Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Informacje ogólne

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Atuty kierunku Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Dynamika zmian na rynku oświatowym oraz pojawienie się odbiorców o zróżnicowanych potrzebach powoduje, że rozszerza się zakres działania placówek przedszkolnych. Studia podyplomowe podążają za tymi dynamicznymi zmianami i dają możliwość zdobycia zasobów do nowoczesnego zarządzania przedszkolem. Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach zarządzania, ale też może stanowić inspirację do zmian w już istniejących placówkach, posiadających bogatą tradycję działania.

Studia zaprojektowane są pod kątem nabywania wiedzy i umiejętności do tworzenia oraz prowadzenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne, a także wprowadzania zmian i remodelowania organizacji i stylu działania istniejących placówek przedszkolnych.

Program został zbudowany w oparciu o konsultacje z aktualnymi dyrektorami różnych typów przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.

Studia mają charakter praktyczny. Kompleksowość oferty sprawia, że staje się ona odpowiedzią na potrzeby środowiska związanego z przedszkolami i chcącego zarządzać nim w sposób nowoczesny i adekwatny do potrzeb dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

Program daje też wiedzę oraz narzędzia do działań marketingowych, co jest niezbędne, by pozyskiwać na rynku nowych odbiorców usługi.

Efektywnie i nowocześnie zarządzane przedszkole to dobro, które promieniuje na dzieci i ich rodziców, a w konsekwencji prowadzi do tego, że więcej rodziców jest skłonnych przysłać dzieci do nowocześnie prowadzonego przedszkola.

Doświadczeni dyrektorzy, uczestnicząc w tych studiach, zyskają wiedzę oraz narzędzia do wprowadzania zmian, tak by służyły one większej efektywności działań przedszkola oraz odbiorców usługi, czyli dzieciom i rodzicom.

Słuchacze zyskają wiedzę o pozyskiwaniu funduszy, które pomogą te zmiany wprowadzać i modernizować przedszkole w różnych jego aspektach.

Dyrektor doświadczony pozna też nowe techniki i narzędzia do wykorzystania we współpracy z ludźmi oraz narzędzia do poprawy tej współpracy.

Cel edukacji Nowoczesne zarządzanie przedszkolem

Cel edukacji

 1. Przygotowanie do nowoczesnego zarządzania przedszkolem, do tworzenia oraz prowadzenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne
 2. Wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania, planowania i wprowadzania zmian mających na celu wzmocnienie placówki, a w efekcie pozyskanie nowych odbiorców usługi edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Wyposażenie słuchaczy w narzędzia do poprawy jakości pracy przedszkola oraz przeprowadzenie przedszkola przez zmianę służącą rozwojowi.
 4. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu dedykowanego placówkom przedszkolnym.

Plan studiów

BLOK 1. Uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia przedszkola

Zakres:

 • Prawne aspekty zakładania przedszkola.
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w statutach.
 • Prowadzenie dokumentacji przedszkola (Instrukcja kancelaryjno – archiwalna).
 • Podstawy prawne zatrudniania i zwalniania pracowników.
 • Budżet przedszkola, zamówienia publiczne.

BLOK 2. Tworzenie i rozwój efektywnego zespołu pracowników nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Nowoczesny menager przedszkola.
 • Kreatywny zespół pracowników przedszkola.
 • Efektywna komunikacja z pracownikami nowoczesnego przedszkola.
 • Rozwój pracowników.
 • Współpraca z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.
 • Nowatorskie metody działania w sytuacjach trudnych.

BLOK 3. Zarządzanie jakością w przedszkolu

Zakres:

 • Nadzór pedagogiczny.
 • Awans zawodowy.
 • Kontrola zarządcza.
 • Informatyczne systemy w przedszkolu.

BLOK 4. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci

Zakres:

 • Potrzeby rodziców: pozyskiwanie informacji – przetwarzanie ich – działanie.
 • Rodzice partnerami nowoczesnego przedszkola.
 • Rola Rady Przedszkola, Rady Rodziców w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
 • Sytuacje trudne. Mediacje w przedszkolu.

BLOK 5. Planowanie rozwoju CZYLI Wizjonerskie przedszkole

Zakres

 • Tworzenie nowoczesnych strategii rozwoju przedszkola.
 • Rozwój a zmiany społeczne.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem.

BLOK 6. Pozyskiwanie funduszy na działalność przedszkola

Zakres:

 • Gdzie pozyskiwać fundusze?
 • W jaki sposób aplikować?

BLOK 7. Budowanie wizerunku nowoczesnego przedszkola

Zakres:

 • Public relations przedszkola.
 • Rekrutacja i działania marketingowe.
 • Współpraca z mediami.

BLOK 8. Specyfika przedszkola

Zakres:

 • Przedszkole ogólnodostępne i integracyjne.
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Profil słuchacza

Zapraszamy :

 • osoby, które chcą założyć własne przedszkole i realizować swój pomysł na ten etap edukacyjny,
 • osoby, które już zarządzają przedszkolami i poszukują nowych rozwiązań i umiejętności, które pozwolą im wprowadzić zmianę do dotychczasowego modelu organizacyjnego, dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego przedszkola.

Studia są dedykowane osobom, które już prowadzą przedszkola, a chciałyby poszerzyć ich działalność, pozyskać narzędzia do zmiany dotychczasowej działalności lub wprowadzić innowacje, które posłużą do rozwoju placówki .
Studia przygotowane są dla osób zainteresowanych rozwojem własnym jako dyrektor zarządzający przedszkolem, chcących  poszerzyć swój dotychczasowy zakres umiejętności, ale też i do osób, które rozpoczynają lub chcą rozpocząć  drogę ku własnemu przedszkolu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.