Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Informacje ogólne

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Dynamika zmian na rynku oświatowym oraz pojawienie się odbiorców o zróżnicowanych potrzebach powoduje, że rozszerza się zakres działania placówek przedszkolnych. Studia podyplomowe podążają za tymi dynamicznymi zmianami i dają możliwość zdobycia zasobów do nowoczesnego zarządzania przedszkolem. Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach zarządzania, ale też może stanowić inspirację do zmian w już istniejących placówkach, posiadających bogatą tradycję działania.

Studia zaprojektowane są pod kątem nabywania wiedzy i umiejętności do tworzenia oraz prowadzenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne, a także wprowadzania zmian i remodelowania organizacji i stylu działania istniejących placówek przedszkolnych.

Program został zbudowany w oparciu o konsultacje z aktualnymi dyrektorami różnych typów przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.

Studia mają charakter praktyczny. Kompleksowość oferty sprawia, że staje się ona odpowiedzią na potrzeby środowiska związanego z przedszkolami i chcącego zarządzać nim w sposób nowoczesny i adekwatny do potrzeb dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

Program daje też wiedzę oraz narzędzia do działań marketingowych, co jest niezbędne, by pozyskiwać na rynku nowych odbiorców usługi.

Efektywnie i nowocześnie zarządzane przedszkole to dobro, które promieniuje na dzieci i ich rodziców, a w konsekwencji prowadzi do tego, że więcej rodziców jest skłonnych przysłać dzieci do nowocześnie prowadzonego przedszkola.

Doświadczeni dyrektorzy, uczestnicząc w tych studiach, zyskają wiedzę oraz narzędzia do wprowadzania zmian, tak by służyły one większej efektywności działań przedszkola oraz odbiorców usługi, czyli dzieciom i rodzicom.

Słuchacze zyskają wiedzę o pozyskiwaniu funduszy, które pomogą te zmiany wprowadzać i modernizować przedszkole w różnych jego aspektach.

Dyrektor doświadczony pozna też nowe techniki i narzędzia do wykorzystania we współpracy z ludźmi oraz narzędzia do poprawy tej współpracy.

Cel edukacji Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Cel edukacji

 1. Przygotowanie do nowoczesnego zarządzania przedszkolem, do tworzenia oraz prowadzenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne
 2. Wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania, planowania i wprowadzania zmian mających na celu wzmocnienie placówki, a w efekcie pozyskanie nowych odbiorców usługi edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Wyposażenie słuchaczy w narzędzia do poprawy jakości pracy przedszkola oraz przeprowadzenie przedszkola przez zmianę służącą rozwojowi.
 4. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu dedykowanego placówkom przedszkolnym.

Plan studiów

BLOK 1. Uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia przedszkola

Zakres:

 • Prawne aspekty zakładania przedszkola.
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w statutach.
 • Prowadzenie dokumentacji przedszkola (Instrukcja kancelaryjno – archiwalna).
 • Podstawy prawne zatrudniania i zwalniania pracowników.
 • Budżet przedszkola, zamówienia publiczne.

BLOK 2. Tworzenie i rozwój efektywnego zespołu pracowników nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Nowoczesny menager przedszkola.
 • Kreatywny zespół pracowników przedszkola.
 • Efektywna komunikacja z pracownikami nowoczesnego przedszkola.
 • Rozwój pracowników.
 • Współpraca z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.
 • Nowatorskie metody działania w sytuacjach trudnych.

BLOK 3. Zarządzanie jakością w przedszkolu

Zakres:

 • Nadzór pedagogiczny.
 • Awans zawodowy.
 • Kontrola zarządcza.
 • Informatyczne systemy w przedszkolu.

BLOK 4. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci

Zakres:

 • Potrzeby rodziców: pozyskiwanie informacji – przetwarzanie ich – działanie.
 • Rodzice partnerami nowoczesnego przedszkola.
 • Rola Rady Przedszkola, Rady Rodziców w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
 • Sytuacje trudne. Mediacje w przedszkolu.

BLOK 5. Planowanie rozwoju CZYLI Wizjonerskie przedszkole

Zakres

 • Tworzenie nowoczesnych strategii rozwoju przedszkola.
 • Rozwój a zmiany społeczne.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem.

BLOK 6. Pozyskiwanie funduszy na działalność przedszkola

Zakres:

 • Gdzie pozyskiwać fundusze?
 • W jaki sposób aplikować?

BLOK 7. Budowanie wizerunku nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Public relations przedszkola.
 • Rekrutacja i działania marketingowe.
 • Współpraca z mediami.

BLOK 8. Specyfika przedszkola

Zakres:

 • Przedszkole ogólnodostępne i integracyjne.
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Profil słuchacza

Zapraszamy :

 • osoby, które chcą założyć własne przedszkole i realizować swój pomysł na ten etap edukacyjny,
 • osoby, które już zarządzają przedszkolami i poszukują nowych rozwiązań i umiejętności, które pozwolą im wprowadzić zmianę do dotychczasowego modelu organizacyjnego, dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego przedszkola.

Studia są dedykowane osobom, które już prowadzą przedszkola, a chciałyby poszerzyć ich działalność, pozyskać narzędzia do zmiany dotychczasowej działalności lub wprowadzić innowacje, które posłużą do rozwoju placówki .
Studia przygotowane są dla osób zainteresowanych rozwojem własnym jako dyrektor zarządzający przedszkolem, chcących  poszerzyć swój dotychczasowy zakres umiejętności, ale też i do osób, które rozpoczynają lub chcą rozpocząć  drogę ku własnemu przedszkolu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów zostaną udostępnione w późniejszym terminie (plany zamieszczone na stronie dotyczą roku akad. 2017/2018)

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem