Psychologia w biznesie

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w biznesie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w biznesie

Atuty kierunku Psychologia w biznesie

Kierunek powstał z myślą o osobach pracujących w biznesie lub będących partnerem dla biznesu - chcących poszerzyć swoją wiedzę o mechanizmach psychologicznych funkcjonowania rynku, organizacji i ludzi pracujących w organizacjach.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych aspektami psychologicznymi biznesu, dla których wiedza psychologiczna jest niezbędna do świadomego budowania relacji z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Program studiów zawiera szeroki zakres psychologicznych wykładów i praktycznych warsztatów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów-praktyków pracujących na co dzień w i dla biznesu. Zadaniem prowadzących zajęcia z jednej strony jest pokazywanie psychologicznych mechanizmów omawianych zagadnień i wyjaśnianie ich, a z drugiej strony dzielenie się swoim biznesowym doświadczeniem.

Liderem merytorycznym kierunku odpowiadjaącym za merytorykę studiów jest Synergia Management 

synergia

Partnerzy narzędziowi kierunku to: AQR i Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Partnerzy merytoryczni kierunku to: Heidtman&Piasecki, ROI Institute, Coachways, Sokrates Akademia Rozwoju, Stellio, Tredo

loga4

aaaaTreDo

stellio

Cel edukacji Psychologia w biznesie

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i jej zastosowanie w skutecznym zarządzaniu w biznesie - m.in. w efektywnym prowadzeniu firmy, projektu czy biznesowego przedsięwzięcia, w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży, HRze oraz edukacji i rozwoju.

Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, modelach i narzędziach, które są stosowane w zarządzaniu i biznesie, co pozwoli na ich zastosowanie w praktyce bezpośrednio po zrealizowanych zajęciach.

Podstawą programu jest psychologia procesów zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu - czyli wiedza z zakresu psychologii rozwoju organizacji, efektywnego środowiska pracy, zarządzania ludźmi, uczenia się i rozwoju, a także psychologii rynku i zachowań konsumenckich.

W trakcie studiów słuchacze wezmą udział w badaniu indywidualnego potencjału w obszarze:

 • predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
 • indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w organizacji
 • siły i poziomu odporności psychicznej

oraz odbędą indywidualną sesję rozwojową w formie coachingu poświęconą rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym.

Partnerzy narzędziowi kierunku to: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i AQR

loga2

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Psychologia w biznesie Wyższej Szkoły Europejskiej oraz zaświadczenie wystawione przez firmę Synergia Management potwierdzające nabycie kompetencji w obszarze psychologicznej diagnozy organizacji.

Celem głównym kierunku jest nabycie wiedzy o psychologicznych mechanizmach działania rynku, organizacji i ludzi pracujących w organizacji.

Jeśli chcesz doświadczyć intensywnego kursu rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy z innymi w obszarze rozwoju zobacz kierunek Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego.

Plan studiów

Blok 0.DIAGNOZA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

CEL: przewidywanie efektywności menedżera i lidera w organizacji

BADANIE: Badania psychologiczne z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych (kwestionariusze psychologiczne)

SESJA ROZWOJOWA: indywidualna sesja mentoringowo-coachingowa

 • Badanie indywidualnego potencjału w obszarze:
  • predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
  • indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w oraganizacji
  • siły i poziomu odporności psychicznej
 • Indywidualna sesja rozwojowa poświęcona rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Blok 1. Wprowadzenie do psychologii w biznesie

CEL: Określenie kontekstu psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz poznanie roli i praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie.

 • Warsztat otwierający: Rola i zastosowanie psychologii w biznesie

Blok 2. PSYCHOLOGIA RYNKU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów działania rynku i zachowań konsumenckich - świadome budowanie relacji z klientami i konsumentami oraz uwzględnianie aspektów psychologicznych w strategiach marketingowych i sprzedażowych. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego, socjotechnik i sposobów podejmowania decyzji oraz ryzyka w biznesie.

 • Psychologia wpływu społecznego - psychlogiczne mechanizmy funkcjonowania procesów grupowych
 • Psychologia sprzedaży - psychologiczne mechanizmy procesów sprzedażowych
 • Psychologia ekonomiczna - psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • Psychologiczny trening negocjacji w biznesie - strategie negocjacyjne

Blok 3. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA LUDŹMI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów funkcjonowania organizacji - jej kultury organizacyjnej, przywództwa, polityk związanych z zarządzaniem ludźmi i zespołami oraz środowiskiem pracy. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów i procesów zachodzących w każdym rodzaju organizacji zarówno tych wspierających, pozytywnych jak i hamujących, blokujących działanie i efektywną pracę.

 • Psychologiczna diagnoza organizacji - mechanizmy rządzące organizacją i budujące jej kulturę organizacyjną
 • Psychologia zmiany - komunikacja i zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przywództwo XXI wieku - psychologiczne aspekty przywództwa w organizacji
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania - psychologiczne aspekty motywacji i zaangażowania w organizacji
 • Psychologiczne aspekty procesów HRowych
 • Stres w organizacji - identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego

Blok 4. PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ I ROZWOJU W ORGANIZACJI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów uczenia się i rozwoju ludzi w organizacji - pragmatycznego podejścia do uczenia się osób dorosłych, źródeł motywacji związanej z potrzebą osiągnięć, samorealizacji oraz rozwoju duchowego. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wspierających oraz ograniczających uczenie się i rozwój w organizacji.

 • Psychologia uczenia się i rozwoju w organizacji
 • Psychologiczne aspekty procesów szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych
 • Executive coaching - narzędzia coachingowe wspierające rozwój menedżerów
 • Coaching zespołu - narzędzia coachingowe wspierające rozwój zespołów w organizacji
 • Ucząca się organizacja i uczące się zespoły - idea zespołowego uczenia się
 • Kreatywność w biznesie - budowanie i rozwój kreatywnych zespołów

Blok 5. PSYCHOLOGIA EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ W BIZNESIE

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów efektywności osobistej - tzw. mistrzostwa osobistego obejmującego rozwój umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych. Pogłębienie świadomości w zakresie indywidualnego psychologicznego potencjału oraz jego efektywnego wykorzystania w biznesie.

 • Efektywność menedżera i lidera w organizacji - diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich
 • Typologia zachowań wg Junga i jej wpływ na zachowania i styl zarządzania lidera
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie - rozwój kompetencji zarządzania emocjami
 • Komunikacja w biznesie - psychologiczne aspekty autoprezentacji i budowania wizerunku w biznesie
 • Odporność psychiczna - diagnoza i rozwój odporności psychicznej
 • Uważność i regeneracja - techniki regeneracji i redukcji odczuwanego stresu

BLOK 6. STRATEGIA ROZWOJU

CEL: Podsumowanie psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz sformułowanie swojej indywidualnej misji rozwoju zawodowego i wypracowanie strategii jej realizacji.

 • Warsztat strategiczny: Moja misja zawodowa

 

WARTOŚC DODANA PROGRAMU:
dodatkowo, w ramach wybranych  zajęć, słuchacze będą mogli poznać swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w grupie oraz efektywnego funkcjonowania w biznesie.

Profil słuchacza

 • osoby zainteresowane tematyką psychologii stosowanej w biznesie - psychologii organizacji,  rynku i zachowań konsumenckich oraz uczenia się i rozwoju w organizacji
 • osoby chcące rozwinąć kompetencje psychologiczne wspierające efektywne funkcjonowanie w biznesie

A w szczególności:

 • przedsiębiorcy prowadzący własne firmy,
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla,
 • menedżerowie i specjaliści HR,
 • liderzy zespołów, project menedżerowie,
 • osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą,
 • osoby zarządzające organizacjami biznesowymi i pozarządowymi (izby gospodarcze, partnerstwa, klastry, stowarzyszenia, fundacje),
 • trenerzy, coachowie, mentorzy,
 • doradcy biznesowi i konsultanci zarządzania,
 • doradcy zawodowi i wykładowcy.

Psychologia w biznesie to kierunek dedykowany osobom, które prowadzą własną firmę, zarządzają organizacją biznesową, pozarządową lub inicjują różnego typu przedsięwzięcia (eventy, projekty, kampanie) o charakterze społecznym i biznesowym lub odpowiadają za kreowanie wizerunku organizacji i sprzedaż jej produktów i usług.

Kierunek pozwala na zrozumienie psychologicznych mechanizmów kierujących rynkiem i otoczeniem organizacji oraz działających wewnątrz firmy - wpływających na jej stabilność, innowacyjność, rozwój i w efekcie sukces biznesowy
Psychologia w biznesie to kierunek, na którym szczególnie menedżerowie wyższego i średniego szczebla, menedżerowie HR, project menedżerowie i liderzy zespołów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów ludzkich zachowań - w szczególności związanych z emocjami, motywacją i zaangażowaniem, funkcjonowaniem grup i zespołów, przywództwem, partycypacją, podejmowaniem decyzji i wywieraniem wpływu.
Psychologia w biznesie to doskonały wybór dla osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i PR, HR, edukacji i rozwoju i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o psychologiczne aspekty tych zagadnień.
Studia są użyteczne również dla osób pracujących jako trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, coachowie, mentorzy, wykładowcy i doradcy zawodowi, którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę i doświadczenie o rzetelną wiedzę psychologiczną dotyczącą zachowań ludzkich w kontekście pracy, uczenia się i rozwoju oraz kierowania swoją karierą zawodową.

Dlaczego warto?

 • osadzenie uczenia się w kontekście psychologii jako nauki o człowieku i jego relacji z sobą samym oraz z innymi;
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w biznesie;
 • szeroki program studiów kładący nacisk na psychologiczne aspekty funkcjonowania w biznesie;
 • zorientowanie na poznawanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie;
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach biznesu;
 • treningi umiejętności psychologicznych w zakresie komunikacji, asertywności, autoprezentacji i perswazji, twórczości i kreatywności, inteligencji emocjonalnej, uważności i technik redukcji stresu oraz negocjacji pozwalające na rozwinięcie własnych kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 • diagnoza własnego potencjału psychologicznego w obszarze przywództwa, motywacji osiągnięć i efektywności menedżera i lidera oraz odporności psychicznej za pomocą licencjonowanych narzędzi psychologicznych;
 • zaplanowanie ścieżki rozwoju w ramach indywidualnej sesji mentoringowo-coachngowej;
 • doświadczenie metody action learning  czyli zespołowego uczenia sięcoachingu zespołu oraz coachigu kadry menedżerskiej;
 • okeślenie swojej misji zawodowej i wpracowanie strategii jej realizacji;
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie praktycy i doradcy biznesowi opierający swoją wiedzę zarówno na bogatym doświadczeniu biznesowym jak i poszukiwaniach naukowych
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: praca w grupach, gry, ćwiczenia, case study, dyskusja moderowana, testy i kwestionariusze, filmy i prezentacje, odgrywanie ról i scenek, twórcze metody pracy z grupą takie jak burza mózgów, metafory, analogie i inne;
 • wybrane zajęcia poprowadzone metodą coachingu grupowego;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie zajęć opracują w zespołach własne projekty psychologicznej diagnozy organizacji;
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

 

DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJOWE:

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w psychologicznej diagnozie indywidualnego potencjału poprzez udział w:

 • psychologicznym badaniu predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
 • psychologicznym badaniu indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w organizacji
 • psychologicznym badaniu siły i poziomu odporności psychicznej

Badanie potencjału:

 • w ramach badania wykorzystane zostaną licencjonowane narzędzia (AQR International, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • badanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w diagnozie psychologicznej
 • oferowane badania mają szerokie zastosowanie w biznesie - służą do przewidywania efektywności menedżera i lidera w organizacji i są wykorzystywane do diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich.

Indywidualna sesja rozwojowa:
W ramach studiów każda osoba weźmie udział w indywidualnej sesji rozwojowej, zrealizowanej w formie zdalnej, poświęconej rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Sesja rozwojowa:

 • spotkanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich
 • wyznaczenie celu oraz zaplanowanie dalszego profesjonalnego rozwoju w oparciu o uzyskaną podczas studiów wiedzę o sobie oraz informacje uzyskane z diagnozy indywidualnego potencjału

Dodatkowe korzyści:

 • dodatkowo, w ramach wybranych zajęć, słuchacze będą mogli poznać swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w grupie oraz efektywnego funkcjonowania w biznesie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W WSE:

 • Zuza, 31 lat, Specjalista ds. doskonalenia procesów: Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie okazały się świetnym wyborem jako ogromna dawka inspiracji oraz możliwość lepszego poznania siebie i rozwinięcia nowych kompetencji. Dzięki nim zrozumiałam głębiej mechanizmy psychologiczne rządzące procesami w organizacji. Studia polecam przede wszystkim osobom zarządzającym ludźmi, a także pracującym w zespołach czy z klientem.
 • Agnieszka, 44 lata, dyrektor zarządzający: Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie stanowią - w mojej ocenie wcale nieczęsty - przykład wyważonego połączenia teorii z praktyką. I to w zakresie kadrowym – tj. osób prowadzących zajęcia ale także proporcji między częścią wykładową  a uczeniem przez doświadczenie. Teoria – daje nie tylko narzędzia ale także poszerza horyzonty, zaś praktyka przynosi nieoczekiwane emocje,  a nierzadko nowe perspektywy rozwoju osobistego.
 • Krzysztof Kukla, prezes zarządu Allekurier sp. z o.o.: Studia psychologia w biznesie w mojej opinii są dobrym uzupełnieniem twardych kompetencji, które nabyłem na innych studiach. Sposób prowadzenia ćwiczeń wspiera proces uczenia się (np. eksperyment społeczny na ulicy). Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych, zaangażowanych prelegentów.
 • Monika, 37 lat, Globalny Menedżer Operacyjny, Arvato: 

  Psychologia w biznesie to studia, które pozwoliły mi usystematyzować dotychczasową wiedzę z zakresu psychologii w biznesie. Dodatkowe test psychologiczne przeprowadzone podczas kursu umożliwiły mi głębsze poznanie samej siebie, moich słabych/mocnych stron oraz stylu zarządzania zespołem.
 • Maria, specjalista ds. marketingu Diamant Polska sp. z o.o.: Studia „Psychologia w biznesie” dały mi większą wszechstronność, a także, elastyczność w pracy zarówno z jednostką jak i zespołem. Zajęcia oraz warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu oraz specjalistów z obszarów tj.: komunikacja, negocjacje, psychologia, coaching wniosły nową jakość do mojej pracy, a także pomogły mi zrozumieć procesy zachodzące zarówno w realiach biznesowych jak i w życiu prywatnym.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 •  aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,

 • udział w trzech badaniach potencjału rozwojowego,

 • udział w indywidualnej sesji rozwojowej,

 • opracowanie wniosków i rekomendacji rozwojowych na podstawie wybranej publikacji psychologicznej

 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (diagnoza psychologiczna wybranej organizacji).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 5400 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

MAŁA RYBKA
- Przepraszam panią - rzekła jedna morska ryba do drugiej - jest pani starsza ode mnie i bardziej doświadczona, pewnie będzie mi pani mogła pomoc.
Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to, co nazywają oceanem? Szukałam już wszędzie, bez rezultatu.

- Oceanem jest miejsce, gdzie teraz pływasz - odpowiedziała stara ryba.
- To? Przecież to tylko woda... A ja szukam oceanu - odparła rozczarowana młoda ryba, odpływając, by szukać gdzie indziej.
- Przestań szukać, mała rybko. Nie ma czego szukać. Musisz tylko stanąć spokojnie, otworzyć oczy i patrzeć. Nie możesz nie zobaczyć.
                                                                                              Anthony de Mello "Śpiew ptaka"

Organizacja to przestrzeń, którą tworzą ludzie - ich role, zadania, powiązania, relacje, rytuały i przekonania oraz wewnętrzne procesy i zewnętrzne otoczenie. Wszystkie te elementy są w ciągłym ruchu i wzajemnej, stale zmieniającej się interakcji - tworząc swoisty system. Studia Psychologia w biznesie są mapą prowadzącą do poznania świata organizacji - jej terenu jawnego (deklaratywnej warstwy) i terenu ukrytego (nieświadomej warstwy) - niedostępnego dla oka. Zapraszamy do wspólnego odkrywania...

Aleksandra Glinka 
Opiekun merytoryczny studiów Psychologia w biznesie

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem