Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Informacje ogólne

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

 1. Dynamika zmian na rynku oświatowym oraz pojawienie się odbiorców o zróżnicowanych potrzebach powoduje, że rozszerza się zakres działania placówek przedszkolnych. Studia podyplomowe podążają za tymi zmianami i dają możliwość zdobycia zasobów do nowoczesnego zarządzania przedszkolem. Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach zarządzania, ale też może stanowić inspirację do zmian w już istniejących placówkach, posiadających bogatą tradycję działania.
 2. Wykładowcami są tylko praktycy, osoby z doświadczeniem w zarządzaniu przedszkolami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, pracującymi na bazie pedagogiki M. Montessorii, pedagogiki waldorfskiej, stylu działania i współpracy opartego na NonViolent Communication oraz osoby działające w obszarze pozyskiwania funduszy dla placówek oświatowych, budowania strategii marketingowych w oświacie.
 3. Słuchacze pracują w małej grupie, co gwarantuje warsztatowy i praktyczny charakter studiów.
 4. Słuchacze poznają nowoczesne narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu przedszkolem (m.in. zwinne systemy zarządzania wg metodologii LEAN, pracy zespołowej, budowania zespołu na talentach wg Gallupa).
 5. Warsztaty są przygotowywane w podejściu kompetencyjnym. Pracujemy w obszarach wiedzy, umiejętności i postaw.
 6. Zajęcia budowane są w oparciu o cykl uczenia się osób dorosłych (cykl Kolba) z uwzględnieniem procesu grupowego.
 7. W ramach zajęć przygotowane zostaną materiały tworzące bazę do działania przedszkola (np. statut, dokumentacja kancelaryjna, strategia marketingowa, działania promocyjne).
 8. Dodatkowo słuchacze, oprócz konkretnych umiejętności, otrzymają praktyczne materiały, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej, np. matryce do zwinnego zarzadzania, wzory dokumentów kancelaryjnych, wzory oświadczeń itp.
 9. Dodatkowo, w trakcie roku akademickiego, Słuchacze mają możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w przedszkolach zarządzanych przez osoby prowadzące zajęcia.

Partnerzy:

partnerzy

librus

Cel edukacji Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Cel edukacji

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności, potrzebnych w zakładaniu i prowadzeniu przedszkola. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia, zarządzanie i przeprowadzania przez zmianę przedszkola.

Nowatorski program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobywanie konkretnej i narzędziowej wiedzy, gwarantuje efektywny proces nauczania. Rozbudowane bloki warsztatowe, praca nad indywidualnymi strategiami zarządzania przedszkolem, doświadczenie prowadzących zajęcia praktyków daje solidną bazę wiedzy oraz umiejętności do tworzenia oraz zmiany przedszkola.

Realizacja kształcenia na kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem doprowadzi do poniższych efektów:

 1. Przygotowanie do nowoczesnego zarządzania przedszkolem.
 2. Przygotowanie do przeprowadzenia zmiany w placówce przedszkolnej jako organizacji z uwzględnieniem obszarów koncepcyjnych, strategicznych, organizacyjnych, kadrowych i wizerunkowych.
 3. Prezentacja różnych typów przedszkoli i różnych typów pedagogiki w celu zbudowania indywidualnych pomysłów i koncepcji na pracę przedszkola.
 4. Zbudowanie prawnej bazy działania przedszkola oraz opracowanie dokumentacji do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola na rynku oświatowym.
 5. Wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania, planowania i wprowadzania zmian mających na celu wzmocnienie placówki, a w efekcie pozyskanie nowych odbiorców usługi edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej.
 6. Poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie użycia technologii do pracy edukacyjnej oraz zarządzania przedszkolem.
 7. Wyposażenie słuchaczy w narzędzia do poprawy jakości pracy przedszkola oraz przeprowadzenie przedszkola przez zmianę służącą rozwojowi.
 8. Budowanie wielopłaszczyznowej koncepcji zmiany przedszkola w obszarach: strategicznym, kadrowym, kompetencyjnym, organizacyjnym.
 9. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu, Public Relations dedykowanego placówkom przedszkolnym.

Plan studiów Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

BLOK 1. Uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia przedszkola

Zakres:

 • Prawne aspekty zakładania przedszkola.
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w statutach.
 • Prowadzenie dokumentacji przedszkola (Instrukcja kancelaryjno – archiwalna).
 • Podstawy prawne zatrudniania i zwalniania pracowników.
 • Budżet przedszkola, zamówienia publiczne.

BLOK 2. Tworzenie i rozwój efektywnego zespołu pracowników nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Narzędzia wspierające menagera przedszkola
 • Budowanie kreatywnego zespołu pracowników przedszkola
 • Efektywna komunikacja z pracownikami przedszkola
 • Rozwój pracowników w obszarze zawodowym i osobowościowym
 • Współpraca z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi
 • Nowatorskie narzędzia i metody działania w sytuacjach trudnych

BLOK 3. Zarządzanie jakością w przedszkolu

Zakres:

 • Prowadzenie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
 • Proces awansu zawodowego z uwzględnieniem zadań nauczyciela, opiekuna stażu, dyrektora i zewnętrznych uczestników tego procesu (Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący, Eksperci)
 • Przeprowadzanie kontroli zarządczej i jej rola w procesie zarządzania
 • Wspierające zarządzanie systemy informatyczne w przedszkolu

BLOK 4. Współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami dzieci

Zakres:

 • Potrzeby rodziców: pozyskiwanie informacji – przetwarzanie ich – działanie.
 • Rodzice partnerami nowoczesnego przedszkola.
 • Rola Rady Przedszkola, Rady Rodziców w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
 • Sytuacje trudne. Mediacje w przedszkolu.

BLOK 5. Planowanie rozwoju CZYLI Wizjonerskie przedszkole

Zakres

 • Tworzenie nowoczesnych strategii rozwoju przedszkola.
 • Rozwój a zmiany społeczne.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem: możliwości, ograniczenia oraz strategie współdziałania.

BLOK 6. Pozyskiwanie funduszy na działalność przedszkola

Zakres:

 • Baza funduszy dostępnych placówkom przedszkolnym
 • Strategie aplikowania o fundusze.
 • Możliwości i bariery w tworzeniu oraz realizacji projektu

BLOK 7. Budowanie wizerunku nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Tworzenie optymalnej i efektywnej strategii wizerunkowej
 • Public relations przedszkola
 • Rekrutacja i działania marketingowe
 • Współpraca z mediami
 • Wizerunek przedszkola w social media

BLOK 8. Specyfika przedszkola

Zakres:

 • Przedszkole ogólnodostępne i integracyjne
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka

Profil słuchacza

Studia są dedykowane osobom, które już prowadzą przedszkola, a chciałyby poszerzyć ich działalność, pozyskać narzędzia do zmiany dotychczasowej działalności lub wprowadzić innowacje, które posłużą do rozwoju placówki .

Studia przygotowane są dla osób zainteresowanych rozwojem własnym jako dyrektor zarządzający przedszkolem, chcących poszerzyć swój dotychczasowy zakres umiejętności, ale też i do osób, które rozpoczynają lub chcą rozpocząć drogę ku własnemu przedszkolu.

Zapraszamy

 • osoby, które chciałyby mieć własne przedszkole i realizować swój pomysł na ten etap edukacyjny,
 • osoby, które już zarządzają przedszkolami i chciałyby nowych umiejętności, które pozwoliłyby im wprowadzić zmianę do dotychczasowego modelu organizacyjnego, dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego przedszkola.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • przygotowanie recenzji książki z obszaru zarządzania,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (strategia rozwoju dla wybranej placówki przedszkolnej)

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem