Studia menedżerskie

Studia podyplomowe w WSE

Zarządzanie firmą w WSE Kraków

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Studia menedżerskie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Studia menedżerskie

Atuty kierunku Studia menedżerskie

  ARCHETYPKI® - praca z kreatywnym narzędziem opartym o typologię archetypów marki stworzoną przez Margaret Mark i Carol Pearson, dzięki któremu słuchacze dowiedzą się:
 • jak lepiej budować wiarygodność i komunikować swoją osobistą markę jako menadżera,
 • czy to co  myślimy o sobie i komunikujemy na swój temat, jest tak samo odbierane pracowników i współpracowników
 • jak przełamać własne stereotypy myślenia,
 • w jaki  sposób pracownicy mogą identyfikować nas z wartościami, z którymi się identyfikujemy,
 • w jaki sposób zakomunikować innym to, co jest dla mnie ważne
 • diagnoza potencjału Integrated Leadership Measure (ILM72). Narzędzie proponowane studentom diagnozuje styl przywództwa oraz efektywność lidera w organizacji. Zostało ono opracowane we współpracy z Instytutem Przywództwa i Zarządzania ILM z Wielkiej Brytanii i proponuje podejście mające swoje źródła we wszystkich głównych modelach przywództwa oraz w oparciu o psychologiczne teorie motywacji. Test ILM72 jest rzetelną miarą psychometryczną, która mierzy styl przywództwa. Analiza wyników zwiększa samoświadomość w roli lidera i pomaga rozwinąć kompetencje przywódcze.
 • różnorodne metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć - ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, prezentacje, praca w grupach, praca w parach, praca z kwestionariuszem, dyskusje moderowane i inne
 • program studiów kładący nacisk na wiele praktycznych aspektów funkcjonowania w biznesie,
 • starannie dobrani wykładowcy to praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych.Zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, inspirują do refleksji, dają przestrzeń do dyskusji – to zaleta szczególnie podkreślana przez studentów  kolejnych edycji naszych studiów
 • sesje Action Learning (uczenie się w działaniu) pomogą rozwiązać konkretne problemy zawodowe oraz  pokażą jak  korzystać  z tej efektywnej metody pracy 
 • szeroki program studiów obejmuje wiele aspektów funkcjonowania w biznesie, a ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności pomoże uniknąć najczęściej popełnianych w działalności biznesowej błędów,
Cel edukacji Studia menedżerskie

Cel edukacji

Celem studiów jest podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menadżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej. Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi. Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą, negocjowania i podejmowania decyzji biznesowych
 • pogłębić świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia
 • podnieść efektywność zarzadzania zespołem, projektem, działem, firmą
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzi w organizacjach
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych związanych z konfliktami i motywowaniem ludzi

Plan studiów

kompetencje Współczesnego menedżera 

 • Menadżer - budowanie marki osobistej,
 • Potencjał menedżera 
 • Action Learning – coaching zespołowy - sesje uczenia się poprzez rozwiązywanie realnych problemów zawodowych
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne
 • Negocjacje w biznesie
  • Negocjacje jako proces
  • Formułowanie strategii w negocjacjach
  • Taktyki negocjacyjne
 • Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne
  • Dyscypliny przydatne w podejmowaniu decyzji
  • Aspekty behawioralne decyzji 
  • Praktyka podejmowania decyzji

Zarządzanie marketingowe

 • Marketing jako narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej
 • Wybrane metody analizy rynku
 • Proces podejmowania decyzji przez klienta w kontekście wspierania decyzji zakupowych
 • Narzędzia komunikacji marketingowej, w tym marketing w sieci

Zarządzanie zespołem

 • Style zarządzania. Delegowanie zadań.
 • Zarządzanie zmianą w firmie.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty. Ocenianie efektów pracy - udzielanie informacji zwrotnej
 • Zarządzanie konfliktem
 • Psychologiczne aspekty motywowania
 • Motywowanie pozafinansowe w praktyce
 • Coaching w zarządzaniu
 • Wynagradzanie i systemy ocen pracowników
 • Modele kompetencji w zarządzaniu

Strategie biznesowe i rachunkowość zarządcza

 • Kształtowanie wartości firmy. Wpływ i rola grup interesariuszy
 • Funkcje strategii biznesowej. Modele analizy strategicznej
 • Strategie biznesowe
 • Ewaluacja i ocena strategii biznesowej
 • Rola rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Rachunek kosztów
 • Budżetowanie operacyjne i kapitałowe
 • Controlling operacyjny i strategiczny
 • Sprawozdawczość zarządcza

Zarządzanie projektem

 • Definiowanie projektu
 • Planowanie pracy
 • Harmonogramowanie
 • Planowanie zasobów i finansów
 • Monitoring projektów
 • Metodyka wdrożenia SZP w przedsiębiorstwie

otoczenie prawne biznesu

 • Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Zabezpieczenie kontraktów
 • Prawne uregulowania dotyczące windykacji należności

1.       Funkcje strategii biznesowej. Modele analizy strategicznej

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową, szczególnie dla:

 • przedsiębiorców prawadzących własne firmy
 • kierowników działów, menedżerów różnego szczebla
 • kierowników projektów
 • liderów zespołów
 • osób planujących swoją karierę i pragnących przygotować się do roli menedżera

Podyplomowe studia menedżerskie do doskonała propozycja dla menedżerów niższego i średniego szczebla, którzy chcą podnosić swoje kompetencje zarządcze zarówno w zakresie obszarów finansowych i strategicznych jak i tzw. miękkich aspektów zarządzania związanych z prowadzeniem zespołów, motywowaniem pracowników, rozumieniem zachowań współpracowników i klientów.

Podyplomowe studia menedżerskie to także świetny wybór dla osób , które niedawno awansowały lub planują rozwój swojej kariery w tym kierunku – studia dostarczą wiedzy o zarzadzaniu i wszelkich jego aspektach i przygotują do radzenia sobie z wyzwaniami jakie stają każdego dnia przed menedżerem w organizacji.

Studia menedżerskie to również propozycja dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy – dzięki dostarczonej wiedzy będą mogli zweryfikować i uporządkować swoje działania, nadać im nowy kierunek.  Praktyczne doświadczenie wykładowców i wymiana doświadczeń z innymi słuchaczami pomogą spojrzeć na nowo na swoją firmę, usprawnić obszary, które tego wymagają, a wiedza z zakresu zarządzania zespołem pozwoli efektywnie kierować często rozrastającą się grupą pracowników.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić i rozwijać biznes wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru zarządzania.

Wyróżnienie Home&Market

Nasze Studia Menedżerskie zostały zauważone i wyróżnione przez miesięcznik gospodarczy Home&Market!

Według magazynu Studia menedżerskie w Wyższej Szkole Europejskiej są jednymi z najciekawszych studiów podyplomowych w kategorii biznesowych.

19247781 1364160450335647 6666266050552099100 n

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie I semestru w formie testu,
 • zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę przygotowanej  grupowo prezentacji. Studenci wejdą w rolę doradców - przeanalizują sytuację przedstawioną w case study firmy oraz zaproponują możliwe rozwiązania i przedstawią swoje rekomendacje.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Szczegółowe informacje dotyczące programów studiów zostaną udostępnione w późniejszym terminie (plany zamieszczone na stronie dotyczą roku akad. 2017/2018)

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Proponujemy słuchaczom zarówno rozwój umiejętności tzw. „miękkich" związanych z zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, prowadzeniem negocjacji, jak również dostarczamy narzędzi pomagających podejmować strategiczne decyzje w oparciu o konkretne, wymierne wskaźniki. Słuchacze dowiedzą się jak budować konkurencyjność firmy na rynku, poruszone zostaną prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej. Bardzo istotnym elementem studiów są zagadnienia związane z rachunkowością zarządczą i kształtowaniem strategii biznesowej – punktem wyjścia do rozważań w tych tematach będzie udział w grze biznesowej Prawa Konkurencji (Mój hotel), w której gracze rywalizują ze sobą na tym samym rynku o tę samą pulę klientów. Od ich decyzji strategicznych zależy sukces przedsięwzięcia. W grze zastosowano innowacyjny mechanizm symulacji popytu i sposobu przychodzenia klientów, dzięki czemu wyniki finansowe graczy rzeczywiście zależą od ich wyczucia rynku oraz podejmowania decyzji korzystnych dla funkcjonowania ich firmy na rynku.

Aleksandra Rzeźniczek
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem