Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Informacje ogólne

Atuty kierunku Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Atuty kierunku Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

 • Podyplomowe studia Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne przygotowują Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Studia dają możliwość praktycznego zapoznania się ze specyfiką tłumaczeń uwierzytelnionych.
 • Student przygotowuje się do pracy tłumacza pisemnego i ustnego tekstów specjalistycznych.
 • Studia kształcą umiejętność wykorzystywania komputerowych programów wspomagających tłumaczenia specjalistyczne (Trados).

tlumaczenia

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków przekładu tekstów specjalistycznych, zarówno ustnych jak i pisemnych, w tym tłumaczy przysięgłych legitymujących się państwowym egzaminem zaliczonym w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Studia nie tylko przygotowują do pracy jako tłumacz przysięgły, ale także kształcą umiejętności użycia programów wspomagających tłumaczenia (np. Trados) a także wprowadzają w świat tłumaczeń specjalistycznych (pisemnych i ustnych) takich jak ekonomiczne, prawne i prawnicze, prasowe.
 • Warsztatowa forma i kameralne 15 osobowe grupy.
 • Jedne z niewielu studiów podyplomowych w Małopolsce, w tak praktyczny sposób przygotowujące do pracy tłumacza.
 • Program studiów kładzie nacisk również na etyczne aspekty pracy tłumacza jako osoby zaufania publicznego.
 • Ponad 200 godzin zajęć, uwieńczonych wewnętrznym egzaminem dyplomowym.
Cel edukacji Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Cel edukacji

 • Przygotowanie Słuchaczy do zawodu tłumacza przysięgłego i tłumacza tekstów specjalistycznych – pisemnych i ustnych.
 • Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające przystąpienie do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, zarówno pisemnego jak i ustnego.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające na tłumaczenie tekstów specjalistycznych oraz zapoznanie ich z elementami komunikacji międzykulturowej w kontekście prawa i postępowania administracyjnego.
 • Zapoznanie Słuchaczy z cechami języka prawnego, prawniczego i ekonomicznego, które decydują o jakości tłumaczenia – wiedza ta jest niezbędna podczas egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.
 • Przygotowanie Słuchaczy do właściwych wyborów językowych (poprawność gramatyczna, pragmatyczna i stylistyczna).
 • Nabycie umiejętności obsługi programów wspomagających tłumaczenia typu Trados.

Plan studiów Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne

Przekład: pojęcia, strategie, techniki

 • Wykład przeglądowy dotyczący najważniejszych pojęć, strategii i technik przekładu pisemnego i ustnego. Pytania kontrolne.

Warsztaty praktyczne z przekładu pisemnego

 • Tłumaczenie tekstów prawniczych
 • Tłumaczenie tekstów prawnych
 • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych
 • Tłumaczenia uwierzytelnione
 • Tłumaczenia prasowe

Warsztaty praktyczne z przekładu ustnego

 • Przekład a vista
 • Przekład konsekutywny
 • Przekład środowiskowy

Prawo w teorii i praktyce

 • Podstawy prawa kontynentalnego
 • Podstawy prawa anglosaskiego (commonlaw)
 • Zasady działania sądów i organów ścigania, powoływanie biegłych

Zasady pracy tłumacza przysięgłego

 • Uprawnienia, obowiązki, repertorium, poświadczenia, odmowa, wynagrodzenie
 • Techniczne aspekty wykonywania tłumaczeń
 • Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu
 • Odpowiedzialność i etyka zawodowa tłumaczy przysięgłych

Stylistyka języka

 • Stylistyka języka polskiego
 • Stylistyka języka angielskiego

Komputerowe programy wspomagające tłumaczenie

 • Trados. Warsztaty kształcące umiejętność obsługi najpopularniejszego programu wspomagającego tłumaczenie tekstów specjalistycznych.

Wizyty w sądzie

 • Dodatkowo przewidziane są wizyty w sądzie na rozprawach podczas których Słuchacze mogą zapoznać się z sądową procedurą tłumaczenia ustnego.

Profil słuchacza

Naukę na studiach podyplomowych z przekładu przysięgłego i specjalistycznego mogą podjąć kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów wyższych z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i pewnym doświadczeniem w dziedzinie przekładu pisemnego lub ustnego.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje test umiejętności studiowania połączony z testem znajomości języka angielskiego i polskiego oraz ocena wiedzy i predyspozycji kandydata dokonana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia przygotowane są dla osób, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, które pragną zdobyć umiejętności pozwalające na tłumaczenie tekstów specjalistycznych, pisemnych i ustnych, oraz które pragną poznać narzędzia komputerowe wspomagające tłumaczenie tekstów specjalistycznych. Powinna ich cechować profesjonalna i osobista rzetelność i uczciwość, dociekliwość, dokładność, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka motywacja samodoskonalenia się i otwartość na świat.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie dwóch testów sprawdzających znajomość przekładu wybranych tekstów specjalistycznych pisemnych i ustnych, testu sprawdzającego znajomość elementów prawa kontynentalnego i anglosaskiego oraz testu sprawdzającego znajomość zasad pracy tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do biura Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła 39A, pokój 201A w godz. 7:30 – 15:30

 

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem CSP.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

tel. kom.: 609 709 381

podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 800 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty. W przypadku osób które złożą dokumenty po 21 września termin pierwszej wpłaty jest ustalany indywidulanie.

Terminy wpłaty kolejnych rat czesnego to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 
 • al. Jana Pawła II 39A pokój 201A, 31-864 Kraków
 • tel. 609 709 381 lub (12) 683 24 60, 68, 77

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem