC 0023  DSC 0030

DSC 0101 Kopia  DSC 0114

Informacje organizacyjne

Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.

Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich uczniów.

Część zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (wcześniejsza informacja, które zjazdy). Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie (np. na Błoniach - wcześniejsza informacja, które zjazdy).

O przyjęciu na studia podyplomowe „Behawiorystyka zwierzat: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)” decyduje test kwalifikacyjny z wiedzy o psach, rasach psów i elementów weterynarii dotyczącej psów. Z testu są zwolnione osoby, które ukończyły „Behawiorystykę zwierząt towarzyszących” oraz osoby, które udokumentują wiedzę z powyższego zakresu zdobytą na kursach i szkoleniach.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019
 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału.
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa ustnie i pisemnie.
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie.
 • Nauczenie psa jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video.
 • Obecność min. 80%.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 800 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem