Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Informacje ogólne

Atuty kierunku Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Atuty kierunku Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

 • Profilowany program studiów - program kierunku jest przemyślany kompleksowo – kształtuje on zarówno umiejętności przywódcze jak i specyfikę biznesu międzynarodowego – od autorytetu i autentycznego przywództwa przez różnorodność kulturową, pracowników wiedzy, różnice w systemach prawnych, po migracje, zmiany, kryzysy i konflikty.
 • Odpowiedź na trendy regionalnego rynku pracy -to pierwsze tak sprofilowane studia podyplomowe dostosowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku. Sektor międzynarodowych korporacji stale rozwija się w Krakowie, co widać po liczbie nowo powstających powierzchni biurowych i ofertach pracy. Drugie miejsce w Europie i ósme na świecie – to aktualny wynik Krakowa na mapie najlepszych miast dla międzynarodowych usług biznesowych (dane pochodzą z rankingu Tholons Services Globalization City Index).
 •  Kadra dydaktyków to cenieni na rynku specjaliści i praktycy - mocną stroną kierunku jest przede wszystkim bogata kadra prowadzących - specjalistów i praktyków z różnorodnych dziedzin mających doświadczenie w międzynarodowych organizacjach. 
 • Praktyka i nowoczesne technologie - program studiów daje możliwość zarówno teoretycznego zgłębienia wiedzy związanej z zarządzaniem i przywództwem oraz praktycznego jej zastosowania w organizacji. W ramach studiów zaplanowano dedykowany cykl zajęć z wykorzystania mobilnych narzędzi ułatwiające prace w czasach wszechobecnej digitalizacji (Big Data, Cloud, Social media etc.).

Partnerem merytorcznym kierunku jest Social Media Now oraz Van Dahlen Group.

 

SMN Logo RGB

 

minilogo

Partnerzy merytoryczni studiów podyplomowych “Przywództwo w organizacjach międzynarodowych”:

Social Media Now - kampanie sprzedażowe i wizerunkowe, szkolenia, doradztwo. Agencja z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w kwestiach prowadzenia kanałów społecznościowych jak i w kwestiach doradztw, czy szkoleń. Zespół składa się z doświadczonych strategów, copywriterów oraz grafików. Są na bieżąco z wszelkimi zmianami, które zachodzą w algorytmach i ogólnym działaniu Facebooka, Instagrama, czy innych serwisów społecznościowych. Zostali wyróżnieni na stronie Facebook.com/business za kampanie Homebook.pl. Właścicielem agencji jest Piotr Chmielewski – specjalista w dziedzinie marketingu internetowego i Social Media, który przeprowadził ponad 600 dni szkoleniowych dla wielu tysięcy osób.

W ramach naszych studiów specjaliści z Social Media Now poprowadzą zajęcia z networkingu i budowania wizerunku w sieci.

Van Dahlen Group to zespół trenerów biznesu. W ramach zajęć spotkacie się Państwo z założycielka firmy Sylwią Królikowską.

Jak powstał Van Dahlen Group?

Dawno, dawno temu, gdy pierwsze korporacje zaczęły otwierać swoje oddziały w Polsce, okazało się, że pracownicy, choć skończyli dobre studia, nie zawsze potrafią się odnaleźć w biznesowej rzeczywistości. Brakowało im umiejętności komunikacyjnych, nie zawsze wiedzieli, jak rozwiązywać konflikty, nie potrafili efektywnie organizować sobie czasu pracy, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się wtedy, że nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie pomagają ludziom pracować efektywniej, ale także podnoszą ich satysfakcję i komfort pracy. Dzisiaj, wiele lat później spotykamy się z uczestnikami naszych pierwszych szkoleń i słyszymy od nich: „nie byłbym tam, gdzie jestem, gdyby nie wasza pomoc”. Jeszcze bardziej cieszą nas stwierdzenia: „byłem na wielu szkoleniach, ale wasze pamiętam bardzo dobrze, bo do dziś czerpię z nich wiedzę i inspirację”.


Unikalne cechy kierunku

Program studiów łączy wiedzę na temat zarządzania w nowoczesnych organizacjach, specyfiki biznesu międzynarodowego oraz umiejętności przywódczych. Zakres przedmiotów jest bardzo różnorodny i odzwierciedla oczekiwania najlepszych organizacji od kandydatów na liderów. W ramach proponowanego kierunku studiów Słuchacze poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące aż czterech odrębnych dziedzin - zarządzania, przywództwa, komunikacji międzykulturowej oraz funkcjonowania organizacji.

Cel edukacji Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Cel edukacji

Celem głównym studiów jest przygotowanie Słuchaczy do bycia efektywnym liderem w strukturach globalnych organizacji - skutecznie zarządzającym, odnajdującym się się w specyficznym klimacie nowoczesnych, międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo organizacji oraz przewodzącym zespołowi w oparciu o swój autorytet i wartości.   

Program został przygotowany tak, aby słuchacze poznali swoje predyspozycje do bycia liderem m.in. poprzez zrozumienie, na czym polega współczesne przywództwo oparte na autorytecie, wartościach i wysokich kompetencjach społecznych, a także zmierzenie się z wyzwaniami nowoczesnych organizacji takimi jak np.: różnorodność kulturowa, pracownicy wiedzy, globalizacja, digitalizacja, automatyzacja, różnice w systemach prawnych, migracje, nieustające zmiany, kryzysy czy zdarzające się konflikty.  

Cele:

 • Dostarczenie wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych organizacji, w ujęciu międzynarodowym (organizacje wielonarodowe, transnarodowe, organizacje bez granic, organizacje wykładnicze, organizacje turkusowe, start-up’y).
 • Zrozumienie aspektu wielokulturowości w zarządzaniu, komunikacji, budowaniu zespołów.
 • Rozwój kompetencji przywódczych w oparciu o indywidualny potencjał.
 • Poznanie narzędzi i metod pracy wykorzystywanych w nowoczesnych usługach biznesowych.
 • Analiza mechanizmów psychologicznych występujących u ludzi w trakcie zmiany w ujęciu jednostkowym i grupowym, przygotowanie do pracy w warunkach stałych przemian.
 • Inspirowanie do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, tworzenie przestrzeni do wprowadzania innowacji.
 • Pogłębianie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz łączenia życia zawodowego i prywatnego zgodnie z własnymi wartościami.
 • Kształtowanie postaw związanych z budowaniem wizerunku i autorytetu lidera.
 • Wzmacnianie umiejętności efektywnego kierowania zespołem, motywowania, podejścia indywidualnego w relacji z pracownikami, aktywnego słuchania, dostrzegania potrzeb i talentów członków zespołu.

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują dyplom - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Przywództwo w organizacjach międzynarodowych”.

Jakiego przywództwa uczymy?

Współczesny przywódca cieszy się zaufaniem, jest wiarygodny i empatyczny, a także posiada wysokie kompetencje społeczne, dzięki czemu potrafi przewodzić grupie bez nadmiernego wykorzystywania władzy. Lider to już nie tylko ktoś, kto zarządza procesami i zasobami. Od dzisiejszych przywódców wymaga się czegoś więcej – inspirowania, motywowania, wspierania innowacji oraz indywidualnego podejścia do pracowników czy klientów. Współcześni szefowie muszą być przygotowani do pełnienia roli liderów w realiach międzynarodowego biznesu, w czasach dużych przemian, zarówno w samej teorii zarządzania, jak i w roli pracownika w firmie. Zmiany na rynku pracy wymuszają m.in. globalizacja, sieciowość, automatyzacja oraz niezmienne dążenie organizacji do maksymalizacji zysków. Do takiego przywództwa przygotowujemy na naszych studiach podyplomowych.

Plan studiów Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

BLOK 1 - Zarządzanie w organizacji międzynarodowej

I Globalizacja i jej wpływ na organizacje

CEL: Zrozumienie zmian zachodzących w kulturze pracy i zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji.

 • Zjawisko trzeciej fali wg. Alvina Tofflera.
 • Wpływ globalizacji na teorie zarządzania.
 • Kapitał ludzki na dzisiejszym rynku - pracownicy wiedzy, pokolenie X i Y, pokolenie Śnieżynek.
 • Kultura digital.

II Organizacja międzynarodowa

CEL: Poznanie specyfiki funkcjonowanie organizacji międzynarodowych.

 • Modele biznesowe, ich struktura i hierarchia – outsourcing, centrum usług wspólnych, holding międzynarodowy, firma matka i firmy córki.
 • Współczesne organizacje – organizacje wykładnicze, turkusowe firmy.
 • Misja, wizja i wartości organizacji a autentyczność przywództwa. Storytelling.
 • Analiza rynku pracy w wybranych rejonach świata – wyzwania rekrutacji.
 • Prawo pracy - case studies na przypadkach międzynarodowych.

III Komunikacja międzykulturowa

CEL: Poznanie różnych rodzajów kultur biznesowych. Zapoznanie ze specyfiką komunikacji międzykulturowej w biznesie. Zwiększenie skuteczności współpracy z przedstawicielami różnych kultur.

 • Pojęcie kultury, typologia kultur, systemy normatywne różnych kultur. Rozróżnienie kultur biznesowych. Profilowanie zachowań partnerów biznesowych.
 • Komunikacja międzykulturowa i jej rodzaje. Wpływ kultury na język i komunikację werbalną. Pułapki w komunikacji niewerbalnej.
 • Różnice kulturowe - wyzwania dla przywództwa. Różnice w motywacji, komunikacji, budowaniu relacji biznesowych.
 • Rola stereotypów i jak się przed nimi bronić. Jakie koszty ponosi organizacja, kiedy stereotypy wpływają na relacje biznesowe. Tolerancja, empatia, inteligencja emocjonalna.
 • Etykieta międzykulturowa - zasady kulturalnego postępowania w odmiennych kręgach kulturowych. Zachowania przy stole, powitania, pożegnania, wręczanie prezentów.
 • Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych. Wpływ kultury na środki perswazji i strategię negocjacji. Profile negocjatorów w różnych kulturach.
 • Komunikacja biznesowa w organizacji - telekonferencje, maile, nomenklatura biznesowa.
 • Komunikacja budująca relacje - feedback, sztuka zadawania pytań. Z jakiego powodu warto słuchać i warto pytać.

IV Zarządzanie zmianą

CEL: Poznanie i umiejętność zastosowania efektywnych strategii zarządzanie zmianą.

 • Jedyne, co pewne to zmiana - realia pracy w organizacjach w trakcie permanentnej transformacji.
 • Zarządzanie projektami wg. metodologii zwinnych.
 • Migracje procesów biznesowych - transition, offshoring process.
 • Relokacje, zwolnienia pracowników, outplacement.

Blok 2 – Przywództwo w ujęciu międzynarodowym

V Zarządzanie a przewodzenie

CEL: Różnice pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem. Poznanie własnego potencjału, stylu przywództwa oraz indywidualnych obszarów do rozwoju.

 • Definicja przywództwa i style przywódcze. Różnice w efektywności stylów, umiejętność dobrania właściwego stylu.
 • Przywództwo oparte na wartościach i autorytecie – cechy współczesnego przywódcy. Etyka w biznesie.
 • Zarządzanie różnorodnością. Kobieta i mężczyzna w roli managera – różnice płciowe w przywództwie.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów - analiza sytuacji, diagnoza potrzeb, wdrażanie skutecznych rozwiązań.
 • Praca ze stresem. Odporność psychiczna managerów – wydajność pod wpływem presji i wyzwań.
 • Neurobiologia w przywództwie

VI Budowanie zespołu

CEL: Poznanie technik budowania efektywnego zespołu międzynarodowego - zarówno pod kątem osiągania zamierzonych celów, jak i tworzenia ducha i atmosfery zespołu.

 • Wyzwania współczesnych zespołów praca w różnych lokalizacjach i strefach czasowych, homeworking, praca w biurze klienta, różnice kulturowe i językowe.
 • Motywacja – jak kultura wpływa na motywację, jak motywować przy homeworkingu. Podejście indywidualne w pracy z ludźmi.
 • Efektywność zespołu - cechy efektywnego zespołu, efekt synergii. Szanse i zagrożenia dla efektywności w zespole międzynarodowym.
 • Podejście coachingowe w pracy z zespołem.
 • Gry i zabawy z morałem, czyli zarządzanie przez zabawę.
 • Prowadzenie spotkań 1:1 i zespołowych - praktyczne ćwiczenia.

Blok 3 – Kompetencje indywidualne

VII Life balance

CEL: Nauka równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w kontekście organizacji międzynarodowej.

 • Zasoby - efektywne korzystanie z zasobów organizacji, elastyczne metody pracy, gdzie szukać wsparcia.
 • Radzenie sobie ze stresem - techniki relaksacji i odpoczynku.
 • Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
 • Współczesne organizacje międzynarodowe - analiza zagrożeń i zysków dla WLB.

VIII Budowanie wizerunku

CEL: Uświadomienie uczestnikom jak ważny jest wizerunek w budowaniu autorytetu, a także pokazanie zależności pomiędzy spójnością i wiarygodnością lidera a jego efektywnością i sukcesem.

 • Wiarygodność w budowaniu wizerunku.
 • Odbudowanie wizerunku po sytuacji kryzysowej.
 • Jak widzą mnie inni, jak widzę się ja, a jak chciałbym być postrzegany?
 • Mój własny styl – strój, zachowanie, komunikacja niewerbalna, charyzma.
 • Wystąpienia publiczne - prezentacja werbalna i niewerbalna, narzędzia multimedialne w prezentacjach (Prezi).

IX Digitalizacja w biznesie

CEL - Praktyczne wykorzystania mobilnych narzędzi ułatwiających pracę w erze digitalizacji i nowych technologii

 • Digitalizacja w organizacji - przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data), praca w chmurze (Cloud), rozwiązania w ramach "Internetu rzeczy"(IoT).
 • Nowoczesne, mobilne narzędzia pracy efektywnego menedżera.
 • Social Media - networking i budowanie wizerunku w sieci.

Profil słuchacza

NA STUDIA ZAPRASZAMY:

 • osoby, które aktualnie kierują zespołem, zarządzają w organizacji - mają już własne doświadczenie i poszukują nowych narzędzi i inspiracji rozwojowych,
 • osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje przywódcze,
 • osoby przygotowujące się do roli liderskiej w przyszłości w międzynarodowym środowisku,
 • osoby, które pracują w organizacji i chcą się rozwijać bądź planują swoją karierę w sektorze nowoczesnych usług biznesowych,
 • osoby wspierające managerów w organizacji, np. przedstawicieli HR.

Dlaczego warto?

 • unikatowy, niezwykle aktualny i oryginalny program studiów
 • w ramach jednych studiów słuchacze poznają najważniejsze zagadnienia dot. aż czterech odrębnych dziedzin - zarządzania, przywództwa, komunikacji międzykulturowej oraz funkcjonowania organizacji
 • bogata kadra prowadzących - specjalistów i praktyków z różnorodnych dziedzin mających doświadczenie w międzynarodowych organizacjach (ponad 15 trenerów!)
 • nowoczesne podejście do przywództwa opartego na wartościach i autorytecie
 • zajęcia prowadzone w formie aktywnych wykładów oraz praktycznych warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się: praca w grupach, gry, ćwiczenia, case study, dyskusja moderowana, testy i kwestionariusze, filmy i prezentacje, odgrywanie ról i scenek, twórcze metody pracy z grupą takie jak burza mózgów, metafory, analogie i inne;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie studiów  opracowują projekt biznesowy oraz wizje swojego dalszego rozwoju jako przywódcy
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej,
 • doświadczenie pracy z ciałem i oddechem oraz technikami relaksacyjnymi ułatwiającym radzenie sobie ze stresem
 • poznanie narzędzi ułatwiających godzenie życia prywatnego i zawodowego oraz korzyści wdrożenia work life balance
 • praktyczne zajęcia z budowania wizerunku, które słuchacze mogą wykorzystać w szerszym aspekcie niż tylko w sytuacjach formalnych
 • cykl zajęć z zakresu efektywnego wykorzystania mobilnych narzędzi (m.in. social media)
 • zajęcia umożliwiają rozwój różnorodnych kompetencji indywidualnych pozwalających poznać siebie, swoje mocne strony oraz ewentualne obszary do rozwoju

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH W WSE

 

Dominika Płatkowska

Zajęcia, które poprowadzę, będą miały bardzo praktyczny charakter. Social media to idealne miejsce do tego, aby kreować swój wizerunek i nawiązywać nowe, biznesowe znajomości. Studenci nauczą się budować strategię marki osobistej oraz poznają sposoby na płatną i bezpłatną promocję w mediach społecznościowych. Z zajęć nie skorzystają tylko osoby, które chcą przewodzić w organizacjach międzynarodowych czy managerowie, ale także ci, którzy po prostu chcą poznać skuteczne sposoby na self-promotion w sieci.

Michał Futyra

Negocjacje i mediacje

Zajęcia z „Negocjacji i mediacji” kojarzone są najczęściej jako wiedza przydatna głównie w prowadzeniu profesjonalnych, biznesowych rozmów na wysokim, najczęściej korporacyjnym szczeblu. Nic bardziej mylnego. Negocjujemy wielokrotnie na co dzień – w pracy, w domu, w sklepie. Negocjujemy też sami ze sobą, szczególnie gdy zastanawiamy się nad tym, jak postąpić w danej sytuacji oraz jakie podjąć decyzje w szczególnie trudnych momentach. Podobnie z mediacjami. Niejednokrotnie przydarzyło się nam pośredniczyć między zwaśnionymi osobami – przyjaciółmi, współpracownikami, a nawet własnymi dziećmi. Zdobycie wiedzy z tego zakresu pomaga podejść do negocjowania w sposób świadomy. Pozwala poznać negocjacje jako proces, który ułatwia dochodzenie do efektywnego konsensusu. Jest to po prostu przydatna w życiu wiedza praktyczna i zapraszam na swoje zajęcia każdego, kto chce tą wiedzę zgłębić.

Komunikacja Międzykulturowa

Z kolei „Komunikacja międzykulturowa” jest odpowiedzią na szybko zmieniający się współczesny świat. Coraz częściej spotykamy ludzi pochodzących z różnych rejonów świata, wyruszamy z zagraniczne delegacje, podejmujemy odważne wakacyjne wyprawy. Wszystko to wymaga od nas nawiązywania kontaktu z ludźmi pochodzącymi z odmiennych rejonów świata, niejednokrotnie całkowicie nieznanych dla nas kultur i cywilizacji. Odmienności te wywołują często niezrozumienia, tarcia, a nawet konflikty oraz zwyczajne faux pas. Komunikacja międzykulturowa jest zestawem wiedzy oraz umiejętności polepszających porozumiewanie się z Obcymi. Jest też sztuką rozwijania w sobie niezbędnej każdemu wrażliwości kulturowej - nie tylko na odmienności, ale też słuchania, odczytywania mowy ciała, rozpoznawania sygnałów przekazywanych między słowami. Wiedza z tego zakresu pozwala też zrozumieć mechanizmy działania całych społeczeństw i pojedynczych ludzi. Zapoznanie się z podstawami komunikacji międzykulturowej jest – moim zdaniem – niezbędne dla każdego, kogo interesuje świat i kto lubi dowiadywać się czegoś nowego o sobie i innych.

Przywództwo w organizacjach międzynarodowych

Spoglądając na współczesny, globalny rynek pracy, coraz większą jego część zajmują ponadnarodowe przedsiębiorstwa, których oddziały i filie znajdują się na kilku kontynentach, zaś pracownicy funkcjonują w dużych, wielonarodowych zespołach. Takie, pod wieloma względami, wyjątkowe przedsiębiorstwa, potrzebują wyjątkowych pracowników - liderów i przywódców dla których poruszanie się w skomplikowanej strukturze organizacji, niejasnych na pierwszy rzut oka sieciach relacji i powiązań oraz w zmieniających się warunkach kulturowych, jest czymś zwyczajnym i standardowym. Kierunek „Przywództwo w organizacjach międzynarodowych”, proponowany przez Studia Podyplomowe Wyższej Szkoły Europejskiej jest z jednej strony odpowiedzią na zapotrzebowania prężnie rozwijającego się rynku korporacyjnego w Polsce i na świecie, a z drugiej pionierską, interdyscyplinarną ścieżką rozwoju dla ludzi znających swoją wartość, gotowych do podejmowania wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Paweł Gawlik

 • Od czego zacząć prezentację?
 • Jak wpleść storytelling w wystąpienie?
 • Jak radzić sobie z lękiem scenicznym?
 • Jak stworzyć przykuwające uwagę slajdy?
 • Jak zadbać o odpowiednią mowę ciała?

Jeżeli kiedykolwiek zadawała/eś sobie jedno z powyższych pytań, to moduł wystąpień publicznych w ramach kierunku Przywództwo w organizacjach międzynarodowych jest dla Ciebie.

W ramach warsztatów skupimy się w dużej mierze na praktycznych aspektach wystąpień (próbne prezentacje z nagrywaniem, ćwiczenia, udzielanie sobie informacji zwrotnej), by zwiększyć pewność siebie oraz opanować warsztat sceniczny do perfekcji.

Sam kierunek Przywództwo w organizacjach międzynarodowych jest nową jakością, jeżeli chodzi o studia przygotowujące do bycia liderem w nowoczesnym środowisku biznesowym. Szerokie grono pasjonatów w swoich dziedzinach dzielić się będzie swoimi doświadczeniami, wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.

Małgorzata Daniel

Na swoich zajęciach kładę nacisk na praktyczne aspekty omawianych zagadnień dając studentom możliwość doświadczenia omawianych tematów i wyciągania samodzielnych refleksji równocześnie będąc wsparciem mentorskim i trenerskim nieustannie. Moją pasją jest praca z drugim człowiekiem i wspieranie ludzi w sięganiu po swój potencjał jak i dzielenie się moim wieloletnim holistycznym doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym.

Nowopowstały kierunek pozwala liderom na zanurzenie się w praktycznych zagadnieniach, które bez wątpienia wzbogacą ich codzienną pracę jak i będą kompasem na ich ścieżce zawodowej. A doświadczona kadra praktyków - wykładowców będzie czuwać nad właściwym kierunkiem obranej drogi.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • przeprowadzenie projektu biznesowego - case studies - praca w grupach.
 • przygotowanie projektu indywidualnego - Moja wizja dalszego rozwoju jako przywódcy.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 400 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 20.09.2019 r., 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest czynne od pon. - pt. w godz. 07:30 - 15:30.