Mentoring

Studia podyplomowe w WSE

Szczegóły wkrótce!

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Mentoring

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mentoring

Atuty kierunku

 • Program studiów obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
 • Poprowadzenie przez uczestników indywidualnego procesu mentoringowego z realnym mentee (uczniem).
 • Warsztatowa forma zajęć oraz różnorodne metody dydaktyczne - case study, ćwiczenia, prezentacje - starannie dobrane przez doświadczonych mentorów – trenerów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.
 • Prowadzący to praktycy, członkowie Stowarzyszenia Mentorów „Promentor”, opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach mentoringowych.

promentor

Stowarzyszenie „PROMENTOR” powstało prawie 4 lata temu i skupia osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub same są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy działając w zakresie rozwoju naukowego i edukacji.
 Główne cele to:
•    promowanie standardów mentoringu w Polsce,
•    tworzenie narzędzi do pracy mentora,
•    budowanie i promowanie precyzyjnej metodyki procesu mentoringowego.
  

 

Cel edukacji Mentoring

Cel edukacji

Celem studiów jest podniesienie kompetencji niezbędnych w prowadzeniu procesów mentoringowych. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli mentora, jako mistrza, który swoją postawą, wiedzą i zachowaniem jest przykładem dla swojego mentee.

Studia mają również na celu dostarczenie narzędzi sprawdzonych narzędzi w pracy mentoringowej. Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z ideą i metodyką prowadzenia mentoringu oraz bycia efektywnym mentorem.

W trakcie studiów uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje konieczne w pełnieniu roli mentora,
 • poznają i przećwiczą narzędzia i metodykę pracy mentora,
 • nauczą się przeprowadzać diagnozę indywidualnych potrzeb i predyspozycji mentee (ucznia),
 • zrozumieją różnice pomiędzy mentoringiem, treningiem, konsultingiem a coachingiem,
 • zaprojektują i przeprowadzą kilka realnych spotkań mentoringowych,

dzięki czemu po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli:

 • pełnić efektywnie rolę mentora w procesach indywidualnych,
 • skutecznie wdrażać procesy mentoringu w organizacjach.

Plan studiów

Idea mentoringu

 • Mentoring jako forma rozwoju; różnice względem treningu, coachingu, konsultingu
 • Specyfika relacji w mentoringu: mentor-adwokat, relacja mistrz – uczeń, opieka osobista w praktyce, nastawienie mentee do procesu
 • Cele mentoringu: uczenie się, doradztwo, przekazanie wiedzy i doświadczenia, budowanie sieci kontaktów, opieka
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)
 • Różnorodność form mentoringu: formalny - nieformalny, osobisty - organizacyjny, regularny - okazjonalny.
 • Dobre praktyki mentoringu

Metodyka mentoringu

 • Kompetencje mentora:
  • Typowe dla procesów rozwoju indywidualnego, m.in. słuchanie, dawanie informacji zwrotnej, zadawanie trudnych pytań, empatia, otwartość, elastyczność.
  • Specyficzne dla mentoringu, m.in. dawanie rad, dostrzeganie rozwiązań i możliwości ocenianie, inspirowanie, stawianie wyzwań, autoocena mentora.
 • Organizacja procesu mentoringu:
  • Kluczowe elementy: cele obu stron, ustalenie zasad pracy/współpracy, harmonogram sesji, wpływ miejsca na proces
  • Określenie celów procesu, ustalenie programu oraz ich regularna weryfikacja
  • Praca pomiędzy spotkaniami
 • Postawa mentora – szacunek do mentee,
 • Budowanie postawy mentee
 • Potencjalne problemy i zaburzenia procesu mentoringowego
 • Współpraca „po” zamknięcie procesu – warunki i dobre praktyki

Narzędzia pracy mentora

 • Narzędzia szkoleniowe przydatne w procesie mentoringowym
 • Specyficzne narzędzia pracy mentora dla wspierania, stawiania wyzwań i tworzenia wizji
 • Przebieg spotkania inicjującego proces, w tym kontrakt mentorski
 • Narzędzia rozwojowe – ich tworzenie i wykorzystywanie w procesie
 • Materiały i dokumentacja mentoriali
 • Arkusze pracy przydatne dla mentora i mentee

Wprowadzenie do praktyk

 • Specyfika procesów mentoringowych zależna od wieku, rodzaju kompetencji, stylu pracy uczestników mentoriali
 • Zasady doboru par mentor – mentee
 • Wpływ preferowanego stylu komunikacji na relacje mentor - mentee
 • Wpływ relacji służbowych na proces mentoringu
 • Czynniki determinujące sukces programów mentoringowych

W ramach tego modułu uczestnik studiów zostanie przygotowany do zadania zaliczeniowego, którym będzie przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).

Wdrażanie mentoringu w organizacji

 • Analiza potrzeb i celów procesu wdrożenia mentoringu, m.in. potrzeby biznesowe, demograficzne, rynkowe
 • Rozpoznanie szans i ograniczeń wdrożenia programu
 • Projektowanie procesu wdrożenia mentoringu w organizacji – aspekty organizacyjne i psychologiczne
 • Budowanie zaufania i pozytywnego klimatu wokół mentoringu
 • Dobór kandydatów na mentorów i podopiecznych (mentee)
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności procesu
 • Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu mentoringu
 • Korzyści dla organizacji z wdrożenia procesów mentoringowych

Rozwój mentora

 • Dziesięć cech dobrego mentora
 • Motywacja do bycia mentorem
 • Budowanie autorytetu mentora
 • Zasady etyczne mentora
 • Dylematy w pracy mentora
 • Motywacja i zaangażowanie w realizacji roli mentora

Seminarium dyplomowe

 • Prezentacja indywidualnych wniosków z realizacji zadania zaliczeniowego – przeprowadzonych spotkań mentoringowych (min. 4 sesje 60-90 minutowe).
 • Prezentacja osobistej autoanalizy mocnych stron i obszarów koniecznego rozwoju uczestników w roli mentora
 • Osobisty plan rozwoju każdego uczestnika

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową, szczególnie dla:

 • osób chcących przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym,
 • trenerów, coachów, doradców i konsultantów planujących poszerzyć metody rozwijania potencjału swoich klientów,
 • menadżerów i pracowników działów HR chcących tworzyć i wdrażać programy mentoringowe w celu planowania sukcesji, tworzenia planów rozwojowych dla „talentów” , transferu know how i zatrzymania wiedzy w organizacji,
 • właścicieli firm rodzinnych, chcących przekazać zarządzanie firmą swoim następcom,
 • specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie chcących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem czerpiąc z tego wymierne i niewymierne korzyści.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić procesy mentoringowe wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru mentoringu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są:

 • projekt procesu mentoringowego,
 • dzienniczek procesu mentoringowego wraz z raportem,
 • etiuda spotkania mentorskiego.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2016 r. i zakończy się dn. 30 września 2016 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 października 2016 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 8500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

Kadrę kierunku stanowią praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. Są to osoby na co dzień pracujące, jako mentorzy i prowadzący programy mentoringowe.

Kadra dydaktyczna kierunku to eksperci doświadczeni w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych. Ci którzy z nimi pracowali mogą pochwalić się wymiernymi sukcesami w życiu zawodowym

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem