Mentoring

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Mentoring

Informacje ogólne

Atuty kierunku Mentoring

Atuty kierunku Mentoring

 • Pierwsze studia mentoringowe w Krakowie! Jedne z nielicznych w Polsce!
 • Program oparty o najnowszą wiedzę światową i unikalne narzędzia wypracowane przez członków Stowarzyszenia Mentorów Promentor.
 • Prowadzący to praktycy mający na koncie wiele przeprowadzonych procesów mentoringowych, posiadający międzynarodowe certyfikaty trenerskie, o bogatym doświadczeniu popartym wymiernymi sukcesami zawodowymi.
 • Warsztatowa forma zajęć, w kameralnych 15-osobowych grupach.
 • Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych - case study, ćwiczenia, prezentacje - starannie dobrane przez doświadczonych Mentorów – trenerów.
 • Możliwość poprowadzenie indywidualnego procesu mentoringowego z realnym Mentee (uczniem) przez każdego uczestnika.
 • Wraz z dyplomem ukończenia studiów Słuchacze otrzymają również dyplom SM PROMENTOR (dwa dyplomy).
 • Partner merytoryczny studiów – Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR

promentor

Stowarzyszenie „PROMENTOR” powstało blisko 4 lata temu i skupia osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub same są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy, działając w zakresie rozwoju osobistego swoich Klientów.

Cel edukacji Mentoring

Cel edukacji

Celem studiów jest zdobycie bądź wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesów mentoringowych a także do organizacji i zarządzania procesami mentoringowymi w firmach (budowania kultury mentoringowej).

Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z ideą i metodyką prowadzenia mentoringu oraz bycia efektywnym Mentorem.

Studia koncentrując się na praktycznych aspektach roli mentora jako mistrza, dostarczają sprawdzonych narzędzi do pracy mentoringowej.

W trakcie studiów uczestnicy:

 • zdobędą kompetencje konieczne w pełnieniu roli Mentora,
 • poznają i przećwiczą narzędzia i metodykę pracy Mentora,
 • nauczą się przeprowadzać diagnozę indywidualnych potrzeb i predyspozycji Mentee (ucznia),
 • zrozumieją różnice pomiędzy mentoringiem, treningiem, konsultingiem a coachingiem,
 • zaprojektują i przeprowadzą kilka realnych spotkań mentoringowych,

dzięki czemu po ukończeniu studiów uczestnicy będą mogli:

 • pełnić efektywnie rolę Mentora w procesach indywidualnych,
 • skutecznie wdrażać procesy mentoringu w organizacjach.

Plan studiów

Idea mentoringu

 • Mentoring jako forma rozwoju; różnice względem treningu, coachingu, konsultingu
 • Specyfika relacji w mentoringu: Mentor-adwokat, relacja mistrz – uczeń, opieka osobista w praktyce, nastawienie Mentee do procesu
 • Cele mentoringu: uczenie się, doradztwo, przekazanie wiedzy i doświadczenia, budowanie sieci kontaktów, opieka
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)
 • Różnorodność form mentoringu: formalny - nieformalny, osobisty - organizacyjny, regularny - okazjonalny.
 • Dobre praktyki mentoringu

Metodyka mentoringu

 • Kompetencje mentora:
  • Typowe dla procesów rozwoju indywidualnego, m.in. słuchanie, dawanie informacji zwrotnej, zadawanie trudnych pytań, empatia, otwartość, elastyczność.
  • Specyficzne dla mentoringu, m.in. dawanie rad, dostrzeganie rozwiązań i możliwości ocenianie, inspirowanie, stawianie wyzwań, autoocena mentora.
 • Organizacja procesu mentoringu:
  • Kluczowe elementy: cele obu stron, ustalenie zasad pracy/współpracy, harmonogram sesji, wpływ miejsca na proces
  • Określenie celów procesu, ustalenie programu oraz ich regularna weryfikacja
  • Praca pomiędzy spotkaniami
 • Postawa Mentora – szacunek do Mentee,
 • Budowanie postawy Mentee
 • Potencjalne problemy i zaburzenia procesu mentoringowego
 • Współpraca „po” zamknięcie procesu – warunki i dobre praktyki

Narzędzia pracy mentora

 • Narzędzia szkoleniowe przydatne w procesie mentoringowym
 • Specyficzne narzędzia pracy Mentora dla wspierania, stawiania wyzwań i tworzenia wizji
 • Przebieg spotkania inicjującego proces, w tym kontrakt mentorski
 • Narzędzia rozwojowe – ich tworzenie i wykorzystywanie w procesie
 • Materiały i dokumentacja mentoriali
 • Arkusze pracy przydatne dla Mentora i Mentee

Wprowadzenie do praktyk

 • Specyfika procesów mentoringowych zależna od wieku, rodzaju kompetencji, stylu pracy uczestników mentoriali
 • Zasady doboru par Mentor – Mentee
 • Wpływ preferowanego stylu komunikacji na relacje Mentor - Mentee
 • Wpływ relacji służbowych na proces mentoringu
 • Czynniki determinujące sukces programów mentoringowych

W ramach tego modułu uczestnik studiów zostanie przygotowany do zadania zaliczeniowego, którym będzie przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).

Wdrażanie mentoringu w organizacji

 • Analiza potrzeb i celów procesu wdrożenia mentoringu, m.in. potrzeby biznesowe, demograficzne, rynkowe
 • Rozpoznanie szans i ograniczeń wdrożenia programu
 • Projektowanie procesu wdrożenia mentoringu w organizacji – aspekty organizacyjne i psychologiczne
 • Budowanie zaufania i pozytywnego klimatu wokół mentoringu
 • Dobór kandydatów na Mentorów i podopiecznych (Mentee)
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności procesu
 • Najczęściej popełniane błędy przy wdrażaniu mentoringu
 • Korzyści dla organizacji z wdrożenia procesów mentoringowych

Rozwój mentora

 • Cechy dobrego Mentora
 • Motywacja do bycia Mentorem
 • Budowanie autorytetu Mentora
 • Zasady etyczne Mentora
 • Dylematy w pracy Mentora
 • Motywacja i zaangażowanie w realizacji roli Mentora

Seminarium dyplomowe

 • Prezentacja indywidualnych wniosków z realizacji zadania zaliczeniowego – przeprowadzonych spotkań mentoringowych (min. 4 sesje 60-90 minutowe).
 • Prezentacja osobistej autoanalizy mocnych stron i obszarów koniecznego rozwoju uczestników w roli Mentora
 • Osobisty plan rozwoju każdego uczestnika

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i społeczną, w której występuje aspekt przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju osobistego, szczególnie dla:

 • trenerów, coachów, doradców i konsultantów planujących poszerzyć metody rozwijania potencjału swoich klientów
 • menadżerów i pracowników działów HR chcących tworzyć i wdrażać programy mentoringowe w celu planowania sukcesji, tworzenia planów rozwojowych dla „talentów” , transferu know how i zatrzymania wiedzy w organizacji
 • właścicieli firm rodzinnych, chcących przekazać zarządzanie firmą swoim następcom,
 • specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, chcących dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem czerpiąc z tego wymierne i niewymierne korzyści.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić procesy mentoringowe wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru mentoringu.

Korzyści dla Uczestników

 • Możliwość zdobycia nowych, unikalnych kompetencji zwiększających szanse zawodowe na rynku nowoczesnych usług szkoleniowych, doradczych i menadżerskich
 • Pakiet materiałów i książka David Clutterbuck, Bob Garvey, David Megginson „Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny” w cenie.

mentoring w dzialaniu

 • Po ukończeniu studiów:
  • Dyplom WSE i SM Promentor.
  • 3 bezpłatne sesje mentoringowe z wybranym mentorem SM Promentor.
  • Zaproszenie i udział w części merytorycznej Zjazdu SM Promentor (warsztaty rozwojowe).
  • Rekomendacje upoważniające do wstąpienia w szeregi SM Promentor

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry – w sumie 208 godzin.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w soboty oraz w niedziele, w godzinach 9.15 – 16.30.

04-05.11.2017 „Idea mentoringu”

09-10.12.2017 „Metodyka mentoringu”

20-21.01.2018 „Metodyka mentoringu”

03-04.02.2018 „Metodyka mentoringu”

17-18.02.2018 „Narzędzia pracy mentora”

03-04.03.2018 „Narzędzia pracy mentora”

17-18.03.2018 „Narzędzia pracy mentora” + „Wprowadzenie do praktyk”

07-08.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

21-22.04.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

05-06.05.2018 „Wdrożenie mentoringu w organizacji”

19-20.05.2018 „Rozwój mentora”

02-03.06.2018 Seminarium dyplomowe

Warunkami uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są:

 • przygotowanie i poprowadzenie spotkań mentoringowych z wybranym Mentee (min. 4 sesje 60-90 minutowe).,
 • dzienniczek procesu mentoringowego wraz z raportem,
 • etiuda spotkania mentorskiego.

Rekrutacja

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2017 r. i zakończy się dn. 30 września 2017 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

UWAGA! Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, dysponujemy tylko 15 miejscami! O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia odbędą się 4-5 listopada 2017 r.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku.

Zapraszamy do Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6 w godz. 8.00 - 16.00

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA! w czerwcu zniżka w opłacie rekrutacyjnej!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w:

 • czerwcu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 PLN. 
 • lipcu bądź sierpieniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

 

Czesne za studia podyplomowe 2017/2018

Czesne: 8500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 13 października 2017 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2017 r., 01.02.2018 r., 01.04.2018 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 13 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Kadra dydaktyczna kierunku to wybitni specjaliści z różnych obszarów biznesu, doświadczeni w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych.

Posiadają bogate doświadczenie eksperckie, poparte licznymi sukcesami zawodowymi oraz certyfikatami, niejednokrotnie o randze międzynarodowej. To osoby na co dzień pracujące jako mentorzy zarówno indywidualni jak i prowadzący programy mentoringowe w firmach.

Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR.

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem