Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Aktualności

 • XIX Konferencja IPMA Polska: Kompetencje profesjonalistów – zarządzanie projektami (Competences of professionals in project management)

  W dniach 17-18 listopada 2016 r. odbyła się w Warszawie XIX Konferencja IPMA Polska. Zarządzanie Projektami, której jednym z partnerów była Wyższa Szkoła Europejska. Konferencja IPMA Polska od lat gromadzi wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propagują ideę zarządzania projektami w Polsce i na całym świecie. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu wszystkich pasjonatów zarządzania projektami, reprezentujących różnorodne branże. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były kompetencje integrujące wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Celem konferencji było propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań związanych z pozyskiwaniem kluczowych dla projektu kompetencji.  
  Czytaj więcej...

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie projektami

Atuty kierunku Zarządzanie projektami

 • Program kierunku autoryzowany przez IPMA Polska oraz PMI Poland Chapter

ipmalogo

 • Bardzo dobre przygotowanie studentów do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty IPMA.
 • Podczas tegorocznego egzaminu IPMA lev. D pozytywny wynik uzyskało 97% zdających. To unikatowy poziom zdawalności tego egzaminu. Jedna z osób otrzymała 87,04% punktów, co stanowi jeden z najwyższych wyników w całej historii egzaminów w IPMA Polska.
 • Aż 210 godzin zajęć.
 • Wykładowcy – głównie praktycy z certyfikatami IPMA.
 • Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem projektami – zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.
 • Zgodnie z wytycznymi IPMA studia rozwijają 3 główne obszary kompetencji: techniczne, kontekstowe oraz behawioralne – co sprawia, że Słuchacz uzyskuje pełnię wiedzy i umiejętności niezbędnych kierownikowi projektu.
 • Indywidualna praca Słuchaczy z programem MS Project (funkcje zarówno podstawowe jak i zaawansowane).

MS project

 • Program studiów bardzo dobrze oceniany przez absolwentów poprzednich edycji, dostosowany do najnowszych wytycznych National Competence Baseline 3.0, a od tego roku również elementy IPMA International Competence Baseline 4.0 raz PMBOK Guide Fifth Edition.

ipma eye

 • Słuchacze poznają podstawowe zasady różnych metodyk zarządzania projektami – m.in. omawiane są PRINCE2, PMI, AGILE, SCRUM.
 • Studia poruszają również tematykę zarządzania projektami z dofinansowaniem UE.
 • Praca dyplomowa ma formę kompletnego planu realizacji projektu z wykorzystaniem programu wspomagającego planowanie projektów (np. MS Project).
 • Studia realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi aktywną działalność konsultingową i szkoleniową w zakresie zarządzania projektami dla przedsiębiorstw oraz instytucji.

logo2


www.universe-ibs.pl  www.jsproject.pl 

Cel edukacji Zarządzanie projektami

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez studentów umiejętności przygotowania planów realizacji oraz sprawnej i efektywnej realizacji projektów.
Co więcej studia przekazują i uczą "filozofii" zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój przedsiębiorstw czy organizacji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, organizując w sposób unikalny zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Takie podejście do zarządzania da słuchaczom szansę na innowacyjność i konkurencyjność ich organizacji!

Studia doskonale przygotowują do certyfikacji IPMA, o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność na dotychczasowych edycjach. Od tegorocznej edycji studia jako jedne z nielicznych w kraju przygotowują również do certyfikacji PMI.
Program został zaktualizowany i przemodelowany zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu projektami opisanymi m.in. w :
• IPMA Competence Baseline 4.0,
• IPMA Organisational Baseline,
• IPMA Project Excellence Baseline,
• Polskimi Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0/4.0
• Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition
• Standard for Program Management 3rd Edition
• Standard for Portfolio Management 3rd Edition
• Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition
• Norma ISO/DIS 21500, International Organization for Standardization, 2012
• PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown Copyright 2009
• Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE
• SCRUM GuideInternational Competence Baseline IPMA

Zgodnie z ICB 4.0 wydzielono trzy bloki tematyczne, które odzwierciedlają trzy grupy kompetencji: Kontekstowych (Perspective), Ludzkich (People), Praktycznych. W programie bardzo duży nacisk położono na zbudowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w skutecznym kierowaniu projektem, stąd 85% zajęć ma formę warsztatową lub laboratoryjną.

Studia rozwijają kompetencje praktyczne, kontekstowe oraz ludzkie (behawioralne), a także uczą wykorzystania konkretnych programów informatycznych w pracy Project Menagera.
W części poświęconej MS Project uczestnicy zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie pozwalającym na przygotowanie planów realizacji oraz monitorowania projektów..

Plan studiów

1. Kompetencje kontekstowe

1.1. Wykład wprowadzający – omawiający wybrane zagadnienie zarządzania projektami wygłaszany przez zaproszonego gościa.

1.2. Wprowadzenie do zarządzania projektami

1.2.1. Orientacja na projekty
1.2.2. Orientacja na programy
1.2.3. Orientacja na portfele
1.2.4. System zarządzania projektami, programami i portfelami
1.2.5. Strategie rozwoju organizacji
1.2.6. Projekty, portfele i programy jako narzędzie realizacji strategii
1.2.7. Struktury organizacyjne
1.2.8. Zarządzanie jakością w projektach
1.2.9. Zdrowie, Ochrona, bezpieczeństwo i środowisko
1.2.10. Informacja i dokumentacja w projektach

1.3. Elementy prawa

1.3.1. Kodeks cywilny
1.3.2. Własność intelektualna
1.3.3. Zarządzanie umową i kontraktem
1.3.4. Zmiany w umowach i kontraktach
1.3.5. Zarządzanie roszczeniami
1.3.6. Rozstrzyganie sporów

2. Kompetencje LUDZKIE

2.1. Zarządzanie zespołami

2.1.1. Zespół projektowy a organizacja
2.1.2. Rozwój pracowników a realizacja projektów
2.1.3. Kształtowanie zespołu projektowego
2.1.4. Przywództwo
2.1.5. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

2.2. Komunikacja

2.2.1. Model komunikacji
2.2.2. Przekazywanie informacji

2.3. Negocjacje

2.3.1. Style negocjacji
2.3.2. Techniki negocjacyjne
2.3.3. Manipulacje w negocjacjach

3. Kompetencje PRAKTYCZNE

3.1. Planowanie i monitoring projektu

3.1.1. Proces planowania projektu, portfela, programu
3.1.2. Interesariusze i otoczenie projektu
3.1.3. Cele projektu
3.1.4. Zakres projektu
3.1.5. Struktura podziału prac
3.1.6. Diagram sieciowy
3.1.7. Harmonogram projektu
3.1.8. Metoda ścieżki krytycznej
3.1.9. Metoda łańcucha krytycznego
3.1.10. Planowanie zasobów w projekcie
3.1.11. Planowanie finansów w projekcie
3.1.12. Trend kamieni milowych
3.1.13. Trend kosztów
3.1.14. Metoda wartości wypracowanej

3.2. Adaptacyjne metodyki zarządzania projektami

3.2.1. Manifest Agile
3.2.2. Zwinne/adaptacyjne metodyki zarządzania projektami – Crystal, SCRUM

3.3. Zarządzanie finansami w projektach

3.3.1. Rachunkowość projektu
3.3.2. Elementy rachunkowości zarządczej
3.3.3. Budżet projektu
3.3.4. Płynność finansowa projektu
3.3.5. Statyczne i dynamiczne metody oceny efektywności projektu
3.3.6. Pomiar i ewidencja odchyleń

3.4. Praktyczna realizacja projektów

3.5. Gry decyzyjne

3.6. Warsztaty podsumowujące i egzamin końcowy

3.6.1. Egzamin końcowy
3.6.2. Omówienie egzaminu końcowego

4. Światowe standardy zarządzania projektami

4.1. Project Management Body of Knowledge PMI – 4h wykład oraz 20h warsztat przygotowujący do egzaminów CAPM/PMP prowadzony przez Registered Education Provider PMI
4.2. Wytyczne kompetencji IPMA – 20h warsztat przygotowujący do egzaminów IPMA prowadzony przez Autoryzowanego trenera IPMA Polska

5. Obsługa MS Project 16h laboratorium komputerowego z indywidualnym dostępem do komputera

6. Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE 

6.1. metodyka przygotowania wniosku o dofinansowanie (myślenie projektowe, matryca logiczna projektu, harmonogram działań, kosztorys projektu),
6.2. specyfika zarządzania projektami unijnymi,
6.3. metodyka przygotowania raportów z przebiegu realizacji projektu oraz raportu końcowego (w tym wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania)

*Program studiów – został przemodelowany zgodnie ze zmianami jakie wprowadzono do wytycznych kompetencji w wersji 3.0 oraz zgodnie z trendami w zakresie zarządzania projektami. W nawiązaniu do NCB 3.0 wydzielono trzy bloki tematyczne, które odzwierciedlają trzy grupy kompetencji. Z uwagi na to, że obszary kompetencji kontekstowych oraz behawioralnych omawiane są również na innych kierunkach studiów, stąd też najwięcej godzin poświęcono na rozwój kompetencji technicznych specyficznych dla zarządzania projektami. W części poświęconej MS Project uczestnicy zapoznają się z obsługą MS Project na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Osoby realizujące projekty z dofinansowaniem UE znajdą użyteczną wiedzę w module poświęconym wyłącznie projektom dofinansowanym.

Profil słuchacza

Studia adresowane są przede wszystkim do kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych. Program studiów doceniają również przedstawiciele średniej i wyższej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, pracownicy firm konsultingowych, a także urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami unijnymi.

Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Europejskiej studiowało od 2005r. łącznie 600 osób, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • ABB
 • ASTOR
 • BP
 • Capgemini
 • Comarch
 • Delphi
 • Ericpol
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • International Paper
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Motorola
 • Polplast-Polska
 • Silvermedia
 • Software Mind
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Valeo
 • i innych

OGÓLNOPOLSKA CZOŁÓWKA - NASI ABSOLWENCI

Pod koniec czerwca 2016 r. grupa absolwentów studiów podyplomowych WSE na kierunku Zarządzanie Projektami zdawała na WSE certyfikowany egzamin IPMA. Jak się okazuje nasi słuchacze, za sprawą swoich wyników z egzaminów, wskoczyli na ogólnopolskie podium i to w trzech kategoriach.

Po pierwsze:

z 39-osobowej grupy aż 38 absolwentów WSE ukończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Stanowi to 97% zdających, przy średniej zdawalności w Polsce na poziomie ok. 60% (!)

Pod drugie:

przeciętny wynik absolwentów WSE z egzaminu to 67%, przy analogicznych danych dla Polski na poziomie 55% (!).

Po trzecie:

jedna ze zdających egzamin osób uzyskała spektakularny wynik 87,04% i znalazła się w TOP10 wszystkich wyników w Polsce (!). W dodatku do pobicia rekordu (87,92%) brakło tylko trochę.

O wynikach z roku 2017 poinformujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry i obejmują 230 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
25-26.11.2017 21-22.04.2018
09-10.12.2017 05-06.05.2018
20-21.01.2018 19-20.05.2018
03-04.02.2018 02-03.06.2018
17-18.02.2018 16-17.06.2018
03-04.03.2018 30.06.2018

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego (podobnego do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D), przygotowanie oraz obrona pracy końcowej w formie planu realizacji projektu.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2017/2018

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 21 października 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 6000 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

W trakcie tych studiów nauczysz się jak planować i zarządzać projektami w ramach działalności firm, organizacji oraz instytucji publicznych. Opanujesz techniki przygotowania, sposoby realizacji i monitoringu przebiegu projektów. Poznasz sposoby zarządzania jakością, finansami oraz ryzykiem w projektach. W osobnym module przybliżymy Ci specyfikę projektów finansowanych środkami UE. Odbiorcami studiów mogą być zarówno beneficjenci takich projektów, jak i jednostki wdrażające, odpowiedzialne za monitoring. Jeśli już zawodowo zajmujesz się realizacją projektów - u nas nauczysz się jak zarządzać zespołem projektowym, jak dobierać, motywować członków zespołu projektowego – czyli jak osiągać sukces projektów.

Krzysztof Witkowski
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.