Mentoring

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Mentoring

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mentoring

Atuty kierunku Mentoring

 • Pierwsze studia mentoringowe w Krakowie! Jedne z nielicznych w Polsce!
 • Program oparty o najnowszą wiedzę światową i unikalne narzędzia wypracowane przez członków Stowarzyszenia Mentorów Promentor.
 • Prowadzący to praktycy mający na koncie wiele przeprowadzonych procesów mentoringowych, posiadający międzynarodowe certyfikaty trenerskie, o bogatym doświadczeniu popartym wymiernymi sukcesami zawodowymi.
 • Warsztatowa forma zajęć, w kameralnych 15-osobowych grupach.
 • Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych - case study, ćwiczenia, prezentacje - starannie dobrane przez doświadczonych Mentorów – trenerów.
 • Możliwość poprowadzenie indywidualnego procesu mentoringowego z realnym Mentee (uczniem) przez każdego uczestnika.
 • Wraz z dyplomem ukończenia studiów Słuchacze otrzymają również dyplom SM PROMENTOR (dwa dyplomy).
 • Partner merytoryczny studiów – Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR

promentor

Stowarzyszenie „PROMENTOR” powstało blisko 4 lata temu i skupia osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub same są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy, działając w zakresie rozwoju osobistego swoich Klientów.

Cel edukacji Mentoring

Cel edukacji

Celem studiów jest zdobycie bądź wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesów mentoringowych a także do organizacji i zarządzania procesami mentoringowymi w firmach (budowania kultury mentoringowej).

Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z ideą i metodyką prowadzenia mentoringu oraz bycia efektywnym Mentorem.

Studia koncentrując się na praktycznych aspektach roli mentora jako mistrza, dostarczają sprawdzonych narzędzi do pracy mentoringowej.

W trakcie studiów uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje konieczne w pełnieniu roli Mentora,
 • poznają i przećwiczą narzędzia i metodykę pracy Mentora,
 • nauczą się przeprowadzać diagnozę indywidualnych potrzeb i predyspozycji Mentee (ucznia),
 • zrozumieją różnice pomiędzy mentoringiem, treningiem, konsultingiem a coachingiem,
 • zaprojektują i przeprowadzą kilka realnych spotkań mentoringowych,

dzięki czemu po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli:

 • pełnić efektywnie rolę Mentora w procesach indywidualnych,
 • skutecznie wdrażać procesy mentoringu w organizacjach.

Plan studiów

Idea mentoringu

 • Mentoring jako forma rozwoju; różnice względem treningu, coachingu, konsultingu
 • Specyfika relacji w mentoringu: Mentor-adwokat, relacja mistrz – uczeń, opieka osobista w praktyce, nastawienie Mentee do procesu
 • Cele mentoringu: uczenie się, doradztwo, przekazanie wiedzy i doświadczenia, budowanie sieci kontaktów, opieka
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)
 • Różnorodność form mentoringu: formalny - nieformalny, osobisty - organizacyjny, regularny - okazjonalny.
 • Dobre praktyki mentoringu

Metodyka mentoringu

 • Kompetencje mentora:
  • Typowe dla procesów rozwoju indywidualnego, m.in. słuchanie, dawanie informacji zwrotnej, zadawanie trudnych pytań, empatia, otwartość, elastyczność.
  • Specyficzne dla mentoringu, m.in. dawanie rad, dostrzeganie rozwiązań i możliwości ocenianie, inspirowanie, stawianie wyzwań, autoocena mentora.
 • Organizacja procesu mentoringu:
  • Kluczowe elementy: cele obu stron, ustalenie zasad pracy/współpracy, harmonogram sesji, wpływ miejsca na proces
  • Określenie celów procesu, ustalenie programu oraz ich regularna weryfikacja
  • Praca pomiędzy spotkaniami
 • Postawa Mentora – szacunek do Mentee,
 • Budowanie postawy Mentee
 • Potencjalne problemy i zaburzenia procesu mentoringowego
 • Współpraca „po” zamknięcie procesu – warunki i dobre praktyki

Narzędzia pracy mentora

 • Narzędzia szkoleniowe przydatne w procesie mentoringowym
 • Specyficzne narzędzia pracy Mentora dla wspierania, stawiania wyzwań i tworzenia wizji
 • Przebieg spotkania inicjującego proces, w tym kontrakt mentorski
 • Narzędzia rozwojowe – ich tworzenie i wykorzystywanie w procesie
 • Materiały i dokumentacja mentoriali
 • Arkusze pracy przydatne dla Mentora i Mentee

Wprowadzenie do praktyk

 • Specyfika procesów mentoringowych zależna od wieku, rodzaju kompetencji, stylu pracy uczestników mentoriali
 • Zasady doboru par Mentor – Mentee
 • Wpływ preferowanego stylu komunikacji na relacje Mentor - Mentee
 • Wpływ relacji służbowych na proces mentoringu
 • Czynniki determinujące sukces programów mentoringowych

W ramach tego modułu uczestnik studiów zostanie przygotowany do zadania zaliczeniowego, którym będzie przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).

Wdrażanie mentoringu w organizacji

 • Analiza potrzeb i celów procesu wdrożenia mentoringu, m.in. potrzeby biznesowe, demograficzne, rynkowe
 • Rozpoznanie szans i ograniczeń wdrożenia programu
 • Projektowanie procesu wdrożenia mentoringu w organizacji – aspekty organizacyjne i psychologiczne
 • Budowanie zaufania i pozytywnego klimatu wokół mentoringu
 • Dobór kandydatów na Mentorów i podopiecznych (Mentee)
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności procesu
 • Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu mentoringu
 • Korzyści dla organizacji z wdrożenia procesów mentoringowych

Rozwój mentora

 • Cechy dobrego Mentora
 • Motywacja do bycia Mentorem
 • Budowanie autorytetu Mentora
 • Zasady etyczne Mentora
 • Dylematy w pracy Mentora
 • Motywacja i zaangażowanie w realizacji roli Mentora

Seminarium dyplomowe

 • Prezentacja indywidualnych wniosków z realizacji zadania zaliczeniowego – przeprowadzonych spotkań mentoringowych (min. 4 sesje 60-90 minutowe).
 • Prezentacja osobistej autoanalizy mocnych stron i obszarów koniecznego rozwoju uczestników w roli Mentora
 • Osobisty plan rozwoju każdego uczestnika

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i społeczną, w której występuje aspekt przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju osobistego, szczególnie dla:

 • trenerów, coachów, doradców i konsultantów planujących poszerzyć metody rozwijania potencjału swoich klientów
 • menadżerów i pracowników działów HR chcących tworzyć i wdrażać programy mentoringowe w celu planowania sukcesji, tworzenia planów rozwojowych dla „talentów” , transferu know how i zatrzymania wiedzy w organizacji
 • właścicieli firm rodzinnych, chcących przekazać zarządzanie firmą swoim następcom,
 • specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, chcących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem czerpiąc z tego wymierne i niewymierne korzyści.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić procesy mentoringowe wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru mentoringu.

Korzyści dla Uczestników

 • Możliwość zdobycia nowych, unikalnych kompetencji zwiększających szanse zawodowe na rynku nowoczesnych usług szkoleniowych, doradczych i menadżerskich
 • Pakiet materiałów i książka David Clutterbuck, Bob Garvey, David Megginson „Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny” w cenie.

mentoring w dzialaniu

 • Po ukończeniu studiów:
  • Dyplom WSE i SM Promentor.
  • 3 bezpłatne sesje mentoringowe z wybranym mentorem SM Promentor.
  • Zaproszenie i udział w części merytorycznej Zjazdu SM Promentor (warsztaty rozwojowe).
  • Rekomendacje upoważniające do wstąpienia w szeregi SM Promentor

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry – w sumie 208 godzin.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w soboty oraz w niedziele, w godzinach 9.15 – 16.30.

04-05.11.2017 „Idea mentoringu”

09-10.12.2017 „Metodyka mentoringu”

20-21.01.2018 „Metodyka mentoringu”

03-04.02.2018 „Metodyka mentoringu”

17-18.02.2018 „Narzędzia pracy mentora”

03-04.03.2018 „Narzędzia pracy mentora”

17-18.03.2018 „Narzędzia pracy mentora” + „Wprowadzenie do praktyk”

07-08.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

21-22.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

05-06.05.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

19-20.05.2018 „Rozwój mentora”

02-03.06.2018 Seminarium dyplomowe

Warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są:

 • przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).,
 • dzienniczek procesu mentoringowego wraz z raportem,
 • etiuda spotkania mentorskiego.

Rekrutacja

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

UWAGA! Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, dysponujemy tylko 15 miejscami! O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia odbędą się 4-5 listopada 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

W CZERWCU zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

W miesiącach LIPIEC i  SIERPIEŃ rekrutacja odbywać się będzie siedzibie uczelni przy ul. Westerplatte 11, pokój B6 w godz. 7.00 - 15.00.

 

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 8500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Kadra dydaktyczna kierunku to wybitni specjaliści z różnych obszarów biznesu, doświadczeni w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych.

Posiadają bogate doświadczenie eksperckie, poparte licznymi sukcesami zawodowymi oraz certyfikatami, niejednokrotnie o randze międzynarodowej. To osoby na co dzień pracujące jako mentorzy zarówno indywidualni jak i prowadzący programy mentoringowe w firmach.

Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W miesiącach lipiec i sierpień opłata rekrutacyjna obniżona do 200 zł.