Product Manager IT

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Product Manager IT

Informacje ogólne

Atuty kierunku Product Manager IT

Atuty kierunku Product Manager IT

 • Jedyne takie studia w Polsce prowadzone przez doświadczonych praktyków, kształtujące wszystkie kompetencje product managera od konceptu poprzez planowanie, development, aż do wdrożenia i wprowadzenia na rynek.
 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, np. DT(Design Thinking). Rozwijają one umiejętności miękkie, analityczne, biznesowe, organizacyjne i komunikacyjne.
 • Studia dające wiedzę i narzędzia do skutecznego zarządzania produktem, stosowania metodyk efektywnego wdrażania produktów (zwinne zarządzanie), analizowania trendów rynkowych oraz tworzenia i realizowania jasnej strategii produktu.
 • Studia Product Manager IT objęte są patronatem Innovation Lab, Business Link Kraków, Edisonda, ProCognita oraz Sabre.

edisonda

procognita logo rect

Sabre Logo reg CMYK

Cel edukacji Product Manager IT

Cel edukacji

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku branży IT na stanowisku product managera.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • Analizy rynku i tworzenia strategii produktu zgodnej ze strategią firmy.
 • Korzystania z  podstawowych narzędzi  do zarządzania projektami (w tym ze zwinnych metodyk).
 • Monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI).
 • Szacowania wartości produktu dzięki znajomości modeli biznesowych i cyklu życia produktu.
 • Zarządzania budżetem.
 • Efektywnej współpracy z działami marketingu, sprzedaży, BizDev, obsługi klienta i zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

Plan studiów

Od pomysłu do designu

 • Poszukiwanie i teoretyczna weryfikacja pomysłu na e-produkt. Dział, w którym słuchacze poznają różne metody poszukiwania pomysłów na innowacyjny produkt, miedzy innymi research, targetowanie oraz lokalizowanie na różne rynki.
 • Praktyczne metody weryfikacji pomysłu. Wprowadzenie do badań focusowych, A/B testów. Przegląd metod prototypowania pomysłu i wykorzystania MVP.
 • Design produktu, podstawy UX. Student będzie umiał analizować czy design i UX produktu spełnia standardy rynku.
 • Design thinking. Student będzie miał nowoczesne narzędzia do twórczej współpracy przy tworzeniu kreatywnych projektów.

Organizacja procesu wytwarzania produktu

 • Zwinne metody zarządzania procesem wytwarzania produktu: Agile i Lean. Student będzie umiał skoordynować zespół w sposób zwinny, rozwijając przy okazji cechy dobrego i nowoczesnego lidera.
 • Zapoznanie się z niezbędnymi narzędziami do zarządzania produktem oraz jego optymalizacją.

Zarządzanie produktem

 • Student pozna metody tworzenia strategii, wizji i planu rozwoju produktu, jak również będzie znał podstawowe narzędzia usprawniające te działania.
 • Różne metody monetyzacji i dystrybucji. Student pozna sposoby na zamieszczanie produktów w środowisku produkcyjnym i będzie potrafił szacować, weryfikować i poprawiać rentowność swoich produktów.
 • Zapoznanie się z niezbędnymi narzędziami do zarządzania produktem, m.in. Lean Canvas, roadmapa.
 • Student pozna podstawowe techniki wzmacniania swojej odporności psychicznej, w warunkach dynamicznie zmieniającego się środowiska, aby rzetelnie reagować na bieżące wydarzenia i podejmować dzięki temu słuszne decyzje.

Otoczenie biznesowe produktu

 • Tworzenie modeli biznesowych dla e-produktu oraz pozyskiwanie funduszy (funding, crowdfunding, inwestorzy). Student nauczy się pozyskiwać środki na swoje pomysły, przedstawiać w sposób marketingowy swój produkt potencjalnym inwestorom oraz w sposób sprytny odpowiadać na trudne pytania dotyczące swojego pomysłu.
 • Przedstawienie różnych metod pomiaru - analityka. Student nauczy się definiować i weryfikować czynniki sukcesu, jak również pozna metody pracy z danymi będącymi źródłem do wyliczania KPI.

Wprowadzenie do E-marketingu i nowoczesnego PR

 • Zapoznanie się z najnowszymi oraz najbardziej efektywnymi formami działań marketingowych. Student pozna metody na efektywną promocję i sprzedaż swojego produktu w Internecie, będzie miał przegląd dostępnych serwisów internetowych oraz na konkretnych przykładach dowie się jak zrobić z nich użytek dla swojego produktu.
 • Przygotowanie do przeprowadzania badań marketingowych. Student będzie umiał dobrać kampanie marketingowe do potrzeb produktu, wdrożyć je, monitorować i analizować wyniki pod kątem skuteczności.

Umiejętności miękkie produkt menedżera

 • Managing stakeholders
 • Networking
 • Leadership - jak być nowoczesnym liderem
 • Kreatywne myślenie - mind mapping
 • Techniki negocjacyjne
 • Wystąpienia publiczne (prezentacja produktu)
 • Zarządzanie czasem i priorytetami
 • Asertywność

Umiejętności miękkie będą kształtowane przede wszystkim w formie warsztatowej, aby zmaksymalizować skuteczność ich przyswajania.

Case studies

 • Historie sukcesu - jak zrobili to inni, czyli w poszukiwaniu inspiracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

 

Profil słuchacza

Studia skierowane są do osób, które tworzą i wdrażają produkty, tj. designerów, project managerów oraz do wszystkich, którzy aspirują do tworzenia produktów i chcą w nowoczesny sposób wdrażać nowe produkty. Zapraszamy także osoby z szeroko pojętego otoczenia produktowego.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 5000 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.