Psychologia w biznesie

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w biznesie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w biznesie

Atuty kierunku

Kierunek powstał z myślą o osobach pracujących w biznesie lub będących partnerem dla biznesu - chcących poszerzyć swoją wiedzę o mechanizmy psychologiczne funkcjonowania rynku, organizacji i ludzi pracujących w organizacjach.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych aspektami psychologicznymi biznesu, dla których wiedza psychologiczna jest niezbędna do świadomego budowania relacji z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi oraz klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Program studiów zawiera szeroki zakres psychologicznych wykładów i praktycznych warsztatów prowadzonych przede wszystkim przez psychologów-praktyków pracujących na co dzień w i dla biznesu. Zadaniem prowadzących zajęcia z jednej strony jest pokazywanie psychologicznych mechanizmów omawianych zagadnień i wyjaśnianie ich, a z drugiej strony dzielenie się swoim biznesowym doświadczeniem.

Partnerem kierunku jest Synergia Management , ROI Institute oraz Heidtman&Piasecki.

synergia

wersja podstawowa

business doctors logo e1432819044733

Cel edukacji Psychologia w biznesie

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie szerokiej wiedzy psychologicznej i jej zastosowanie w skutecznym zarządzaniu w biznesie - m.in. w efektywnym prowadzeniu firmy, projektu czy biznesowego przedsięwzięcia, w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży, HRze oraz edukacji i rozwoju.

Program studiów jest skoncentrowany na praktycznych aspektach psychologii - koncepcjach, modelach i narzędziach, które są stosowane w zarządzaniu i biznesie, co pozwoli na ich zastosowanie w praktyce bezpośrednio po zrealizowanych zajęciach.

Podstawą programu jest psychologia procesów zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu - czyli wiedza z zakresu psychologii rozwoju organizacji, efektywnego środowiska pracy, zarządzania ludźmi, uczenia się i rozwoju, a także psychologii rynku i zachowań konsumenckich.

Plan studiów

Blok 0.DIAGNOZA INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

CEL: przewidywanie efektywności menedżera i lidera w organizacji

 • Badanie indywidualnego potencjału w obszarze:
  • predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
  • indywidualnego stylu przywództwa
  • poziomu odporności psychicznej
 • Indywidualna sesja rozwojowa poświęcona rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Blok 1. Wprowadzenie do psychologii w biznesie

CEL: Określenie kontekstu psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz poznanie roli i praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie.

 • Warsztat otwierający: Rola i zastosowanie psychologii w biznesie

Blok 2. PSYCHOLOGIA RYNKU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów działania rynku i zachowań konsumenckich - świadome budowanie relacji z klientami i konsumentami oraz uwzględnianie aspektów psychologicznych w strategiach marketingowych i sprzedażowych. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego, socjotechnik i sposobów podejmowania decyzji oraz ryzyka w biznesie.

 • Psychologia wpływu społecznego - socjotechniki i psychologiczne mechanizmy procesów sprzedażowych
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich - psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji
 • Psychologiczny trening negocjacji w biznesie - strategie negocjacyjne

Blok 3. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA LUDŹMI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów funkcjonowania organizacji - jej kultury organizacyjnej, przywództwa, polityk związanych z zarządzaniem ludźmi i zespołami oraz środowiskiem pracy. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów i procesów zachodzących w każdym rodzaju organizacji zarówno tych wspierających, pozytywnych jak i hamujących, blokujących działanie i efektywną pracę.

 • Psychologiczna diagnoza organizacji - mechanizmy rządzące organizacją i budujące jej kulturę organizacyjną
 • Psychologia zmiany - komunikacja i zarządzanie zmianą w organizacji
 • Przywództwo XXI wieku - psychologiczne aspekty przywództwa w organizacji
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania - psychologiczne aspekty motywacji i zaangażowania w organizacji
 • Psychologia małych i dużych grup - siła oddziaływania i dynamika grupowa
 • Psychologiczne aspekty procesów HRowych
 • Psychologiczne aspekty zarządzania różnorodnością w organizacji
 • Stres w organizacji - identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego

Blok 4. PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ I ROZWOJU W ORGANIZACJI

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów uczenia się i rozwoju ludzi w organizacji - pragmatycznego podejścia do uczenia się osób dorosłych, źródeł motywacji związanej z potrzebą osiągnięć, samorealizacji oraz rozwoju duchowego. Pogłębienie świadomości w zakresie psychologicznych mechanizmów wspierających oraz ograniczających uczenie się i rozwój w organizacji.

 • Ucząca się organizacja i uczące się zespoły - idea uczenia się w organizacji
 • Kreatywność w biznesie - budowanie i rozwój twórczych i kreatywnych zespołów
 • Psychologiczne aspekty procesów szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych w organizacji
 • Executive coaching - narzędzia coachingowe wspierające rozwój menedżerów
 • Coaching zespołu - narzędzia coachingowe wspierające rozwój zespołów w organizacji

Blok 5. PSYCHOLOGIA EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ W BIZNESIE

CEL: Poznanie psychologicznych aspektów efektywności osobistej - tzw. mistrzostwa osobistego obejmującego rozwój umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych. Pogłębienie świadomości w zakresie indywidualnego psychologicznego potencjału oraz jego efektywnego wykorzystania w biznesie.

 • Efektywność menedżera i lidera w organizacji - diagnoza i rozwój kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie - rozwój kompetencji zarządzania emocjami
 • Komunikacja w biznesie - psychologiczne aspekty autoprezentacji i budowania wizerunku w biznesie
 • Odporność psychiczna - diagnoza i rozwój odporności psychicznej
 • Uważność i regeneracja - techniki regeneracji i redukcji odczuwanego stresu
 • Indywidualna sesja rozwojowa (SKYPE, 1 godzina zegarowa x ilość osób)

BLOK 6. STRATEGIA ROZWOJU

CEL: Podsumowanie psychologicznych rozważań podejmowanych przez całe studia oraz sformułowanie swojej indywidualnej misji rozwoju zawodowego (misji w biznesie) i wypracowanie strategii jej realizacji.

 • Warsztat strategiczny: Moja misja zawodowa

Profil słuchacza

 • osoby zainteresowane tematyką psychologii stosowanej w biznesie - psychologii organizacji,  rynku i zachowań konsumenckich oraz uczenia się i rozwoju w organizacji
 • osoby chcące rozwinąć kompetencje psychologiczne wspierające efektywne funkcjonowanie w biznesie

A w szczególności:

 • przedsiębiorcy prowadzący własne firmy,
 • menedżerowie wyższego i średniego szczebla,
 • menedżerowie i specjaliści HR,
 • liderzy zespołów, project menedżerowie,
 • osoby zajmujące się marketingiem i sprzedażą,
 • osoby zarządzające organizacjami biznesowymi i pozarządowymi (izby gospodarcze, partnerstwa, klastry, stowarzyszenia, fundacje),
 • trenerzy, coachowie, mentorzy,
 • doradcy zawodowi i wykładowcy.

Psychologia w biznesie to kierunek dedykowany osobom, które prowadzą własną firmę, zarządzają organizacją biznesową, pozarządową lub inicjują różnego typu przedsięwzięcia (eventy, projekty, kampanie) o charakterze społecznym i biznesowym lub odpowiadają za kreowanie wizerunku organizacji i sprzedaż jej produktów i usług. Kierunek pozwala na zrozumienie psychologicznych mechanizmów kierujących rynkiem i otoczeniem organizacji oraz działających wewnątrz firmy - wpływających na jej stabilność, innowacyjność, rozwój i w efekcie sukces biznesowy.

Dlaczego warto?

 • osadzenie uczenia się w kontekście psychologii jako nauki o człowieku i jego relacji z sobą samym oraz z innymi;
 • najnowsze badania naukowe z dziedziny psychologii i ich zastosowanie w biznesie;
 • szeroki program studiów kładący nacisk na psychologiczne aspekty funkcjonowania w biznesie;
 • zorientowanie na poznawanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej w biznesie;
 • konkretne modele, metody i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w różnych dziedzinach biznesu;
 • treningi umiejętności psychologicznych w zakresie komunikacji, asertywności, twórczości, inteligencji emocjonalnej i negocjacji pozwalające na rozwinięcie własnych kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 • diagnoza własnego potencjału oraz odporności psychicznej za pomocą narzędzi psychologicznych i zaplanowanie dla siebie indywidualnej ścieżki rozwoju;
 • doświadczenie formy profesjonalnego rozwoju szkoleniowej, coachingowej i mentoringowej;
 • doświadczenie metody action learning  czyli zespołowego uczenia się, metody reflektującego zespołu oraz coachingu zespołu;
 • wypracowanie podstaw własnej marki osobistej tzw. personal branding
 • starannie dobrani prowadzący zajęcia - psychologowie praktycy i doradcy biznesowi opierający swoją wiedzę zarówno na poszukiwaniach naukowych jak i na bogatym doświadczeniu biznesowym;
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatów za pomocą różnorodnych metod aktywnego uczenia się takich jak: prezentacja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna, praca z kwestionariuszem, praca z filmem, gry, ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, praca z metaforą, odgrywanie ról, odgrywanie scenek, symulacje, praca z case study i inne;
 • wybrane zajęcia poprowadzone metodą coachingu grupowego;
 • zorientowanie na nabywanie praktycznych umiejętności - uczestnicy w trakcie zajęć opracują w zespołach własne projekty psychologicznej diagnozy organizacji;
 • praktyczne materiały przygotowane do każdych zajęć, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE WSPARCIE ROZWOJOWE:

W ramach studiów każda osoba weźmie udział w psychologicznej diagnozie indywidualnego potencjału poprzez udział w:

 • psychologicznym badaniu predyspozycji osobowościowych związanych z motywacją osiągnięć
 • psychologicznym badaniu indywidualnego stylu przywództwa
 • psychologicznym badaniu odporności psychicznej

Badanie potencjału:

 • w ramach badania wykorzystane zostaną licencjonowane narzędzia (AQR International, Pracownia Testów Psychologicznych)
 • badanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w diagnozie psychologicznej
 • oferowane badania mają szerokie zastosowanie w biznesie - służą do przewidywania efektywności menedżera i lidera w organizacji i są wykorzystywane do diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz predyspozycji liderskich.

Indywidualna sesja rozwojowa:
W ramach studiów każda osoba weźmie udział w indywidualnej sesji rozwojowej, zrealizowanej w formie zdalnej, poświęconej rozwojowi indywidualnego potencjału w kontekście zawodowym/biznesowym

Sesja rozwojowa:

 • spotkanie przeprowadzi doświadczony psycholog specjalizujący się w rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich
 • wyznaczenie celu oraz zaplanowanie dalszego profesjonalnego rozwoju w oparciu o uzyskaną podczas studiów wiedzę o sobie oraz informacje uzyskane z diagnozy indywidualnego potencjału

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów wiedzy I i II semestru,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (analiza psychologiczna wybranej organizacji).

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 4900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

MAŁA RYBKA
- Przepraszam panią - rzekła jedna morska ryba do drugiej - jest pani starsza ode mnie i bardziej doświadczona, pewnie będzie mi pani mogła pomoc.
Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to, co nazywają oceanem? Szukałam już wszędzie, bez rezultatu.

- Oceanem jest miejsce, gdzie teraz pływasz - odpowiedziała stara ryba.
- To? Przecież to tylko woda... A ja szukam oceanu - odparła rozczarowana młoda ryba, odpływając, by szukać gdzie indziej.
- Przestań szukać, mała rybko. Nie ma czego szukać. Musisz tylko stanąć spokojnie, otworzyć oczy i patrzeć. Nie możesz nie zobaczyć.
                                                                                              Anthony de Mello "Śpiew ptaka"

Organizacja to przestrzeń, którą tworzą ludzie - ich role, zadania, powiązania, relacje, rytuały i przekonania oraz wewnętrzne procesy i zewnętrzne otoczenie. Wszystkie te elementy są w ciągłym ruchu i wzajemnej, stale zmieniającej się interakcji - tworząc swoisty system. Studia Psychologia w biznesie są mapą prowadzącą do poznania świata organizacji - jej terenu jawnego (deklaratywnej warstwy) i terenu ukrytego (nieświadomej warstwy) - niedostępnego dla oka. Zapraszamy do wspólnego odkrywania...

Aleksandra Glinka (daw. Kuźniak)
Opiekun merytoryczny studiów Psychologia w biznesie

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem