Cyberbezpieczeństwo

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Cyberbezpieczeństwo

Informacje ogólne

Atuty kierunku Cyberbezpieczeństwo

Atuty kierunku Cyberbezpieczeństwo

Studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa skierowane są do osób pragnących poszerzyć lub usystematyzować wiedzę w obszarze kontroli i bezpieczeństwa cybernetycznego, zarządzania ryzykiem, wybranych technologii bezpieczeństwa, jak również najlepszych praktyk wspierających przeciwdziałaniu cyberprzestępczości.

Kierunek ten odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tej branży na całym świecie przygotowując kandydatów do uzyskania cenionych kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiający im podjęcię pierwszej pracy w tym zawodzie. W trakcie studiów prowadzący przybliżą Słuchaczom zarówno aktualne trendy, zagadnienia, jak i wyzwania z jakimi specjaliści bezpieczeństwa mierzą się na co dzień.

Program studiów opracowany został przez specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz audytu, co gwarantuje wszechstronne ujęcie zagadnień oraz pragamatyczne i wielopłaszczyznowe przedstawienie tematyki. Został on podzielony na moduły, składające się z teoretycznego wprowadzenia do przedmiotowych zagadnień, które następnie uczestnicy przyswajają praktycznie w formie warsztatów, ćwiczeń oraz wykonania zaliczeniowej pracy projektowej będącej podstawą do końcowej obrony.

W trakcie praktycznej części studiów uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka IT, audytowania zasobów IT w przedsiębiorstwie, projektowania i oceny rozwiązań z zakresu architektury bezpieczeństwa systemów, praktycznego zarządzania incydentami bezpieczeństwa, wykonywania testów podatności czy projektowania i wdrażania szkoleń z zakresie poprawy świadomości bezpieczeństwa użytkowników.

Cel edukacji Cyberbezpieczeństwo

Cel edukacji

W trakcie studiów Słuchacze zapoznają się z licznymi metodologami standaryzującymi zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu metodyk oraz narzędzi, z którymi uczestnicy będą spotykać się na co dzień w pracy zawodowej:

 • Uczestnicy poznają najczęściej stosowane metodologie oceny ryzyka informacyjnego, jak IRAM czy COBIT, i będą mieć okazję, by je praktycznie zastosować.
 • Przećwiczą w praktyce techniki projektowania oraz wykonania audytu IT w opraciu o wybrany standardy, jak np. NIST Cybersecurity Framework, ISO/IEC 27001/2 , ISF Standard of Good Practice czy COBIT 5.0.
 • Będą wykonywać testy skanowania podatności za pomocą dedykowanych skanerów sieciowych czy aplikacji webowych oraz przygotowywać praktyczne scenariusze testowe z uwzględnieniem testów penetracyjnych korzystających z pakietów narzędzi KaliLinux.
 • Zaprojektują szkolenia e-learningowe dla użytkowników końcowych z zakresu edukacji dot. bezpieczeństwa informacji i zbadają ich skuteczność poprzez wdrożenie i monitorowanie metryk.

Program studiów przygotowuje także uczestników do uzyskania certyfikacji Systems Security Certified Practicioner (SSCP) akredytowanej przez organizację ISC2. Organizacja ta zrzesza profesjonalistów oraz ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji z całego świata i liczy ponad 130 000 członków. Jest wiodącą międzynarodową organizacją non-profit akredytującą szereg innych powszechnie uznawanych i pożądanych na rynku pracy certyfikacji, jak CISSP, CCSP, CAP czy CSSLP. Zainteresowani uczestnicy studiów mogą przystąpić do egzaminu końcowego w jednym z centrów egzaminacyjnych Pearson VUE Testing Center. Certyfikacja SSCP jest powszechnie rozpoznawan i uznawana na całym świecie.

Plan studiów Cyberbezpieczeństwo

Studia prowadzone są przez profesjonalistów-praktyktów na co dzień zajmujących się zawodowo zagadnieniami realizowanymi w ramach programu studiów. Są to praktycy zarówno z dziedziny zarządzenia organizacjami bezpieczeństwa, specjalizujący się w przygotowywaniu strategii, programów oraz planów wdrożeń, jak również odpowiadający za operacyjną część zarządzania. Zajęcia prowadzone są pod kątem nabywania praktycznych umiejętności, które każdy ze Słuchaczy będzie mógł później wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Studia zostały podzielone na moduły obejmujące następującą domeny z zakresu zarządzania ryzykiem oraz cyberbezpieczeństwem:

 • Zarządzanie ryzykiem informacyjnym (IT Risk Assessment)
 • Audyt IT oraz polityka zapewnienia zgodności (IT Audit and Assurance Program)
 • Zarządzanie ciągłością działania przedsiębiorstwa (Disaster Recovery and Business Continuity)
 • Operacyjne Centrum Cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity Defence Center)
 • Kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów i aplikacji (Systems and Application Security)
 • Analiza podatności, testy penetracyjne oraz skanowanie aplikacji webowych (Vulnerability Assessment, Penetration Testing and Web Application Scanning)
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych (Network Security)
 • Bezpieczeństwo usług w chmurze (Cloud Security)
 • Podstawowe aspekty kryptografii (Introduction to Cryptography)
 • Edukacja a bezpieczeństwo informacji (Security Awareness)

Atutem studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, posiadająca wszechstronne i zróżnicowane doświadcznie w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. To wysokiej klasy profesjonaliści i praktycy na co dzień zawodowo związani z zarządzaniem i wdrażaniem programów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach globalnych, o różnej skali i profilu działania. Gwarantuje to przekazywanie istotnej oraz praktycznej wiedzy Słuchaczom, a także uwzględnienie odmiennej specyfiki branżowej dla omawianych zagadnień.

Profil słuchacza

Gruntowne zapoznanie się słuchaczy z zagadnieniami obejmującymi powyższe domeny pozwoli stworzyć solidne fundamenty do praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy przygotowując jendocześnie uczestników do podjęcia pracy w jednej z poniższych specjalności:

 • Administrator systemów bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
 • Specjalista Security Defence Center / Security Operations Center
 • Inżynier systemowy
 • Administrator sieci komputerowych
 • Audytor IT
 • Specjalist ds. testów penetracyjnych
 • Specjalista ds. skanowania aplikacji webowych
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji

Studia kierowane są do osób, które:

 • nie mają praktycznego doświadczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa, lecz chciałyby rozpocząć karierę zawodową w tej branży lub też stawiają dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie,
 • szukają sposobu na podniesienie poziomu swojej wiedzy oraz poznanie i usystematyzowanie zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • myślą o nabyciu nowych i poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych, które pomogą im w przekwalifikowaniu się i zmianie pracy,
 • pragną przygotować się do egzaminu zawodowego Systems Security Certified Practicioner (ISC2 SSCP). Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi organizacji ISC2 doświadczenie zawodowe nie jest warunkiem niezbędnym umożliwiającym przystąpienie do egzaminu.

Umiejętności początkowe:

Studia podyplomowe kierowane są do osób zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Mile widziane jest minimum roczne doświadczenie w branży IT. Uczestnicy studium pragnący wystąpić o nadanie certyfikatu SSCP (po zdaniu egzaminu), powinni posiadać minimum roczne udokumentowane doświadczenie w jednej z siedmiu domen SSCP. Doświadczenie to nie jest jednak konieczne do przystąpienia do samego egzaminu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2019 r. i zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

W toku studiów zorganizowane zostaną wykłady gościnne międzynarodowych ekspertów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pozwolą one na uzupełnienie programu kształcenia o nowe zagadnienia, zaprezentowanie odmiennej perspektywy na problematykę bezpieczeństwa, jak również poszerzenie programu kształcenia o dodatkowe kwestie. Będą także okazją do stworzenia panelu dyskusyjnego, prezentacji stanowisk oraz otwartej dyskusji na interesujące słuchaczy tematy. Zapraszamy!

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem