Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Mediacje i negocjacje

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje

Atuty kierunku Mediacje i negocjacje

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje:

 • dostarczają wiedzy i kompetencji w zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów i doboru odpowiedniej taktyki do jego rozwiązania;
 • uczą jak zastosować odpowiednią strategię oraz techniki mediacyjne lub negocjacyjne w zależności od rodzaju sprawy;
 • przygotowują do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji;
 • obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji i negocjacji;
 • rozwijają osobiste kompetencje, a także podnoszą efektywność pracy oraz pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na szeroko pojętym gruncie zawodowym oraz prywatnym, w końcu negocjujemy na co dzień - pytanie z jakim skutkiem?

Po ukończenie studiów absolwent może starać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych przy właściwym Sądzie Okręgowym, ponieważ w części poświęconej Mediacjom program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Prezentowane podczas studiów rozwiązania oraz aktywizujące formy pracy pozwalają na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. Studia są ukierunkowane przede wszystkim na pokazaniu możliwości, które daje znajomość technik mediacyjnych i negocjacyjnych.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning, symulacje mediacyjne oraz negocjacyjne i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczać omawianych zagadnień.

Partnerem kierunku są Krakowska Kancelaria, MKaleta-Gałwa, Projekt Mentor, Kancelaria Mediacyjna:

loga mediacje i negocjacje

Cel edukacji Mediacje i negocjacje

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji, negocjacji a także szerokiej gamy kompetencji interpersonalnych niezbędnych podczas tych procesów.

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Alternatywnych metod rozwiązania konfliktów;
 • Mediacji;
 • Negocjacji - umów, kontraktów, warunków itd.
 • Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy;
 • Psychologii konfliktu;
 • Praktyki stosowania negocjacji - przekształcania sytuacji trudnych w możliwe do rozwiązania przy użyciu odpowiednich technik i narzędzi;
 • Praktyki biznesowej;
 • Konstruktywnych rozwiązań - win - win;

Program studiów w części poświęconej Mediacjom spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Proces skutecznego komunikowania się powinien być podstawą procesów społecznych. Niestety z różnych przyczyn tak nie jest, a to z kolei jest jedną z bezpośrednich przyczyn powstawania i zaogniania już istniejących konfliktów. Poczynając od kierowcy, który zajedzie nam drogę, sąsiadów, kolegów i koleżanek z pracy, podwładnych, przełożonych, klientów, poczucia niesprawiedliwości podczas podpisywania umów, kontraktów etc. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie rozwiązać konflikt sami, ponieważ podchodzimy zbyt emocjonalnie a to sprawia, że Nasz subiektywizm zaczyna odgrywać zbyt istotną rolę, zaczynamy kierować się tylko swoim interesem nie zważając na jakiekolwiek zasady etyki i poprawnego współżycia społecznego.

Sposobem na uniknięcie rozwoju i eskalacji konfliktu czy też ścieżki sądowej (która zresztą powinna być ostatecznością!) są zawodowi mediatorzy i negocjatorzy.

Plan studiów Mediacje i negocjacje

Moduł 1

Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

 • Przebieg postępowania mediacyjnego;
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność);
 • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora;
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania;
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów;
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora - kwalifikacje/kompetencje jakie nabywa słuchacz po ukończeniu kierunku

Moduł 2

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
 • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice;
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA);

Moduł 3

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego;
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych;
 • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
  • umiejętności aktywnego słuchania,
  • zadawania pytań,
  • umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i 
 pisaniu);
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
  • umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
  • umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

Moduł 4

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji;
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego;
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości;
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania 

 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp

Moduł 5

Komunikacja a mediacje i negocjacje czyli umiejętności mediatora i negocjatora:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna - złote zasady;
 • Proksemika w mediacjach i negocjacjach;
 • Inteligencja moralna i emocjonalna w mediacjach i negocjacjach;
 • Model PBP;
 • Przełamywanie barier w komunikacji; strategie przełamywania 5xNIE (nie reaguj, nie spieraj się, nie odrzucaj, nie naciskaj, nie eskaluj);
 • Narzędzia coachingowe w mediacjach;
 • Postawy w negocjacjach - asertywność, uległość, agresja, manipulacja;
 • Kwadrat wypowiedzi;
 • 6 aspektów przygotowania do rozmowy;
 • Różnice międzykulturowe w prowadzeniu mediacji i negocjacji;

Moduł 6

Wiedza na temat skutecznych negocjacji:

 • Negocjacje i ich rodzaje;
 • Etapy negocjacji (przygotowanie, rozpoczęcie, przedstawienie, negocjacje właściwe, zakończenie);
 • Strategie negocjacyjne - unikanie, łagodzenie, kompromis, dominacja, kooperacja;
 • Atrybuty dobrego negocjatora;
 • Negocjowanie warunków i umów;


Moduł 7

Wybrane techniki negocjacyjne - dobry glina, zły glina;:

 • Optyk z Brooklynu;

 • Teraz albo nigdy;
 • Odłożenie na później;

 • Autodeprecjacja;

 • Bezinteresowny kelner; - Imadło;
 • Drzwiami w twarz;

 • Niska piłka,

 • Odłożenie na później; - Rambo;

 • Rosyjski front;

 • Salami;

 • Stopa w drzwiach;

 • Co by było gdyby;

 • Śmieszne pieniądze;
 • Tak, ale;

 • Oferta czasowa; 


Moduł 8

Konflikty i ich rodzaje
:

 • Fazy konfliktu
;
 • Etapy rozmowy wyjaśniającej konflikt (początek, wstęp do konfliktu, dialog w konflikcie, poszukiwanie rozwiązania, zakończenie);
 • Przyczyny powstania konfliktu i sytuacji konfliktowej;
 • Koło konfliktu Moore’a;
 • Sposoby i strategi rozwiązywania konfliktów.

Moduł 9

Podstawy prawa dla mediatorów i negocjatorów.

Profil słuchacza

Studia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • jesteś przedstawicielem handlowym;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które z powodzeniem wykorzystasz w życiu negocjując dla siebie lepsze warunku zatrudnienia, zakupu…

Te studia są właśnie dla Ciebie.

Informacje organizacyjne

 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota, niedziela).
semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

W trakcie semestru odbywa się egzamin sprawdzający zdobytą wiedzą z obszaru mediacji - w zakresie podstawy teoretycznej i warsztatu praktycznego. Jest to warunek zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku.

Z obszaru negocjacji również odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny.

Ocena końcowa będzie wynikiem ocen cząstkowych z poszczególnych obszarów oraz etiudy na podstawie case study.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2019 r. i zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 400 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 20.09.2019 r., 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem