Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Atuty kierunku Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Kierunek jest dedykowany osobom, które profesjonalnie zajmują się rozwojem oraz towarzyszą innym we wprowadzaniu rożnego rodzaju zmian w życiu. Studia są skarbnicą wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów rozwoju i zdrowego, zrównoważonego stylu życia, a także praktycznych narzędzi i metod stosowanych w pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym.

Kierunek powstał również z myślą o osobach, które chcą żyć pełniej - bardziej świadomie, w zgodzie z sobą oraz z otaczającym światem. Studia są bowiem kursem intensywnego rozwoju osobistego - dającego możliwość poznania siebie, zrozumienia własnych barier i ograniczeń oraz identyfikacji indywidualnego potencjału w celu zaplanowania dalszego rozwoju.

Program studiów zawiera szeroki zakres psychologicznych wykładów oraz praktycznych warsztatów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów oraz osób profesjonalnie zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym - trenerów, coachów i mentorów. Zadaniem prowadzących z jednej strony jest pokazywanie psychologicznych mechanizmów związanych z rozwojem, a z drugiej strony dzielenie się swoim praktycznym doświadczeniem pracy nad rozwojem innych osób.

Program studiów daje możliwość zarówno teoretycznego zgłębienia wiedzy związanej z rozwojem oraz praktycznego jej zastosowania. W ramach studiów zaplanowano dedykowany cykl warsztatów narzędziowych pokazujących zastosowanie praktycznych narzędzi wykorzystywanych w pracy nad rozwojem.

iderem merytorycznym kierunku odpowiadającym za merytorykę studiów jest Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT.

synergia

Partnerzy narzędziowi kierunku to: Wysokie Wibracje, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i AQR International.

Partnerzy merytoryczni kierunku to: Wysokie Wibracje, Centrum Holi, Centrum Counsellingu Gestalt oraz Instytut Oddechu.

partnerzy 2 psychologia

aCentrum Counsellingu Gestalt

Cel edukacji Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i rozwinięcie umiejętności z zakresu rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich oraz osiągania równowagi i jej zastosowanie w życiu osobistym i zawodowym oraz w profesjonalnej pracy nad rozwojem innych osób.

Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, metodach i narzędziach, które są stosowane w samopoznaniu, uczeniu się i rozwoju (m.in. szkoleniach, coachingu i mentoringu), diagnozie psychologicznej, a także psychologii zdrowia i work/life balans.

Podstawą programu jest koncepcja holistycznego rozwoju człowieka - czyli rozwój rozumiany jako doświadczanie zmian w czterech sferach życia: sferze fizycznej (ciało), sferze emocjonalnej (emocje), sferze intelektualnej (umysł) i sferze duchowej (przeżycia transcendentne). Tak skonstruowany program pozwola na głębokie doświadczenie siebie, relacji z innymi i z otoczeniem oraz różnorodnych metod i technik pracy nad rozwojem.

W trakcie studiów słuchacze wezmą udział w badaniu indywidualnego potencjału w obszarze:

 • psychologicznej diagnozy osobowości
 • psychologicznej diagnozy temperamentu
 • siły i odporności psychicznej

oraz odbędą indywidualną sesję rozwojową w formie coachingu poświęconą rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście osobistym i zawodowym.

Partnerzy narzędziowi kierunku to: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i AQR

loga2

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego Wyższej Szkoły Europejskiej oraz zaświadczenie wystawione przez Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT potwierdzające nabycie kompetencji w obszarze psychologicznej diagnozy potencjału i planowania rozwoju dla osoby indywidualnej.

Zasw Psych roiz

Celem głównym kierunku jest intensywny kurs rozwoju osobistego i zawodowego oraz profesjonalnie przygotowanie do pracy z innymi w obszarze rozwoju.

Jeśli myślisz o nabyciu wiedzy i umiejętności w obszarze psychologicznych mechanizmów funkcjonowania rynku, organizacji oraz ludzi pracujących w organizacji zobacz kierunek Psychologia w biznesie.

Plan studiów Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

BLOK 0. DIAGNOZA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

CEL: przewidywanie efektywności osobistej i zawodowej

BADANIE: Badania psychologiczne z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych (kwestionariusze psychologiczne)
SESJA ROZWOJOWA: indywidualna sesja mentoringowo-coachingowa

 • Badanie indywidualnego potencjału w obszarze:
  • psychologicznej diagnozy osobowości
  • psychologicznej diagnozy temperamentu
  • siły odporności psychicznej
 • Indywidualna sesja rozwojowa - poświęcona rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście osobistym i zawodowym

BLOK 1. WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII ROZWOJU

CEL: Określenie kontekstu psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz doświadczenie wybranych elementów treningu intra- i interpersonalnego.

 • Warsztat otwierający: Ja w relacji z sobą i w relacjach z innymi

BLOK 2. PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów rozwoju osobistego i zawodowego, doświadczenie pracy nad sobą w obszarze tożsamości, emocjonalności, cielesności i odporności psychicznej oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym. 

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia rozwoju człowieka - rozwój przez całe życie
  • Neuronauka - biopsychologiczne aspekty rozwoju i zmiany nawyków
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Psychologiczna tożsamość - rozwój indywidualnego potencjału
  • Emocje i uczucia - rozwój kompetencji emocjonalnych
  • Ciało i seksualność - rozwój cielesności i seksualności
  • Odporność psychiczna - rozwój odporności psychicznej
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Rozwój osobisty - narzędzia life-coachingowe do pracy nad rozwojem osobistym
  • Rozwój zawodowy - narzędzia career-coachingowe do pracy nad rozwojem zawodowym

BLOK 3. PSYCHOLOGIA ROZWOJU W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH

CEL: Wprowadzenie do psychologicznych aspektów rozwoju w relacjach międzyludzkich związanych z funkcjonowaniem w relacjach intymnych (związek), relacjach bliskich (rodzina, przyjaciele) oraz relacjach społecznych (małe i duże grupy). Doświadczenie pracy nad sobą w obszarze komunikacji bez przemocy, podejścia systemowego do rozwoju oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad rozwojem w relacji i w grupie.

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia systemowa - podejście systemowe do rozwoju
  • Psychologia bliskich związków - związek, rodzina, przyjaźń
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Moja osobista mitologia - rozwój poprzez pracę z metaforą i archetypami 
  • Komunikacja bez przemocy - rozwój kompetencji komunikacyjnych
  • Psychodrama - rola teatru i improwizacji w rozwoju
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Rozwój w relacji - narzędzia coachingowe do pracy nad relacjami
  • Dysfunkcje w rozwoju - praca rozwojowa z osobami o zaburzonej osobowości: osobowość narcystyczna, psychopatyczna, symbiotyczna i zależna

BLOK 4. PSYCHOLOGIA LIFE BALANCE I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

CEL: Wprowadzenie do psychologicznych aspektów zrównoważonego i zdrowego psychologicznie stylu życia. Doświadczenie pracy z ciałem i oddechem, uważności i obecności, twórczej wizualizacji i life balance oraz poznanie narzędzi stosowanych w profesjonalnej pracy nad godzeniem życia zawodowego i osobistego.

 • Podstawy psychologiczne:
  • Psychologia zdrowego stylu życia - podejście holistyczne
 • Warsztaty rozwojowe:
  • Mindfullness - rozwój uważności i obecności
  • Ścieżka oddechu - rozwój inteligencji oddechowej
  • Praca z ciałem - budzenie i rozwój siły transformującej życie
  • Twórcza wizualizacja - praca z wizualizacją w stanie relaksu
  • Life balance - motywacja do osiągania równowagi w życiu
 • Narzędzia do pracy z rozwojem:
  • Godzenie - narzędzia coachingowe wspierające godzenie życia zawodowego i osobistego

BLOK 5. STRATEGIA ROZWOJU

CEL: Podsumowanie psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz stworzenie wizji dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz wypracowanie strategii jej realizacji.

 • Warsztat strategiczny: "Moja osobista podróż - wizja dalszej drogi rozwoju"

 

WARTOŚĆ DODANA PROGRAMU:
Dodatkowo w ramach wybranych zajęć studenci będą mogli zdiagnozować swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w grupie oraz efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.

Profil słuchacza

NA STUDIA ZAPRASZAMY:

 • osoby zainteresowane tematyką rozwoju osobistego, rozwoju w relacjach międzyludzkich i zdrowego stylu życia,
 • osoby profesjonalnie zajmujące się uczeniem i rozwojem innych ludzi: coachów, mentorów, trenerów, doradców zawodowych, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, terapeutów zajęciowych,
 • osoby profesjonalnie zajmujące się zdrowym stylem życia: dietetyków, trenerów osobistych i coachów personalnych,
 • osoby pragnące pogłębić samopoznanie i zadbać o swój własny rozwój osobisty,
 • osoby pracujące w działach szkoleń i rozwoju,
 • osoby pracujące w firmach szkoleniowych, coachingowych i edukacyjnych,
 • osoby pracujące w centrach psychologicznych i psychoterapeutycznych,
 • osoby pracujące w firmach, fundacjach i stowarzyszeniach oferujących profesjonalne psychologiczne wsparcie, rozwój osobisty i zawodowy oraz uczenie się przez całe życie.

Dlaczego warto?

 • osadzenie uczenia się w kontekście holistycznej koncepcji rozwoju człowieka,
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w praktyce,
 • szeroki program studiów kładący nacisk na psychologiczne aspekty związane z rozwojem zarówno osobistym jak i zawodowym oraz life balanse i zdrowym stylem życia,
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach życia związanych z rozwojem,
 • zorientowanie na poznawanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdrowego stylu życia poprzez udział w warsztatach narzędziowych uczących wybranych metod pracy nad rozwojem,
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci pracy z ciałem, trenerzy rozwoju osobistego, life coachowie i mentorzy, którzy opierają swoją wiedzę na bogatym doświadczeniu praktycznym jak i poszukiwaniach naukowych,
 • zajęcia prowadzone w formie aktywnych wykładów oraz praktycznych warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się: praca w grupach, gry, ćwiczenia, case study, dyskusja moderowana, testy i kwestionariusze, filmy i prezentacje, odgrywanie ról i scenek, twórcze metody pracy z grupą takie jak burza mózgów, metafory, analogie i inne;
 • wybrane zajęcia prowadzone metodą coachingu grupowego,
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie studiów  opracowują projekt działań wspierających rozwój dla wybranejosoby lub pary;
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać dla siebie lub w swojej pracy zawodowej,
 • treningi kompetencji psychologicznych i społecznych m.in. w zakresie rozwoju emocjonalności, komunikacji bez przemocy, twórczej wizualizacji, life balance, odporności psychicznej i seksualności pozwalające na rozwinięcie kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych,
 • doświadczenie pracy z ciałem i oddechem oraz technik mindfullness,
 • diagnoza psychologicznego potencjału  w obszarze osobowość i temperamentu oraz odporności psychicznej za pomocą licencjonowanych narzędzi psychologicznych,
 • indywidualna sesja rozwojowa wspierająca ukierunkowanie dalszego rozwoju osobistego,
 • doświadczenie form profesjonalnego rozwoju takich jak coaching (life coaching, career coaching, coaching relacji, work/life balance coaching),  warsztaty i szkolenia oraz coaching grupowy,
 • doświadczenie twórczej wizualizacji, psychodramy oraz ustawień systemowych,
 • wypracowanie zasad zdrowego psychologicznie stylu życia,
 • life balans - poznanie narzędzi wspierających osiąganie równowagi w życiu osobistym i zawodowym,
 • stworzenie indywidualnej wizji dalszego rozwoju i wypracowanie strategii jej realizacji.

INDYWIDUALNE, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJOWE:

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w psychologicznej diagnozie swojego indywidualnego potencjału poprzez udział w:

 • psychologicznym badaniu osobowości
 • psychologicznym badaniu temperamentu
 • psychologicznym badaniu siły i odporności psychicznej

Badanie potencjału:

 • w ramach badania wykorzystane zostaną licencjonowanie narzędzia (Pracownia Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, AQR International)
 • badanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w diagnozie psychologicznej
 • oferowane badania budują samoświadomość, ukierunkowują rozwój oraz dają głęboki wgląd w psychologiczny potencjał osoby.

Indywidualne sesje coachingowe: W ramach studiów każda osoba weźmie udział w indywidualnej sesji rozwojowej, zrealizowanej w formie zdalnej, poświęconej rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście osobistym/zawodowym:

 • spotkanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w rozwoju osobistym i zawodowym
 • wyznaczenie celu oraz zaplanowanie dalszego osobistego rozwoju w oparciu o uzyskaną podczas studiów wiedzę o sobie oraz informacje uzyskane z diagnozy indywidualnego potencjału.

Dodatkowe korzyści:
Dodatkowo w ramach wybranych zajęć studenci będą mogli zdiagnozować swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w grupie oraz efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.

loga p

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO W WSE:

 • Agnieszka, 31 lat: Te studia to wyjątkowy prezent, jaki każdy może sobie sprawić. To niezwykle głębokie i prawdziwe spotkanie z samym sobą, wnikliwa podróż w głąb siebie… Polecam każdemu, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, skierować swoje życie osobiste czy zawodowe na właściwe tory, oraz spotkać fantastycznych i otwartych ludzi. Zajęcia mają głównie formę warsztatów, co powoduje, że otrzymujemy wiele praktycznych narzędzi i inspiracji do pracy nad własnym rozwojem. Zajęcia prowadzą osoby pełne pasji, co sprawiło, że w moim przypadku, jest to dopiero początek przygody z psychologią ;)
 • Marta, 37 lat: Kierunek Psychologia Rozwoju Osobistego i Zawodowego to fantastyczna i poruszająca przygoda. Podróż intelektualna i emocjonalna w głąb siebie w towarzystwie profesjonalnych, doświadczonych i inspirujących wykładowców o ciekawych osobowościach. Przetestowałam, polecam!
 • Magda, 32 lata: Studia podyplomowe Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego były dla mnie niesamowitą podróżą w głąb siebie, z której wróciła z większą świadomością, akceptacją i wewnętrzną siłą. To dało mi mocny fundament do pracy z innymi ludźmi. Podczas całych studiów poznałam wielu inspirujących ludzi, rozwojowych narzędzi, a także ćwiczeń do pracy z ciałem, oddechem czy wyobraźnią. To pierwsze studia o tak bogatym, ciekawym i różnorodnym programie pozwalające na wszechstronny rozwój. Gorąco polecam.
 • Monika, 37 lat, Lider ds.Projektów Kluczowych Klientów: Świetnie opracowany program, zajęcia prowadzone przez znakomitych fachowców, praktyków, którzy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem.Te studia to dobrze przeznaczony czas na samorozwój, który realnie przekłada się również na konstruktywną komunikację z innymi. Bardzo polecam te studia wszystkim, szczególnie tym którzy na co dzień ściśle współpracę z ludźmi.
 • Beata, nauczycielka z 25-letnim stażem pracy: Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Psychologia Rozwoju Osobistego i Zawodowego na WSE? "Przecież celem życia jest to, żeby je przeżywać, żeby rozsmakować się w przeżywanych doświadczeniach, żeby ochoczo i bez lęku sięgać po coraz nowsze i świeższe doznania" Eleanor Roosevelt. Jeżeli chcesz popatrzeć na swoje życie z różnych perspektyw, podróżować po nieodkrytych jeszcze częściach siebie i w głąb siebie, a także znaleźć równowagę i harmonię w życiu osobistym i zawodowym wybierz studia podyplomowe Psychologia Rozwoju Osobistego i Zawodowego
 • Marta (HR Business Partner): Wszystkim, którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące samego siebie, inspiracji do odnalezienia swojej drogi oraz narzędzi do wsparcia innych w rozwoju osobistym, polecam studia podyplomowe Psychologia Rozwoju Osobistego i Zawodowego na WSE.
 • Paula Tybon, Doradca Wizerunku, Kraków: 

  Dlaczego warto? Bo rok i tak upłynie, a w tym czasie możesz zrobić dla siebie coś wartościowego, co naprawdę pomoże twojemu życiu osobistemu nabrać lepszej jakości i rozpędu, a pracy dynamizmu. Studia Psychologiczne na WSE dały mi: samoświadomość, pokorę oraz dużo wiary w możliwości nie tylko swoje, ale każdego człowieka. Organizacyjnie bardzo przemyślane - świetny zespół fachowców na czele z opiekunką grupy i warsztatowa, ciekawa forma pracy. Polecam i zazdroszczę wszystkim, którzy mają tę przygodę przed sobą! :)
 • Gosia, 33 lata: Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego to studia, które zmieniły moje postrzeganie siebie, otaczającego mnie świata i ludzi. Szczególnie cenne były dla mnie wskazówki wykładowców i różnorodne podejścia do zagadnień psychologii, które poszerzyły moje horyzonty i nauczyły akceptacji i wyrozumiałości dla samej siebie. Serdecznie polecam każdemu kto poszukuje swojej drogi rozwoju.
 • Karolina, 28 lat: "Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego to studia dla każdego, bez względu na wiek, przekonania czy wykształcenie. Stanowią one idealną przystań na drodze osobistego rozwoju. Każdy, kto pragnie lepiej poznać siebie, odkryje na tych studiach wiele nieznanych mu dotąd ścieżek rozwoju. Mnie osobiście, czas spędzony na zajęciach dostarczył wiele radości, emocji i nieoczekiwanych przemian. Polecam każdemu, kto jest gotowy na zmiany".
 • Anna, team leader, ABB: Studia na kierunku "Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego" podjęłam w momencie, kiedy w moje życie zawodowe wkradły się pierwsze oznaki wypalenia zawodowego i muszę przyznać, że była to decyzja, która mocno wpłynęła na moje życie. Studia pozwoliły mi poznać siebie, swoje predyspozycje i potrzeby, dając odwagę do zmiany pracy. Ogromną zaletą studiów jest szerokie potraktowanie tematu, przedstawienie rozwoju z wielu perspektyw, wprowadzenie do tematyki studiów elementów różnych nurtów psychologicznych oraz metod coachingowych w pracy rozwojowej. Zdecydowanie polecam ten kierunek zarówno osobom, które tak jak ja poszukują swojej ścieżki kariery, jak również tym, którzy wiedzę psychologiczno-coachingową będą wykorzystywać w pracy z drugim człowiekiem"

Zadowoleni absolwenci podczas zajęć:

studenci psychologia

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i odbywają się średnio dwa razy w mięsiącu w soboty i niedziele.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Słuchacze muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego jest:
- złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
- wniesienie wymaganych opłat,
- wypełnienie i złożenie w Centrum Studiów Podyplomowych formularza rekrutacyjnego.

Przed pierwszymi zajęciami każdy słuchacz zobligowany jest do wypełnienie formularza badania potrzeb rozwojowych.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 •  aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,

 • udział w trzech badaniach potencjału rozwojowego,

 • udział w indywidualnej sesji rozwojowej,

 • opracowanie wniosków i rekomendacji rozwojowych na podstawie wybranej publikacji psychologicznej

 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (projekt działań wspierających rozwój wybranej osoby).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne 5 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Pewnego razu uczeń skarżył się mistrzowi: - Opowiadasz nam różne historie, a nigdy nie odkryjesz ich znaczenia.

Mistrz odpowiedział: - Czy byłbyś zadowolony, gdyby ktoś Ci ofiarował owoc i pogryzł go przedtem? (Anthony de Mello)

Rozwój to odkrywanie siebie i dochodzenie do źródła samopoznania. To proces trwający przez całe nasze życie - wypełnione doświadczeniem, które wzbogaca i pozwala poszerzać świadomość. Studia Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego są mapą różnych dróg i drogowskazów prowadzących do samopoznania, odkrywania siebie i przeżywania "tu i teraz". Każdy odnajduje tu swoją "drogę rozwoju" - jedyną i niepowtarzalną. 

Zapraszam Cię do wspólnej podróży...

Aleksandra Glinka
Lider merytoryczny studiów podyplomowych Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

 

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem