E-government - zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

E-government - zarządzanie w administracji publicznej

Informacje ogólne

Atuty kierunku E-government - zarządzanie w administracji publicznej

Atuty kierunku

 • jedyne w Polsce studia kompleksowo kształcące przyszłe kadry urzędników państwowych i samorządowych zorientowanych na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi web 2.0 w praktyce 
 • program opracowany w ramach projektu edukacyjnego „E-government 2.0 w praktyce”
 • interdyscyplinarność programu: od zagadnień stricte administracyjnych, poprzez kwestie obywatelskie, mechanizmy społecznościowe, na technologicznych kończąc
 • niemal 50 różnych materiałów dydaktycznych wspierających program kształcenia
 • wykorzystanie narzędzia IT – platformy symulacyjnej mającej postać wirtualnego laboratorium e-Government 2.0. Aplikacja umożliwi studentom uczestnictwo w warsztatach online symulujących procesy konsultacji społecznych online, crowdsourcingu, audytu obywatelskiego
Cel edukacji E-government - zarządzanie w administracji publicznej

Cel edukacji

Celem programu jest wykształcenie kadr samorządu terytorialnego, zorientowanych na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi web 2.0 w praktyce.  Dzięki nowej generacji urzędników program będzie przyczyniał się do rozwoju e-Gov 2.0 w Polsce, w szczególności będzie promował działania na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w sprawy publiczne.  Zasadniczy moduł programu poświęcony jest projektowaniu i realizacji konsultacji społecznych – w treściach kształcenia uwzględnione są nie tylko , ale również praktyczne umiejętności niezbędne.

Plan studiów

E-GOVERNMENT 2.0 – podstawowe zagadnienia

 • Od administracji 1.0 do administracji 2.0
 • Web 2.0: trendy i metody pracy
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi
 • E-demokracja
 • Otwarte dane i re-use
 • Crowdsourcing – jako forma obywatelskiego konstytucjonalizmu
 • Seminarium dyplomowe trenig

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • Narzędzia web 2.0 (open source, wizualizowanie argumentów, aplikacje takie jak forum, opiniowanie, komentowanie, media społecznościowe itp.).
 • Usługi publiczne realizowane we współpracy z obywatelami z wykorzystaniem ICT
 • Nowoczesne technologie w administracji publicznej – zagadnienia techniczne (Bezpieczeństwo danych i aplikacji internetowych, Web usability, ergonomia stron i aplikacji 2.0)

PROJEKTY E-GOV 2.0 (e-konsultacje, e-opiniowanie, e-aktywność)

 • Uwarunkowania prawne projektów egov 2.0
 • Formy elektronicznej partycypacji 
 • Definiowanie problemu w projektach egov 2.0
 • Badania opinii przed i w trakcie prowadzonych projektów 2.0 – narzędzia
 • Mapowanie interesariuszy
 • Ustalenie harmonogramu procesów projektowych
 • Zarządzanie procesami e-partycypacyjnymi 
 • Informacja zwrotna i raportowanie

AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 • Rola moderatora i role uczestników projektów i kampanii 2.0
 • Techniki komunikacyjne w projektach 2.0 (Trening umiejętności komunikacyjnych, Metody rozwiązywania konfliktów)
 • Narzędzia aktywizowania społeczności lokalnych
 • Policy making 2.0 – projekty internetowe wspierające podejmowanie decyzji politycznych

E-PARTYCYPACJA W PRAKTYCE

 • Realizacja projektów 2.0 (budżet partycypacyjny, plany zagospodarowania przestrzennego, otwarte dane, inne) 
 • Seminarium dyplomowe 

Profil słuchacza

Studia dedykowane są osobom, które zajmują się szeroko rozumianymi procesami partycypacji obywatelskiej:

 • menedżerów, kierowników i pracowników JST - czyli osób, które odpowiadają za komunikację na linii urząd-obywatel oraz za projektowanie i realizację dialogu społecznego;
 • trenerów, doradców i konsultantów – czyli osób, które chcą wspierać JST oraz inne organizacje zaangażowane w dialog społeczny.
 • organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem lokalnym i spawami publicznymi.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem