Psychologia w biznesie

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w biznesie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w biznesie

Atuty kierunku Psychologia w biznesie

Kierunek powstał z myślą o osobach pracujących w biznesie lub będących partnerem dla biznesu - chcących poszerzyć swoją wiedzę o mechanizmach psychologicznych funkcjonowania rynku, organizacji i ludzi pracujących w organizacjach.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych aspektami psychologicznymi biznesu, dla których wiedza psychologiczna jest niezbędna do świadomego budowania relacji z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Program studiów zawiera szeroki zakres psychologicznych wykładów i praktycznych warsztatów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów-praktyków pracujących na co dzień w i dla biznesu. Zadaniem prowadzących zajęcia z jednej strony jest pokazywanie psychologicznych mechanizmów omawianych zagadnień i wyjaśnianie ich, a z drugiej strony dzielenie się swoim biznesowym doświadczeniem.

Liderem merytorycznym kierunku odpowiadającym za merytorykę studiów jest Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT.

logo np full 1

Partnerzy narzędziowi kierunku to: AQR International i Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Partnerzy merytoryczni kierunku to: Heidtman&Piasecki, ROI Institute, Coachways, Sokrates Akademia Rozwoju, Stellio, Tredo

loga4

aaaaTreDo

loga3

Cel edukacji Psychologia w biznesie

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i jej zastosowanie w skutecznym zarządzaniu w biznesie - m.in. w efektywnym prowadzeniu firmy, projektu czy biznesowego przedsięwzięcia, w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży, HRze oraz edukacji i rozwoju.

Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, modelach i narzędziach, które są stosowane w zarządzaniu i biznesie, co pozwoli na ich zastosowanie w praktyce bezpośrednio po zrealizowanych zajęciach.

Podstawą programu jest psychologia procesów zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu - czyli wiedza z zakresu psychologii rozwoju organizacji, efektywnego środowiska pracy, zarządzania ludźmi, uczenia się i rozwoju, a także psychologii rynku i zachowań konsumenckich.

W trakcie studiów słuchacze wezmą udział w badaniu indywidualnego potencjału w obszarze:

 • predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
 • indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w organizacji
 • siły i odporności psychicznej

oraz odbędą indywidualną sesję rozwojową w formie coachingu poświęconą rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym.

Partnerzy narzędziowi kierunku to: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i AQR

loga2

Celem głównym kierunku jest nabycie wiedzy o psychologicznych mechanizmach działania rynku, organizacji i ludzi pracujących w organizacji.

Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego Wyższej Szkoły Europejskiej oraz zaświadczenie wystawione przez Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT potwierdzające nabycie kompetencji w obszarze psychologicznej diagnozy potencjału i planowania rozwoju dla osoby indywidualnej.

ZAŚWIADCZENIE PROiZ

Jeśli chcesz doświadczyć intensywnego kursu rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy z innymi w obszarze rozwoju zobacz kierunek Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego.

Plan studiów Psychologia w biznesie

Blok 0.DIAGNOZA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

CEL: przewidywanie efektywności menedżera i lidera w organizacji

BADANIE: Badania psychologiczne z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych (kwestionariusze psychologiczne)

SESJA ROZWOJOWA: indywidualna sesja mentoringowo-coachingowa

 • Badanie indywidualnego potencjału w obszarze:
  • predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
  • indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w oraganizacji
  • siły i odporności psychicznej
 • Indywidualna sesja rozwojowa poświęcona rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Blok 1. Wprowadzenie do psychologii w biznesie

CEL: Określenie kontekstu psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz poznanie roli i praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie.

 • Warsztat otwierający: Rola i zastosowanie psychologii w biznesie

Blok 2. PSYCHOLOGIA RYNKU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów działania rynku i zachowań konsumenckich - świadome budowanie relacji z klientami i konsumentami oraz uwzględnianie aspektów psychologicznych w strategiach marketingowych i sprzedażowych. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego, socjotechnik i sposobów podejmowania decyzji oraz ryzyka w biznesie.

 • Psychologia wpływu społecznego - psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu i socjotechniki
 • Psychologia sprzedaży - psychologiczne mechanizmy procesów sprzedażowych
 • Psychologia ekonomiczna - psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
 • Psychologiczny trening negocjacji w biznesie - strategie negocjacyjne

Blok 3. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA LUDŹMI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów funkcjonowania organizacji - jej kultury organizacyjnej, przywództwa, polityk związanych z zarządzaniem ludźmi i zespołami oraz środowiskiem pracy. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów i procesów zachodzących w każdym rodzaju organizacji zarówno tych wspierających, pozytywnych jak i hamujących, blokujących działanie i efektywną pracę.

 • Psychologiczna diagnoza organizacji - mechanizmy rządzące organizacją i budujące jej kulturę organizacyjną
 • Psychologia zmiany - komunikacja i zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przywództwo XXI wieku - psychologiczne aspekty przywództwa w organizacji
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania - psychologiczne aspekty motywacji i zaangażowania w organizacji
 • Psychologia małych i dużych grup - siła oddziaływania i dynamika grupy
 • Psychologiczne aspekty procesów HRowych
 • Kobieta i mężczyzna jako menedżer - perspektywa psychologii rodzaju
 • Stres w organizacji - identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego

Blok 4. PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ I ROZWOJU W ORGANIZACJI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów uczenia się i rozwoju ludzi w organizacji - pragmatycznego podejścia do uczenia się osób dorosłych, źródeł motywacji związanej z potrzebą osiągnięć, samorealizacji oraz rozwoju duchowego. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wspierających oraz ograniczających uczenie się i rozwój w organizacji.

 • Psychologiczne aspekty procesów szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych
 • Executive coaching - narzędzia coachingowe wspierające rozwój menedżerów
 • Coaching zespołu - narzędzia coachingowe wspierające rozwój zespołów w organizacji
 • Ucząca się organizacja i uczące się zespoły - idea zespołowego uczenia się
 • Kreatywność w biznesie - budowanie i rozwój kreatywnych zespołów

Blok 5. PSYCHOLOGIA EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ W BIZNESIE

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów efektywności osobistej - tzw. mistrzostwa osobistego obejmującego rozwój umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych. Pogłębienie świadomości w zakresie indywidualnego psychologicznego potencjału oraz jego efektywnego wykorzystania w biznesie.

 • Efektywność menedżera i lidera w organizacji - diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich
 • Typologia zachowań wg Junga i jej wpływ na zachowania i styl zarządzania lidera
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie - rozwój kompetencji zarządzania emocjami
 • Komunikacja w biznesie - psychologiczne aspekty autoprezentacji i budowania wizerunku w biznesie
 • Odporność psychiczna - diagnoza i rozwój odporności psychicznej
 • Uważność i regeneracja - techniki regeneracji i redukcji odczuwanego stresu

BLOK 6. STRATEGIA ROZWOJU

CEL: Podsumowanie psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz sformułowanie swojej indywidualnej misji rozwoju zawodowego i wypracowanie strategii jej realizacji.

 • Warsztat strategiczny: Moja misja zawodowa

 

WARTOŚC DODANA PROGRAMU:
dodatkowo, w ramach wybranych  zajęć, słuchacze będą mogli poznać swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w zespole oraz efektywnego funkcjonowania w biznesie.

Profil słuchacza

 • osoby zainteresowane tematyką psychologii stosowanej w biznesie - psychologii organizacji,  rynku i zachowań konsumenckich oraz uczenia się i rozwoju w organizacji
 • osoby chcące rozwinąć kompetencje psychologiczne wspierające efektywne funkcjonowanie w biznesie

A w szczególności:

 • przedsiębiorcy prowadzący własne firmy,
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla,
 • menedżerowie i specjaliści HR,
 • liderzy zespołów, project menedżerowie,
 • osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą,
 • osoby zarządzające organizacjami biznesowymi i pozarządowymi (izby gospodarcze, partnerstwa, klastry, stowarzyszenia, fundacje),
 • trenerzy, coachowie, mentorzy,
 • doradcy biznesowi i konsultanci zarządzania,
 • doradcy zawodowi i wykładowcy.

Psychologia w biznesie to kierunek dedykowany osobom, które prowadzą własną firmę, zarządzają organizacją biznesową, pozarządową lub inicjują różnego typu przedsięwzięcia (eventy, projekty, kampanie) o charakterze społecznym i biznesowym lub odpowiadają za kreowanie wizerunku organizacji i sprzedaż jej produktów i usług.

Kierunek pozwala na zrozumienie psychologicznych mechanizmów kierujących rynkiem i otoczeniem organizacji oraz działających wewnątrz firmy - wpływających na jej stabilność, innowacyjność, rozwój i w efekcie sukces biznesowy
Psychologia w biznesie to kierunek, na którym szczególnie menedżerowie wyższego i średniego szczebla, menedżerowie HR, project menedżerowie i liderzy zespołów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów ludzkich zachowań - w szczególności związanych z emocjami, motywacją i zaangażowaniem, funkcjonowaniem grup i zespołów, przywództwem, partycypacją, podejmowaniem decyzji i wywieraniem wpływu.
Psychologia w biznesie to doskonały wybór dla osób, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i PR, HR, edukacji i rozwoju i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o psychologiczne aspekty tych zagadnień.
Studia są użyteczne również dla osób pracujących jako trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, coachowie, mentorzy, wykładowcy i doradcy zawodowi, którzy potrzebują uzupełnić swoją wiedzę i doświadczenie o rzetelną wiedzę psychologiczną dotyczącą zachowań ludzkich w kontekście pracy, uczenia się i rozwoju oraz kierowania swoją karierą zawodową.

Dlaczego warto?

 • osadzenie uczenia się w kontekście psychologii jako nauki o człowieku i jego relacji z sobą samym oraz z innymi;
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w biznesie;
 • szeroki program studiów kładący nacisk na psychologiczne aspekty funkcjonowania w biznesie;
 • zorientowanie na poznawanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie;
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach biznesu;
 • treningi umiejętności psychologicznych w zakresie komunikacji, asertywności, autoprezentacji i perswazji, twórczości i kreatywności, inteligencji emocjonalnej, uważności i technik redukcji stresu oraz negocjacji pozwalające na rozwinięcie własnych kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 • diagnoza własnego potencjału psychologicznego w obszarze przywództwa, motywacji osiągnięć i efektywności menedżera i lidera oraz odporności psychicznej za pomocą licencjonowanych narzędzi psychologicznych;
 • zaplanowanie ścieżki rozwoju w ramach indywidualnej sesji mentoringowo-coachngowej;
 • doświadczenie metody action learning  czyli zespołowego uczenia sięcoachingu zespołu oraz coachigu kadry menedżerskiej;
 • okeślenie swojej misji zawodowej i wpracowanie strategii jej realizacji;
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie praktycy i doradcy biznesowi opierający swoją wiedzę zarówno na bogatym doświadczeniu biznesowym jak i poszukiwaniach naukowych
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: praca w grupach, gry, ćwiczenia, case study, dyskusja moderowana, testy i kwestionariusze, filmy i prezentacje, odgrywanie ról i scenek, twórcze metody pracy z grupą takie jak burza mózgów, metafory, analogie i inne;
 • wybrane zajęcia poprowadzone metodą coachingu grupowego;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie zajęć opracują w zespołach własne projekty psychologicznej diagnozy organizacji;
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

 

DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJOWE:

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w psychologicznej diagnozie indywidualnego potencjału poprzez udział w:

 • psychologicznym badaniu predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
 • psychologicznym badaniu indywidualnego stylu przywództwa i efektywności lidera w organizacji
 • psychologicznym badaniu siły i odporności psychicznej

Badanie potencjału:

 • w ramach badania wykorzystane zostaną licencjonowane narzędzia (AQR International, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • badanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w diagnozie psychologicznej
 • oferowane badania mają szerokie zastosowanie w biznesie - służą do przewidywania efektywności menedżera i lidera w organizacji i są wykorzystywane do diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich.

Indywidualna sesja rozwojowa:
W ramach studiów każda osoba weźmie udział w indywidualnej sesji rozwojowej, zrealizowanej w formie zdalnej, poświęconej rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Sesja rozwojowa:

 • spotkanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich
 • wyznaczenie celu oraz zaplanowanie dalszego profesjonalnego rozwoju w oparciu o uzyskaną podczas studiów wiedzę o sobie oraz informacje uzyskane z diagnozy indywidualnego potencjału

Dodatkowe korzyści:

 • dodatkowo, w ramach wybranych zajęć, słuchacze będą mogli poznać swój indywidualny styl działania w obszarze: uczenia się i rozwoju, pracy w zespole oraz efektywnego funkcjonowania w biznesie.

loga psychologia w biznesie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA W BIZNESIE W WSE:

 • Zuza, 31 lat, Specjalista ds. doskonalenia procesów: Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie okazały się świetnym wyborem jako ogromna dawka inspiracji oraz możliwość lepszego poznania siebie i rozwinięcia nowych kompetencji. Dzięki nim zrozumiałam głębiej mechanizmy psychologiczne rządzące procesami w organizacji. Studia polecam przede wszystkim osobom zarządzającym ludźmi, a także pracującym w zespołach czy z klientem.
 • Agnieszka, 44 lata, dyrektor zarządzający: Studia podyplomowe Psychologia w Biznesie stanowią - w mojej ocenie wcale nieczęsty - przykład wyważonego połączenia teorii z praktyką. I to w zakresie kadrowym – tj. osób prowadzących zajęcia ale także proporcji między częścią wykładową  a uczeniem przez doświadczenie. Teoria – daje nie tylko narzędzia ale także poszerza horyzonty, zaś praktyka przynosi nieoczekiwane emocje,  a nierzadko nowe perspektywy rozwoju osobistego.
 • Krzysztof Kukla, prezes zarządu Allekurier sp. z o.o.: Studia psychologia w biznesie w mojej opinii są dobrym uzupełnieniem twardych kompetencji, które nabyłem na innych studiach. Sposób prowadzenia ćwiczeń wspiera proces uczenia się (np. eksperyment społeczny na ulicy). Zajęcia prowadzone są przez kompetentnych, zaangażowanych prelegentów.
 • Monika, 37 lat, Globalny Menedżer Operacyjny, Arvato: 

  Psychologia w biznesie to studia, które pozwoliły mi usystematyzować dotychczasową wiedzę z zakresu psychologii w biznesie. Dodatkowe testy psychologiczne przeprowadzone podczas kursu umożliwiły mi głębsze poznanie samej siebie, moich słabych/mocnych stron oraz stylu zarządzania zespołem.
 • Maria, specjalista ds. marketingu Diamant Polska sp. z o.o.: Studia „Psychologia w biznesie” dały mi większą wszechstronność, a także, elastyczność w pracy zarówno z jednostką jak i zespołem. Zajęcia oraz warsztaty prowadzone przez praktyków biznesu oraz specjalistów z obszarów tj.: komunikacja, negocjacje, psychologia, coaching wniosły nową jakość do mojej pracy, a także pomogły mi zrozumieć procesy zachodzące zarówno w realiach biznesowych jak i w życiu prywatnym.
 • Dorota, młodszy specjalista ds. kadr i płac: Gorąco polecam kierunek Psychologia w Biznesie. Na studiach zaskoczyło mnie to, że wszystkie przedmioty były ciekawe. Duża ilość informacji dających "do myślenia". Na każdych zajęciach dowiedziałam się czegoś nowego i z niecierpliwością czekałam na kolejne wykłady. Dzięki tym studiom nie tylko pogłębiłam swoją wiedzę, ale przede wszystkim znalazłam rozwiązania, które ułatwiły mi funkcjonowanie na rynku pracy i w życiu. 
 • Kasia, 25 lat: Studia podyplomowe psychologia w biznesie poszerzają horyzonty, uświadamiają i odkrywają nie tylko mechanizmy psychologiczne w biznesie, ale przede wszystkim pozwalają zajrzeć w głąb siebie.
 • Jurek, 48 lat, wieloletni menedżer w korporacji, obecnie przedsiębiorca: Z dużym dystansem podchodziłem do studiów w WSE, ale ciekawość kierunku Psychologia w Biznesie zwyciężyła. Po pierwszym spotkaniu z Olą Glinką wiedziałem, że to był właściwy wybór. Studia zbiegły się z bardzo istotnymi, zawodowymi zmianami w moim życiu. Sądzę, że miały olbrzymi wpływ na mój dzisiejszy optymizm, pozytywne nastawienie do świata i wiarę w sukces.
 • Dominika, specjalista ds. rekrutacji: Prowadzący to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych organizacjach z praktycznym podejściem do zajęć. Poznałam wiele ciekawych narzędzi, które mogę stosować w mojej codziennej pracy. Nawiązałam relacje z wieloma ciekawymi ludźmi, którzy byli otwarci i gotowi do dzielenia się swoją wiedzą. Studia bardzo dużo uświadamiają i pozwalają spojrzeć tu i teraz na organizację i zachodzące w niej psychologiczne aspekty. Są także podróżą w głąb siebie. Patrząc z perspektywy czasu wiem, że ten etap był dla mnie niesamowicie ważny, bo przygotował mnie samą do zmiany zawodowej i poszukiwania nowych wyzwań.
 • Damian, 28 lat, Menager ds. szkoleń: Studia były świetnie przygotowane merytorycznie, a jednocześnie ciekawe i inspirujące. Dodatkową wartością byłą możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami zajęć. Polecam je każdemu, kto ma w pracy styczność z ludźmi i chciałby uzyskać wiedzę, jak z nimi współpracować, na co zwracać uwagę, aby zespół i co za tym idzie cała organizacja funkcjonowały dobrze.
 • Aga, CFO, 30 lat, 8 lat pracy, startup IoT: Studia były świetnie przygotowane merytorycznie, a jednocześnie ciekawe i inspirujące. Dodatkową wartością byłą możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami zajęć. Polecam je każdemu, kto ma w pracy styczność z ludźmi i chciałby uzyskać wiedzę, jak z nimi współpracować, na co zwracać uwagę, aby zespół i co za tym idzie cała organizacja funkcjonowały dobrze. 

Zadowoleni absolwenci podczas zajęć:

studenci

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
19-20.10.2019 29-01.03.2020
09-10.11.2019 14-15.03.2020
23-24.11.2019 28-29.03.2020
07-08.12.2019 18-19.04.2020
04-05.01.2020 09-10.05.2020
18-19.01.2020 23-24.05.2020
01-02.02.2020 06-07.06.2020
15-16.02.2020 20.06.2020

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 •  aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,

 • udział w trzech badaniach potencjału rozwojowego,

 • udział w indywidualnej sesji rozwojowej,

 • opracowanie wniosków i rekomendacji rozwojowych na podstawie wybranej publikacji psychologicznej

 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (diagnoza psychologiczna wybranej organizacji).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2019 r. i zakończy się dn. 30 września 2019 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 400 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 20.09.2019 r., 01.12.2019 r., 01.02.2020 r., 01.04.2020r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

MAŁA RYBKA
- Przepraszam panią - rzekła jedna morska ryba do drugiej - jest pani starsza ode mnie i bardziej doświadczona, pewnie będzie mi pani mogła pomoc.
Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to, co nazywają oceanem? Szukałam już wszędzie, bez rezultatu.

- Oceanem jest miejsce, gdzie teraz pływasz - odpowiedziała stara ryba.
- To? Przecież to tylko woda... A ja szukam oceanu - odparła rozczarowana młoda ryba, odpływając, by szukać gdzie indziej.
- Przestań szukać, mała rybko. Nie ma czego szukać. Musisz tylko stanąć spokojnie, otworzyć oczy i patrzeć. Nie możesz nie zobaczyć.
                                                                                              Anthony de Mello "Śpiew ptaka"

"Organizacja to przestrzeń, którą tworzą ludzie - ich role, zadania, przekonania, powiązania, relacje, rytuały oraz wewnętrzne procesy i zewnętrzne otoczenie. Wszystkie te elementy są w ciągłym ruchu i wzajemnej, stale zmieniającej się interakcji - tworząc swoisty system. Studia Psychologia w biznesie są mapą prowadzącą do poznania świata organizacji - jej terenu jawnego czyli warstwy deklaratywnej, jak i terenu ukrytego czyli warstwy nieświadomej, niedostępnej dla oka. Zapraszam do wspólnego odkrywania!"

Aleksandra Glinka 
Lider merytoryczny studiów podyplomowych Psychologia w biznesie

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Biuro czynne w godz.: 7.30-15.30