Psychologia w praktyce coachingowej

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia w praktyce coachingowej

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia w praktyce coachingowej

Atuty kierunku Psychologia w praktyce coachingowej

 • Studia zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby integrować wiedzę psychologiczną z praktyką coachingu. Są to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce;

 • Podczas studiów dostarczamy praktycznych umiejętności przydatnych w pracy coacha, menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania, nauczyciela, a także przedstawicieli innych zawodów wykorzystujących podejście coachingowe do pracy z ludźmi;

 • Bazujemy na aktualnych badaniach psychologicznych i empirycznych dowodach skuteczności coachingu zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym;

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie i coachowie z wieloletnią praktyką w biznesie, eksperci w swoich dziedzinach, akredytowani w International Coach Federation;

 • Program studiów zawiera najnowsze narzędzia, metody i koncepcje, a wśród nich m.in. :

  • Metodologia i koncepcja inteligencji emocjonalnej Mayer, Caruso, Salovay
  • Formularz RSA do zarządzania emocjami
  • Neurocoachingowa Wstęga,
  • Model Potrzeb Społecznych P-BRAIN,
  • Mapa Relacji Społecznych MaRS
  • Koncepcja potrójnego mózgu McLeana
  • Narzędzie coachingowe "3 scenariusze" 
  • Model EI COACH
  • Model PAUSE
  • SASQ - Seligaman Attributional Style Questionaire
  • Model ABCD emocji
  • Model kajzerki poznawczo – behawioralnej
  • Koncepcja Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego (GAS) Selye
  • Model emocji neutralnych
  • Koncepcja osobowości typu A, B i C
  • Metodologia DISC
  • Trening Autogeniczny
  • Trening Jacobsona
  • Model  5 Zasad Zdrowej Semantyki
  • Model  RWE - wyobraźnia, jako narzędzie uczenia się zdrowych przekonań
  • Koncepcja zmiany Prochaska i DiClemente

Wraz z dyplomem  ukończenia studiów podyplomowych uzyskujesz  równocześnie:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego przez ICF kursu pt. „Coaching z mózgiem w tle” oraz 20 punktów CCE niezbędnych przy odnowieniu akredytacji ICF, wystawiony przez  Co&Me Firma doradcza

co me

 • certyfikat ukończenia akredytowanego przez ICF kursu pt. „Coaching kariery w poszukiwaniu dróg i możliwości” oraz 20 punktów CCE niezbędnych przy odnowieniu akredytacji ICF, wystawiony przez Coaching Space

space

 • zaświadczenie o odbytym  kursie psychologii motywacji wystawione przez Pracownię Psychologii Biznesu

pracownia psychologii biznesu

Każdy ze studentów otrzymuje ponadto:

 • bezpłatny dostęp do badania online testem D3 Assessment z firmy People Keys

people

 • bezpłatny dostęp do narzędzi coachingowych na platformie Coaching Space

coach space

Studia Psychologia w praktyce coachingowej zostały objęte patronatem: ICF POLSKA

WYKŁADY GOŚCINNE: „The Daring Way- Z wielką odwagą” Joanna Chmura

Cel edukacji Psychologia w praktyce coachingowej

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie Tobie praktycznej wiedzy psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania psychologii w coachingu poprzez wskazywanie źródeł i mechanizmów coachingu w różnych teoriach psychologicznych.

Duży nacisk kładziemy na zapoznanie Cię z konkretnymi metodami pracy z ludźmi, narzędziami wspierającymi tę pracę oraz metodologiami wspierającymi profesjonalizm zawodu coacha poprzez edukację psychologiczną.

Zwracamy uwagę na budowanie Twojej świadomości dotyczącej  różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią a także na naukowe podstawy coachingu.

Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, posiadająca olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi zarówno w biznesie jak i na gruncie prywatnym, a celem tych studiów jest podzielenie się z Tobą tą wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie zajęć dowiesz się m.in. jak badać skuteczność coachingu jak rozpoznać klientów psychoterapeutycznych, jak wiedza i narzędzia do badania stylów myślenia mogą wspierać coaching.

Nadrzędnym celem tych studiów jest przygotowanie Cię do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha poprzez rozumienie procesów i mechanizmów zachodzących w relacji coachingowej.

Nabyta wiedza daje solidne podstawy do tego, aby Twoja kariera coacha nabrała rozpędu oraz do tego, aby starać się o akredytację coachingową na wyższych poziomach.

Plan studiów

FUNDAMENTY WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
Blok obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu kierunków współczesnej psychologii oraz podstawowej znajomości psychopatologii. W programie znajdą się takie zagadnienia jak:

 • Nurty i kierunki współczesnej psychologii
 • Coaching oparty na rzetelnych dowodach naukowych
 • Podstawy psychopatologii
 • Podejścia współczesnej psychoterapii, a różnice i związki z coachingiem
 • Coaching z mózgiem w tle (kurs z 20 punktami CCE i odrębnym certyfikatem)


KONSULTACJE
Konsultacje prowadzone będą w trybie blended learning, przygotują studentów do opracowania pracy końcowej-  opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne lub pracy z przeprowadzonych badań empirycznych. Przygotowana praca będzie miała wymiar bardzo praktyczny. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na portalu Zmiany w życiu.

WYKŁADY GOŚCINNE
•    „E-Marketing w zawodzie coacha” prowadzony przez praktyka E-marketingu Wojciecha Szymańskiego
•    „Psychologia sportu” prowadzony przez coacha sportowego Bartosza Berendta

ZASOBY PSYCHOLOGII I PRAKTYCZNE ICH ZASTOSOWANIA W COACHINGU
Celem bloku jest przygotowanie Cię do pracy z klientami w obszarze ich motywacji, emocji, sposobu myślenia, zdolności przyswajania wiedzy i  osobowości. Ponadto zapoznamy się z tematem psychologii pozytywnej stanowiącej fundament coachingu. W programie zapoznasz się szczegółowo z następującymi zagadnieniami:

 • Psychologia motywacji (potrzeba osiągnięć, poczucie własnej skuteczności, motywacja do zmiany, opór przed zmianą)
 • Psychologia uczenia się i modelowania zachowań (andragogika, kształtowanie i zmiana nawyków)
 • Psychologia emocji (wpływ przekonań na emocje, regulowanie emocji, relaksacja i radzenie sobie ze stresem)
 • Psychologia myślenia i postrzegania (poznawanie siebie i innych, samoocena, samoświadomość, autoprezentacja, przekonania, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, kreatywność)
 • Psychologia osobowości  i rozwój człowieka dorosłego (rozwój osobowości w biegu życia, kryzysy, współczesne modele osobowości, osobowość a zachowania)
 • Psychologia pozytywna (optymizm i radość życia, samorealizacja, inteligencja emocjonalna, zachowania prozdrowotne, pozytywne relacje interpersonalne)

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE COACHA
Blok poświecony kompetencjom psychologicznym coacha składającym się na 11 kluczowych kometencji coacha ICF. W trakcie zajęć wyznaczysz sobie indywidualną ścieżkę rozwoju tych kompetencji. Program bloku obejmuje:

 • Budowanie relacji z klientem
 • Głębokie słuchanie, intuicja i uważność
 • Stawianie pytań sięgających sedna
 • Bezpośrednia komunikacja


PROFESJONALIZACJA ZAWODU COACHA
Celem bloku jest zwrócenie uwagi na aspekt profesjonalizacji zawodu coacha poprzez trzy wybrane aspakty: superwizję, akredytację, pracę zgodnie z kodeksem etycznym. W programie:

 • Ścieżka rozwoju coacha - Superwizja
 • Droga do profesjonalizacji zawodu - Akredytacja
 • Dylematy etyczne w pracy coacha

Profil słuchacza

 • Coachowie nie posiadający wykształcenia psychologicznego.
 • Menedżerowie pracujący / chcący pracować w podejściu coachingowym.
 • Nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów pracujący / chcący pracować z ludźmi w podejściu coachingowym.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele. 

Kandydaci na studia powinni w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych dostarczyć:

 • certyfikat (bądź inny dokument) potwierdzający ukończenie dowolnej szkoły coachingu z min. 60h dydaktycznymi,
 • poświedczenie przeprowadzanie min. 50 sesji coachingowych
Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • zaliczenie testów,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej z praktyki własnej (opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne) lub z przeprowadzonych badań empirycznych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów zostaną udostępnione w późniejszym terminie (plany zamieszczone na stronie dotyczą roku akad. 2017/2018)

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Zapraszam na wyjątkowe studia podyplomowe, wypełniające próżnię psychologiczną w edukacji coachingowej na rynku polskim, jedyne w kraju, ze znakomitą kadrą i programem opartym o najnowsze trendy i badania psychologiczne. Zapraszam na PSYCHOLOGIĘ DLA COACHÓW.

Anna Baran

opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem