Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Aktualności

 • XIX Konferencja IPMA Polska: Kompetencje profesjonalistów – zarządzanie projektami (Competences of professionals in project management)

  W dniach 17-18 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie XIX Konferencja IPMA Polska. Zarządzanie Projektami, której jednym z partnerów była Wyższa Szkoła Europejska. Konferencja IPMA Polska od lat gromadzi wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propagują ideę zarządzania projektami w Polsce i na całym świecie. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu wszystkich pasjonatów zarządzania projektami, reprezentujących różnorodne branże. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były kompetencje integrujące wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Celem konferencji było propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań związanych z pozyskiwaniem kluczowych dla projektu kompetencji.  
  Czytaj więcej...

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie projektami

Atuty kierunku

 • Program kierunku autoryzowany przez IPMA Polska.

IPMA

 • Bardzo dobre przygotowanie studentów do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty IPMA.
 • Podczas tegorocznego egzaminu IPMA lev. D pozytywny wynik uzyskało 97% zdających. To unikatowy poziom zdawalności tego egzaminu. Jedna z osób otrzymała 87,04% punktów, co stanowi jeden z najwyższych wyników w całej historii egzaminów w IPMA Polska.
 • Aż 210 godzin zajęć.
 • Wykładowcy – głównie praktycy z certyfikatami IPMA.
 • Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.
 • Zgodnie z wytycznymi IPMA studia rozwijają 3 główne obszary kompetencji: techniczne, kontekstowe oraz behawioralne – co sprawia, że Słuchacz uzyskuje pełnię wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi projektu.
 • Indywidualna praca Słuchaczy z programem MS Project (funkcje zarówno podstawowe jak i zaawansowane).

MS project

 • Program studiów bardzo dobrze oceniany przez absolwentów poprzednich edycji, dostosowany do najnowszych wytycznych National Competence Baseline 3.0, a od tego roku również elementy IPMA International Competence Baseline 4.0.

ipma eye

 • Słuchacze poznają podstawowe zasady różnych metodyk zarządzania projektami – m.in. omawiane są PRINCE2, PMI, AGILE, SCRUM.
 • Studia poruszają również tematykę zarządzania projektami z dofinansowaniem UE.
 • Praca dyplomowa ma formę kompletnego planu realizacji projektu z wykorzystaniem programu wspomagającego planowanie projektów (np. MS Project).
Cel edukacji Zarządzanie projektami

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności sprawnej i efektywnej realizacji przedsięwzięć.

Co więcej studia przekazują i uczą "filozofii" zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, w sposób unikalny organizując zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Takie podejście do zarządzania da słuchaczom szansę na innowacyjność i konkurencyjność organizacji!

Studia doskonale przygotowują do certyfikacji IMPA, o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność na dotychczasowych edycjach.

Program studiów jest stworzony zgodnie ze zmianami jakie wprowadzono do wytycznych kompetencji IPMA w wersji 3.0 oraz zgodnie z trendami w zakresie zarządzania projektami.

Studia rozwijają kompetencje techniczne, kontekstowe oraz behawioralne, a także uczą wykorzystania konkretnych programów w pracy Project Menagera.

W części poświęconej MS Project uczestnicy zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Plan studiów

1. Kompetencje kontekstowe

1.1. Wykład wprowadzający – omawiający wybrane zagadnienie zarządzania projektami wygłaszany przez zaproszonego gościa.

1.2. Zarządzanie projektami w organizacjach

1.2.1. Orientacja na projekty
1.2.2. Orientacja na programy
1.2.3. Orientacja na portfele
1.2.4. System zarządzania projektami, programami i portfelami
1.2.5. Stałe struktury organizacji
1.2.6. Działalność gospodarcza
1.2.7. Systemy, produkty i technologie
1.2.8. Zarządzanie jakością w projektach
1.2.9. Zdrowie, Ochrona, bezpieczeństwo i środowisko
1.2.10. Informacja i dokumentacja w projektach

1.3. Elementy prawa

1.3.1. Kodeks cywilny
1.3.2. Własność intelektualna
1.3.3. Normy i przepisy szczegółowe
1.3.4. Zarządzanie umową i kontraktem
1.3.5. Zmiany w umowach i kontraktach
1.3.6. Zarządzanie roszczeniami
1.3.7. Rozstrzyganie sporów

1.4. Wykład eksperta

2. Kompetencje behawioralne

2.1. Zarządzanie zespołami

2.1.1. Zespół projektowy a organizacja
2.1.2. Rozwój pracowników a realizacja projektów
2.1.3. Kształtowanie zespołu projektowego
2.1.4. Przywództwo
2.1.5. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

2.2. Komunikacja i negocjacje

2.2.1. Model komunikacji
2.2.2. Style negocjacji
2.2.3. Techniki negocjacyjne
2.2.4. Manipulacje w negocjacjach
2.2.5. Gry decyzyjne

3. Kompetencje techniczne

3.1. Przygotowanie projektu

3.1.1. Proces planowania projektu
3.1.2. Interesariusze projektu
3.1.3. Struktura podziału prac
3.1.4. Diagram sieciowy
3.1.5. Harmonogram projektu

3.2. Przegląd metodyk zarządzania projektami

3.2.1. Tradycyjne metodyki zarządzania projektami – m.in. PMI, PRINCE2
3.2.2. Zwinne/adaptacyjne metodyki zarządzania projektami – Crystal, SCRUM

3.3. Monitoring przebiegu realizacji projektu

3.3.1. Metody monitoringu harmonogramu
3.3.2. Metody monitoringu odchyleń kosztowych
3.3.3. Metoda wartości wypracowanej

3.4. Zarządzanie finansami w projektach

3.4.1. Rachunkowość projektu
3.4.2. Elementy rachunkowości zarządczej
3.4.3. Budżet projektu
3.4.4. Płynność finansowa projektu
3.4.5. Statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności projektu
3.4.6. Pomiar i ewidencja odchyleń

3.5. Praktyczna realizacja projektów - case study prowadzony przez doświadczonych kierowników projektu

3.6. PM Office

3.6.1. Rola PMO w projektach
3.6.2. Oczekiwania informacyjne decydentów
3.6.3. Zbieranie i systematyzowanie informacji
3.6.4. Wsparcie zespołów projektowych
3.6.5. Raportowanie

3.7. Gry decyzyjne

3.7.1. Gry decyzyjne

3.8. Warsztaty podsumowujące i egzamin końcowy – warsztaty i omówienie wyników egzaminu

3.8.1. Warsztaty podsumowujące
3.8.2. Egzamin końcowy
3.8.3. Omówienie egzaminu końcowego

3.9. Praca końcowa – praca własna studenta pod kierunkiem promotora

Praca końcowa w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych, spełniającego wymogi SPMP/IPMA stawiane projektom transferowym (certyfikacja na poziomie C).

4. Obsługa MS Project – laboratorium komputerowe z indywidualnym dostępem do komputera

4.1. Podstawy MS Project
4.2. Zaawansowane funkcje MS Project

5. Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE.

5.1. Metodyka przygotowania wniosku o dofinansowanie (myślenie projektowe, matryca logiczna projektu, harmonogram działań, kosztorys projektu),
5.2. Specyfika zarządzania projektami unijnymi,
5.3. Metodyka przygotowania raportów z przebiegu realizacji projektu oraz raportu końcowego (w tym wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania)

 

*Program studiów – został przemodelowany zgodnie ze zmianami jakie wprowadzono do wytycznych kompetencji w wersji 3.0 oraz zgodnie z trendami w zakresie zarządzania projektami. W nawiązaniu do NCB 3.0 wydzielono trzy bloki tematyczne, które odzwierciedlają trzy grupy kompetencji. Z uwagi na to, że obszary kompetencji kontekstowych oraz behawioralnych omawiane są również na innych kierunkach studiów, stąd też najwięcej godzin poświęcono na rozwój kompetencji technicznych specyficznych dla zarządzania projektami. W części poświęconej MS Project uczestnicy zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Osoby realizujące projekty z dofinansowaniem UE znajdą użyteczną wiedzę w module poświęconym wyłącznie projektom dofinansowanym.

Profil słuchacza

Studia adresowane są przede wszystkim do kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych. Program studiów doceniają również przedstawiciele średniej i wyższej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, pracownicy firm konsultingowych, a także urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami unijnymi.

Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Do tej pory kierunek ukończyło 448 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • ABB
 • ASTOR
 • BP
 • Capgemini
 • Comarch
 • Delphi
 • Ericpol
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • International Paper
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Motorola
 • Polplast-Polska
 • Silvermedia
 • Software Mind
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Valeo
 • i innych

OGÓLNOPOLSKA CZOŁÓWKA - NASI ABSOLWENCI

Pod koniec czerwca 2016 r. grupa absolwentów studiów podyplomowych WSE na kierunku Zarządzanie Projektami zdawała na WSE certyfikowany egzamin IPMA. Jak się okazuje nasi słuchacze, za sprawą swoich wyników z egzaminów, wskoczyli na ogólnopolskie podium i to w trzech kategoriach.

Po pierwsze:

z 39-osobowej grupy aż 38 absolwentów WSE ukończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Stanowi to 97% zdających, przy średniej zdawalności w Polsce na poziomie ok. 60% (!)

Pod drugie:

przeciętny wynik absolwentów WSE z egzaminu to 67%, przy analogicznych danych dla Polski na poziomie 55% (!).

Po trzecie:

jedna ze zdających egzamin osób uzyskała spektakularny wynik 87,04% i znalazła się w TOP10 wszystkich wyników w Polsce (!). W dodatku do pobicia rekordu (87,92%) brakło tylko trochę.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego (podobnego do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D), przygotowanie oraz obrona pracy końcowej w formie planu realizacji projektu.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 6000 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

W trakcie tych studiów nauczysz się jak planować i zarządzać projektami w ramach działalności firm, organizacji oraz instytucji publicznych. Opanujesz techniki przygotowania, sposoby realizacji i monitoringu przebiegu projektów. Poznasz sposoby zarządzania jakością, finansami oraz ryzykiem w projektach. W osobnym module przybliżymy Ci specyfikę projektów finansowanych środkami UE. Odbiorcami studiów mogą być zarówno beneficjenci takich projektów, jak i jednostki wdrażające, odpowiedzialne za monitoring. Jeśli już zawodowo zajmujesz się realizacją projektów - u nas nauczysz się jak zarządzać zespołem projektowym, jak dobierać, motywować członków zespołu projektowego – czyli jak osiągać sukces projektów.

Krzysztof Witkowski
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem