Psychologia w praktyce coachingowej

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w praktyce coachingowej

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w praktyce coachingowej

Atuty kierunku Psychologia w praktyce coachingowej

 • Studia zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby integrować wiedzę psychologiczną z praktyką coachingu. Są to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce;

 • Podczas studiów dostarczamy praktycznych umiejętności przydatnych w pracy coacha, menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania, nauczyciela, a także przedstawicieli innych zawodów wykorzystujących podejście coachingowe do pracy z ludźmi;

 • Bazujemy na aktualnych badaniach psychologicznych i empirycznych dowodach skuteczności coachingu zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym;

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie i coachowie z wieloletnią praktyką w biznesie, eksperci w swoich dziedzinach, akredytowani w International Coach Federation;

 • Program studiów zawiera najnowsze narzędzia, metody i koncepcje, a wśród nich m.in. :

  • Metodologia i koncepcja inteligencji emocjonalnej Mayer, Caruso, Salovay
  • Formularz RSA do zarządzania emocjami
  • Neurocoachingowa Wstęga,
  • Model Potrzeb Społecznych P-BRAIN,
  • Mapa Relacji Społecznych MaRS
  • Koncepcja potrójnego mózgu McLeana
  • Narzędzie coachingowe "3 scenariusze" 
  • Model EI COACH
  • Model PAUSE
  • SASQ - Seligaman Attributional Style Questionaire
  • Model ABCD emocji
  • Model kajzerki poznawczo – behawioralnej
  • Koncepcja Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego (GAS) Selye
  • Model emocji neutralnych
  • Koncepcja osobowości typu A, B i C
  • Metodologia DISC
  • Trening Autogeniczny
  • Trening Jacobsona
  • Model  5 Zasad Zdrowej Semantyki
  • Model  RWE - wyobraźnia, jako narzędzie uczenia się zdrowych przekonań
  • Koncepcja zmiany Prochaska i DiClemente

Wraz z dyplomem  ukończenia studiów podyplomowych uzyskujesz  równocześnie:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego przez ICF kursu pt. „Coaching z mózgiem w tle” oraz 20 punktów CCE niezbędnych przy odnowieniu akredytacji ICF, wystawiony przez  Co&Me Firma doradcza

co me

 • certyfikat ukończenia akredytowanego przez ICF kursu pt. „Coaching kariery w poszukiwaniu dróg i możliwości” oraz 20 punktów CCE niezbędnych przy odnowieniu akredytacji ICF, wystawiony przez Coaching Space

space

 • zaświadczenie o odbytym  kursie psychologii motywacji wystawione przez Pracownię Psychologii Biznesu

pracownia psychologii biznesu

Każdy ze studentów otrzymuje ponadto:

 • bezpłatny dostęp do badania online testem D3 Assessment z firmy People Keys

people

 • bezpłatny dostęp do narzędzi coachingowych na platformie Coaching Space

coach space

Studia Psychologia w praktyce coachingowej zostały objęte patronatem: ICF POLSKA

WYKŁADY GOŚCINNE: „The Daring Way- Z wielką odwagą” Joanna Chmura

Cel edukacji Psychologia w praktyce coachingowej

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie Tobie praktycznej wiedzy psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania psychologii w coachingu poprzez wskazywanie źródeł i mechanizmów coachingu w różnych teoriach psychologicznych.

Duży nacisk kładziemy na zapoznanie Cię z konkretnymi metodami pracy z ludźmi, narzędziami wspierającymi tę pracę oraz metodologiami wspierającymi profesjonalizm zawodu coacha poprzez edukację psychologiczną.

Zwracamy uwagę na budowanie Twojej świadomości dotyczącej  różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią a także na naukowe podstawy coachingu.

Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, posiadająca olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi zarówno w biznesie jak i na gruncie prywatnym, a celem tych studiów jest podzielenie się z Tobą tą wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie zajęć dowiesz się m.in. jak badać skuteczność coachingu jak rozpoznać klientów psychoterapeutycznych, jak wiedza i narzędzia do badania stylów myślenia mogą wspierać coaching.

Nadrzędnym celem tych studiów jest przygotowanie Cię do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha poprzez rozumienie procesów i mechanizmów zachodzących w relacji coachingowej.

Nabyta wiedza daje solidne podstawy do tego, aby Twoja kariera coacha nabrała rozpędu oraz do tego, aby starać się o akredytację coachingową na wyższych poziomach.

Plan studiów

FUNDAMENTY WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
Blok obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu kierunków współczesnej psychologii oraz podstawowej znajomości psychopatologii. W programie znajdą się takie zagadnienia jak:

 • Nurty i kierunki współczesnej psychologii
 • Coaching oparty na rzetelnych dowodach naukowych
 • Podstawy psychopatologii
 • Podejścia współczesnej psychoterapii, a różnice i związki z coachingiem
 • Coaching z mózgiem w tle (kurs z 20 punktami CCE i odrębnym certyfikatem)


KONSULTACJE
Konsultacje prowadzone będą w trybie blended learning, przygotują studentów do opracowania pracy końcowej-  opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne lub pracy z przeprowadzonych badań empirycznych. Przygotowana praca będzie miała wymiar bardzo praktyczny. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na portalu Zmiany w życiu.

WYKŁADY GOŚCINNE
•    „E-Marketing w zawodzie coacha” prowadzony przez praktyka E-marketingu Wojciecha Szymańskiego
•    „Psychologia sportu” prowadzony przez coacha sportowego Bartosza Berendta

ZASOBY PSYCHOLOGII I PRAKTYCZNE ICH ZASTOSOWANIA W COACHINGU
Celem bloku jest przygotowanie Cię do pracy z klientami w obszarze ich motywacji, emocji, sposobu myślenia, zdolności przyswajania wiedzy i  osobowości. Ponadto zapoznamy się z tematem psychologii pozytywnej stanowiącej fundament coachingu. W programie zapoznasz się szczegółowo z następującymi zagadnieniami:

 • Psychologia motywacji (potrzeba osiągnięć, poczucie własnej skuteczności, motywacja do zmiany, opór przed zmianą)
 • Psychologia uczenia się i modelowania zachowań (andragogika, kształtowanie i zmiana nawyków)
 • Psychologia emocji (wpływ przekonań na emocje, regulowanie emocji, relaksacja i radzenie sobie ze stresem)
 • Psychologia myślenia i postrzegania (poznawanie siebie i innych, samoocena, samoświadomość, autoprezentacja, przekonania, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, kreatywność)
 • Psychologia osobowości  i rozwój człowieka dorosłego (rozwój osobowości w biegu życia, kryzysy, współczesne modele osobowości, osobowość a zachowania)
 • Psychologia pozytywna (optymizm i radość życia, samorealizacja, inteligencja emocjonalna, zachowania prozdrowotne, pozytywne relacje interpersonalne)

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE COACHA
Blok poświecony kompetencjom psychologicznym coacha składającym się na 11 kluczowych kometencji coacha ICF. W trakcie zajęć wyznaczysz sobie indywidualną ścieżkę rozwoju tych kompetencji. Program bloku obejmuje:

 • Budowanie relacji z klientem
 • Głębokie słuchanie, intuicja i uważność
 • Stawianie pytań sięgających sedna
 • Bezpośrednia komunikacja


PROFESJONALIZACJA ZAWODU COACHA
Celem bloku jest zwrócenie uwagi na aspekt profesjonalizacji zawodu coacha poprzez trzy wybrane aspakty: superwizję, akredytację, pracę zgodnie z kodeksem etycznym. W programie:

 • Ścieżka rozwoju coacha - Superwizja
 • Droga do profesjonalizacji zawodu - Akredytacja
 • Dylematy etyczne w pracy coacha

Profil słuchacza

 • Coachowie nie posiadający wykształcenia psychologicznego.
 • Menedżerowie pracujący / chcący pracować w podejściu coachingowym.
 • Nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów pracujący / chcący pracować z ludźmi w podejściu coachingowym.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele. 

Kandydaci na studia powinni w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych dostarczyć:

 • certyfikat (bądź inny dokument) potwierdzający ukończenie dowolnej szkoły coachingu z min. 60h dydaktycznymi,
 • poświedczenie przeprowadzanie min. 50 sesji coachingowych
Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • zaliczenie testów,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej z praktyki własnej (opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne) lub z przeprowadzonych badań empirycznych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Zapraszam na wyjątkowe studia podyplomowe, wypełniające próżnię psychologiczną w edukacji coachingowej na rynku polskim, jedyne w kraju, ze znakomitą kadrą i programem opartym o najnowsze trendy i badania psychologiczne. Zapraszam na PSYCHOLOGIĘ DLA COACHÓW.

Anna Baran

opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.