Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Atuty kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • współpraca z Advisory Group TEST Human Resources (24 lata doświadczenia w konsultingu personalnym, Statuetka Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego, Tytuł „Executive Search Firm of the Year 2015” AT CEE Shared Services and Outsourcing Awards, tytuł i statuetka Przedsiębiorstwa Fair Play),
  test logo
 • bardzo dobre dopasowanie do potrzeb Słuchaczy (wysokie noty w ewaluacjach zajęć w kolejnych edycjach studiów - np. 97% absolwentów zadowolonych / poleciłoby studia znajomym),
 • najlepszy w Polsce, rozbudowany program studiów zawierający wszystkie kluczowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi – od rekrutacji i selekcji poprzez audyt personalny, assessment center, okresową ocenę pracowników, planowanie rozwoju i szkoleń po zagadnienia związane z fluktuacją pracowników, badania nastrojów, aż po procesy redukcji i outplacement,
 • praktyczny charakter studiów - wykładowcami są wyłącznie doświadczeni praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych, posługujący się aktywnymi formami nauczania,
 • współpracujemy z dyrektorami i specjalistami ds. personalnych, którzy dzielą się swoimi najlepszymi praktykami,
 • opracowanie jako pracy dyplomowej konkretnych procedur i narzędzia HR do praktycznego zastosowania w firmach i organizacjach.
Cel edukacji Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel edukacji

Podczas zajęć wykładowcy będą koncentrować się z jednej strony na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR. Z drugiej strony zajęcia będą wspierały kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników działów personalnych:

 • umiejętność rozumienia roli i wpływu HR na wyniki organizacji / biznesie,
 • umiejętność zarządzania procesami HR,
 • zarządzanie zmianą,
 • umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami,
 • kultura administracyjno – prawno – płacowa.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników,
 • dokonywania oceny pracowników opartej o kompetencje (audyt personalny i ocena okresowa pracowników),
 • motywowania pracowników,
 • tworzenia systemu wynagrodzeń,
 • planowania rozwoju i szkoleń pracowników,
 • kształtowania wizerunku firmy wśród pracowników (PR wewnętrzny, CSR),
 • zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie,
 • zarządzania zmianą.

Plan studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

BLOK 1. SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI

Rekrutacja i selekcja pracowników:

 • Rynek pracodawcy czy pracownika. Trendy
 • Tworzenie kompetencyjnego profilu kandydata
 • Klasyczne i nowoczesne sposoby rekrutacji kandydatów – e-rekruting, social media
 • Diagnoza kompetencji i techniki selekcji pracowników
 • Rozwiązywanie problemów rekrutacyjnych

Adaptacja nowych pracowników:

 • rola HR, menedżerów, mentora - opiekuna w procesie adaptacji
 • narzędzia i techniki adaptacji pracowników

Ocena okresowa pracowników:

 • ocena okresowa 180 i 360 stopni
 • model kompetencji w ocenach okresowych
 • przygotowanie do wprowadzenia systemu ocen okresowych w firmie. Kampania informacyjna i zespoły projektowe
 • narzędzia i procedury systemu oceny pracowników
 • powiązanie systemu oceny z zarządzaniem przez cele. Wyznaczanie zadań i celów w powiązaniu ze strategią firmy i osobistymi zadaniami działu/pracownika
 • wykorzystanie wyników oceny w przedsiębiorstwie. Powiązanie z systemami zarządzania ludźmi

Audyt pracowników:

 • audyt personalny w sytuacji reorganizacji
 • audyt personalny związany z rozwojem proacowników
 • audyt presonalny związany z rekrutacją i awansami wewnętrznymi
 • assessment/development centre (kompetecje, harmonogram, narzędzia)

Zarządzanie talentami:

 • planowanie i organizacja programów talentowych
 • tworzenie planów szkoleń
 • dobór metody i programu rozwoju pracowników
 • ewaluacja programów rozwojowo-szkoleniowych

Budowanie ścieżek kariery:

 • budowanie ścieżek kariery w oparciu o potrzeby i strategię organizację
 • modele karier wykorzystywane w organizacjach
 • wykorzystanie ścieżek karier w towarzyszących procesach biznesowych

HR Partnerem biznesowym - współpraca z menadżerami:

 • oczekiwania wobec HR ze strony kadry kierowniczej poszczególnych szczebli
 • uzyskiwanie pozycji partnerskiej w relacjach z menedżerami
 • techniki pracy z Klientami wewnętrznymi - menedżerami
 • funkcja HR Business partnera w organizacji. Idea i praktyka
 • role działu HR w organizacji
 • HR piątym kołem u wozu - jak zmienić wizerunek specjalistów ds. personalnych
 • w stronę strategicznego HR

BLOK 2. MIĘKKI HR

Diagnoza różnic indywidualnych

Praca zespołowa:

 • procesy grupowe
 • wykorzystanie różnic i podobieństw członków zespołu. Role w zespole
 • ćwiczenia umiejętności team buildingowych

Coaching w biznesie:

 • ustalanie kontraktu z uczestnikiem coachingu
 • metody coachingowe
 • sytuacje trudne w coachingu

Planowanie szkoleń i diagnoza potrzeb szkoleniowych:

 • strategia firmy a strategia rozwojowo - szkoleniowa
 • budowanie skutecznej strategii rozwojowo-szkoleniowej
 • badanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o cele biznesowe
 • planowanie i kontrolowanie projektu rozwojowo-szkoleniowego

Konflikt w zespołach pracowniczych:

 • najczęstsze przyczyny konfliktów
 • dynamika konfliktu i indywidualny styl reagowania w sytuacji trudnej
 • pseudorozwiązania konfliktów
 • techniki rozwiązywania konfliktów

Umiejętności prezentacji:

 • reguły w wystąpieniach na forum
 • analiza audytorium w celu przygotowania treści
 • paleta możliwości i narzędzia przekonywania
 • praktyczne przygotowanie wystąpienia

Komunikacja wewnętrzna w firmie:

 • niesprawna komunikacja jako objaw dysfunkcji w organizacji
 • najczęstsze błędy w komunikacji interpersonalnej
 • metody usprawnienia komunikacji
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej w organizacji

Zarządzanie zmianą w firmie:

 • typy reakcji pracowników wobec zmiany i jak ich informować
 • psychologiczna dynamika zmiany
 • najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą
 • angażowanie kierowników oraz pracowników do procesu zmiany
 • narzędzia zmiany postawy pracowników wobec zmian

Rotacja pracowników. Case Study:

 • przyczyny rotacji i absencji pracowników
 • zapobieganie i programy naprawcze

BLOK 3. TWARDY HR

Mierzenie efektywności działu HR

Systemy premiowania i wynagradzania pracowników:

 • identyfikacja strategii wynagradzania oraz sformułowanie polityki płacowej w organizacji
 • aktualne trendy w budowaniu systemów premiowania i nagradzania
 • płaca zasadnicza. Konstrukcja tabel wynagrodzeń
 • wynagrodzenie zmienne. Struktura oraz system rozliczania dla premii i nagród
 • wartościowanie stanowisk pracy

Pozafinansowe motywowanie pracowników:

 • budowanie kompleksowych systemów motywacji pozapłacowej - wykorzystanie pozafinansowych możliwości zwiększenia zaangażowania w pracę
 • benefity - czynnik higieniczny czy motywacji?
 • mierzenie efektywności systemów

Benchmarking płac i benefitów:

 • raporty płacowe - narzędzia porównywania wynagrodzeń i benefitów
 • mapowanie stanowisk. Miary wykorzystywane w benchmarketingu

Prawne aspekty zarządzania personelem:

 • elastyczne formy zatrudnienia. Umowa o pracę (charakterystyka, rodzaje, prawa i obowiązki stron)
 • rozwiązanie umów o pracę (rozwiązanie za wypowiedzeniem, rozwiązanie bez wypowiedzenia). Roszczenia pracownicze
 • czas pracy i urlop

Obsługa administracyjna HR - kadry-płace. Warsztat:

 • praktyczne ćwiczenia dotyczące procedur kadrowych i umiejętności obliczania płac

Obsługa programu Płatnik (e-learning):

 • samodzielna nauka obsługi oprogramowania Płatnik przy pomocy użytecznego manuału

Redukcje i programy outplacement:

 • redukcja z różnych perspektyw (firma, pracownicy zwolnieni, pracownicy pozostający w firmie, otoczenie, potencjalni nowi pracodawcy). Problemy techniczne i psychologiczne
 • PDO (Programy Dobrowolnych Odejść)
 • przygotowanie programu zwolnień. Procedura, problemy, rozwiązania
 • praktyka programów outplacement

BLOK 4. NOWE TRENDY W HR

Badanie nastrojów i satysfakcji pracowników. Case study:

 • narzędzia do badania opinii, poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • planowanie i organizacja projektów badawczych
 • interpretacja wyników i raporty

Employer Branding:

 • EB - chwilowy trend czy filozofia działania
 • EB = HR+PR+Mrkt - o co w tym całym EB chodzi
 • strategia EB
 • narzędzia i mierzenie działań

CSR jako narzędzie motywacji i PR. Case study:

 • Corporate Social Responibility - CSR: moda czy potrzeba?
 • organizacja działań CSR w firmie

Zarządzanie międzykulturowe:

 • międzynarodowe środowisko pracy. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie
 • stereotypy i uprzedzenia. Przezwyciężanie barier międzykulturowych

Konsultacje dyplomowe

Studenci opracowują projekty dyplomowe dotyczące rozwiązania wybranego, konkretnego problemu z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji. Efektem pracy jest kompleksowy projekt HR, zawierający analizę problemu, procedurę systemu, narzędzia, harmonogram, kosztorys etc. w takiej formie, aby mógł być zastosowany w praktyce.

Profil słuchacza

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Do tej pory kierunek ukończyło 936 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • Advisory Group TEST Human Resources
 • Alexander Mann Solutions
 • ArcelorMittal
 • Capgemini
 • Christopher Martin Doradztwo personalne
 • Electrolux
 • Geo - Mieszkanie i Dom
 • Grupa Onet.pl
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • ING Bank Śląski
 • InterKadra
 • International Paper
 • Kenexa
 • Manpower
 • Mota-Engil
 • Philip Morris
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Randstad
 • Sedlak&Sedlak
 • Shell
 • Telekomunikacja Polska
 • Tesco
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Warsaw Airport
 • i innych

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

semestr zimowy semestr letni
20-21.10.2018 23-24.02.2019
03-04.11.2018 09-10.03.2019
17-18.11.2018 23-24.03.2019
01-02.12.2018 06-07.04.2019
15-16.12.2018 18-19.05.2019
12-13.01.2019 01-02.06.2019
26-27.01.2019 15-16.06.2019
09-10.02.2019 29.06.2019

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, przygotowanie oraz obrona pracy końcowej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2018/2019

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2018 r. i zakończy się dn. 30 września 2018 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 7.30 - 15.30.

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 21 września 2018 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2018 r., 01.02.2019 r., 01.04.2019 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Z nami nauczysz się jak sprawnie kierować najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Przygotujesz się do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji. Zdobędziesz praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie. Wiele uwagi poświęcisz na wypracowanie najlepszych sposobów współpracy z Klientami wewnętrznymi – zarządami, menedżerami i pracownikami firmy. Nauczysz się jak korzystać z najnowszych metod i narzędzi HR, będziesz pracować warsztatowo, w grupach, w oparciu o przykłady rzeczywistych case studies. 

Agnieszka Flis
opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Możesz otrzymać dofinansowanie. Kliknij mbon.pl lub KFS.