Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Informacje ogólne

Atuty kierunku Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Atuty kierunku Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

 • Podyplomowe studia Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne przygotowują Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Studia dają możliwość praktycznego zapoznania się ze specyfiką tłumaczeń uwierzytelnionych.
 • Student przygotowuje się do pracy tłumacza pisemnego i ustnego tekstów specjalistycznych.
 • Studia kształcą umiejętność wykorzystywania komputerowych programów wspomagających tłumaczenia specjalistyczne (Trados).

tlumaczenia

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków przekładu tekstów specjalistycznych, zarówno ustnych jak i pisemnych, w tym tłumaczy przysięgłych legitymujących się państwowym egzaminem zaliczonym w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Studia nie tylko przygotowują do pracy jako tłumacz przysięgły, ale także kształcą umiejętności użycia programów wspomagających tłumaczenia (np. Trados) a także wprowadzają w świat tłumaczeń specjalistycznych (pisemnych i ustnych) takich jak ekonomiczne, prawne i prawnicze, prasowe.
 • Warsztatowa forma i kameralne 15 osobowe grupy.
 • Jedne z niewielu studiów podyplomowych w Małopolsce, w tak praktyczny sposób przygotowujące do pracy tłumacza.
 • Program studiów kładzie nacisk również na etyczne aspekty pracy tłumacza jako osoby zaufania publicznego.
 • Ponad 200 godzin zajęć, uwieńczonych wewnętrznym egzaminem dyplomowym.
Cel edukacji Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Cel edukacji

 • Przygotowanie Słuchaczy do zawodu tłumacza przysięgłego i tłumacza tekstów specjalistycznych – pisemnych i ustnych.
 • Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające przystąpienie do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, zarówno pisemnego jak i ustnego.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające na tłumaczenie tekstów specjalistycznych oraz zapoznanie ich z elementami komunikacji międzykulturowej w kontekście prawa i postępowania administracyjnego.
 • Zapoznanie Słuchaczy z cechami języka prawnego, prawniczego i ekonomicznego, które decydują o jakości tłumaczenia – wiedza ta jest niezbędna podczas egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.
 • Przygotowanie Słuchaczy do właściwych wyborów językowych (poprawność gramatyczna, pragmatyczna i stylistyczna).
 • Nabycie umiejętności obsługi programów wspomagających tłumaczenia typu Trados.

Plan studiów Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Przekład: pojęcia, strategie, techniki

 • Wykład przeglądowy dotyczący najważniejszych pojęć, strategii i technik przekładu pisemnego i ustnego. Pytania kontrolne.

Warsztaty praktyczne z przekładu pisemnego

 • Tłumaczenie tekstów prawniczych
 • Tłumaczenie tekstów prawnych
 • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych
 • Tłumaczenia uwierzytelnione
 • Tłumaczenia prasowe

Warsztaty praktyczne z przekładu ustnego

 • Przekład a vista
 • Przekład konsekutywny
 • Przekład środowiskowy

Prawo w teorii i praktyce

 • Podstawy prawa kontynentalnego
 • Podstawy prawa anglosaskiego (commonlaw)
 • Zasady działania sądów i organów ścigania, powoływanie biegłych

Zasady pracy tłumacza przysięgłego

 • Uprawnienia, obowiązki, repertorium, poświadczenia, odmowa, wynagrodzenie
 • Techniczne aspekty wykonywania tłumaczeń
 • Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu
 • Odpowiedzialność i etyka zawodowa tłumaczy przysięgłych

Stylistyka języka

 • Stylistyka języka polskiego
 • Stylistyka języka angielskiego

Komputerowe programy wspomagające tłumaczenie

 • Trados. Warsztaty kształcące umiejętność obsługi najpopularniejszego programu wspomagającego tłumaczenie tekstów specjalistycznych.

Wizyty w sądzie

 • Dodatkowo przewidziane są wizyty w sądzie na rozprawach podczas których Słuchacze mogą zapoznać się z sądową procedurą tłumaczenia ustnego.

Profil słuchacza

Naukę na studiach podyplomowych z przekładu przysięgłego i specjalistycznego mogą podjąć kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów wyższych z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i pewnym doświadczeniem w dziedzinie przekładu pisemnego lub ustnego.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje test umiejętności studiowania połączony z testem znajomości języka angielskiego i polskiego oraz ocena wiedzy i predyspozycji kandydata dokonana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia przygotowane są dla osób, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, które pragną zdobyć umiejętności pozwalające na tłumaczenie tekstów specjalistycznych, pisemnych i ustnych, oraz które pragną poznać narzędzia komputerowe wspomagające tłumaczenie tekstów specjalistycznych. Powinna ich cechować profesjonalna i osobista rzetelność i uczciwość, dociekliwość, dokładność, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka motywacja samodoskonalenia się i otwartość na świat.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie dwóch testów sprawdzających znajomość przekładu wybranych tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych, testu sprawdzającego znajomość elementów prawa kontynentalnego i anglosaskiego oraz testu sprawdzającego znajomość zasad pracy tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 7.30 - 15.30.

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 800 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 21 września 2018 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Możesz otrzymać dofinansowanie. Kliknij mbon.pl lub KFS.