Psychologia dla coachów

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Psychologia dla coachów

Informacje ogólne

Atuty kierunku Psychologia dla coachów

Atuty kierunku

 • Studia zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby integrować wiedzę psychologiczną z praktyką coachingu. Są to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce.
 • Podczas studiów dostarczamy praktycznych umiejętności przydatnych w pracy coacha, a także wskazujemy mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw założeń i technik coachingowych.
 • Bazujemy na aktualnych badaniach psychologicznych i empirycznych dowodach skuteczności coachingu.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie i coachowie reprezentujący International Coach Federation oraz Izbę Coachingu z wieloletnią praktyką w biznesie, eksperci w swoich dziedzinach, m.in. dr Anna Syrek-Kosowska- pierwsza Polka akredytowana w superwizji coachingu przez Coaching Supervision Academy UK.
 • Program studiów zawiera najnowsze narzędzia, metody i koncepcje, a wśród nich m.in. : Metodologia i koncepcja inteligencji emocjonalnej Mayer, Caruso, Salovay; Formularz RSA do zarządzania emocjami; Neurocoachingowa Wstęga; Model Potrzeb Społecznych P-BRAIN; Mapa Relacji Społecznych MaRS; Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM); Koncepcja potrójnego mózgu McLeana; Narzędzie coachingowe "3 scenariusze"; Model EI COACH; Model PAUSE; SASQ - Selingaman Attributional Style Questionaire; Model ABCD emocji; Model kajzerki poznawczo – behawioralnej; Koncepcja Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego (GAS) Selye; Model emocji neutralnych; Koncepcja osobowości typu A, B i C;Trening Autogeniczny; Trening Jacobsona; Model  5 Zasad Zdrowej Semantyki; Model RSA – poznawcze narzędzie do pracy z przekonaniami; Model  RWE - wyobraźnia, jako narzędzie uczenia się zdrowych przekonań; Koncepcja zmiany Prochaska i DiClemente; Test D3 i BAI Assessment.

Wraz z dyplomem  ukończenia studiów podyplomowych uzyskujesz  równocześnie:

 • certyfikat ukończenia akredytowanego przez ICF kursu pt. „Coaching z mózgiem w tle” oraz 20 punktów CCE niezbędnych przy odnowieniu akredytacji ICF, wystawiony przez  Co&Me Firma doradcza

co me

 • zaświadczenie o odbytej superwizji wystawione przez ASK Expert

Ask

 • zaświadczenie o odbytym  kursie psychologii motywacji wystawione przez Pracownię Psychologii Biznesu

pracownia psychologii biznesu

Każdy ze studentów otrzymuje ponadto:

 • bezpłatny dostęp do badania online testem D3 Assessment z firmy People Keys

people

 • bezpłatny dostęp do narzędzi coachingowych na platformie Coaching Space

coach space

Cel edukacji Psychologia dla coachów

Cel edukacji

Celem studiów jest przekazanie Tobie praktycznej wiedzy psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania psychologii w coachingu poprzez wskazywanie źródeł i mechanizmów coachingu w różnych teoriach psychologicznych.

Duży nacisk kładziemy na zapoznanie Cię z konkretnymi metodami pracy z ludźmi, narzędziami wspierającymi tę pracę oraz metodologiami wspierającymi profesjonalizm zawodu coacha poprzez edukację psychologiczną.

 Zwracamy uwagę na budowanie Twojej świadomości dotyczącej  różnic pomiędzy coachingiem a psychoterapią a także na naukowe podstawy coachingu.

Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, posiadająca olbrzymie doświadczenie w pracy z ludźmi zarówno w biznesie jak i na gruncie prywatnym, a celem tych studiów jest podzielenie się z Tobą tą wiedzą i doświadczeniem.

W trakcie zajęć dowiesz się m.in. jak badać skuteczność coachingu jak rozpoznać klientów psychoterapeutycznych, jak wiedza i narzędzia do badania stylów myślenia mogą wspierać coaching.

Nadrzędnym celem tych studiów jest przygotowanie Cię do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha poprzez rozumienie procesów i mechanizmów zachodzących w relacji coachingowej.

Nabyta wiedza daje solidne podstawy do tego, aby Twoja kariera coacha nabrała rozpędu oraz do tego, aby starać się o akredytację coachingową na wyższych poziomach.

Plan studiów

FUNDAMENTY WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
Blok obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu kierunków współczesnej psychologii oraz podstawowej znajomości psychopatologii. W programie znajdą się takie zagadnienia jak:

 • Nurty i kierunki współczesnej psychologii
 • Coaching oparty na rzetelnych dowodach naukowych
 • Podstawy psychopatologii
 • Podejścia współczesnej psychoterapii, a różnice i związki z coachingiem
 • Coaching z mózgiem w tle (kurs z 20 punktami CCE i odrębnym certyfikatem)


KONSULTACJE
Konsultacje prowadzone będą w trybie blended learning, przygotują studentów do opracowania pracy końcowej-  opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne lub pracy z przeprowadzonych badań empirycznych. Przygotowana praca będzie miała wymiar bardzo praktyczny. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na portalu Zmiany w życiu.

WYKŁADY GOŚCINNE
•    „E-Marketing w zawodzie coacha” prowadzony przez praktyka E-marketingu Wojciecha Szymańskiego
•    „Psychologia sportu” prowadzony przez coacha sportowego Bartosza Berendta

ZASOBY PSYCHOLOGII I PRAKTYCZNE ICH ZASTOSOWANIA W COACHINGU
Celem bloku jest przygotowanie Cię do pracy z klientami w obszarze ich motywacji, emocji, sposobu myślenia, zdolności przyswajania wiedzy i  osobowości. Ponadto zapoznamy się z tematem psychologii pozytywnej stanowiącej fundament coachingu. W programie zapoznasz się szczegółowo z następującymi zagadnieniami:

 • Psychologia motywacji (potrzeba osiągnięć, poczucie własnej skuteczności, motywacja do zmiany, opór przed zmianą)
 • Psychologia uczenia się i modelowania zachowań (andragogika, kształtowanie i zmiana nawyków)
 • Psychologia emocji (wpływ przekonań na emocje, regulowanie emocji, relaksacja i radzenie sobie ze stresem)
 • Psychologia myślenia i postrzegania (poznawanie siebie i innych, samoocena, samoświadomość, autoprezentacja, przekonania, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, kreatywność)
 • Psychologia osobowości  i rozwój człowieka dorosłego (rozwój osobowości w biegu życia, kryzysy, współczesne modele osobowości, osobowość a zachowania)
 • Psychologia pozytywna (optymizm i radość życia, samorealizacja, inteligencja emocjonalna, zachowania prozdrowotne, pozytywne relacje interpersonalne)

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE COACHA
Blok poświecony kompetencjom psychologicznym coacha składającym się na 11 kluczowych kometencji coacha ICF. W trakcie zajęć wyznaczysz sobie indywidualną ścieżkę rozwoju tych kompetencji. Program bloku obejmuje:

 • Budowanie relacji z klientem
 • Głębokie słuchanie, intuicja i uważność
 • Stawianie pytań sięgających sedna
 • Bezpośrednia komunikacja


PROFESJONALIZACJA ZAWODU COACHA
Celem bloku jest zwrócenie uwagi na aspekt profesjonalizacji zawodu coacha poprzez trzy wybrane aspakty: superwizję, akredytację, pracę zgodnie z kodeksem etycznym. W programie:

 • Ścieżka rozwoju coacha - Superwizja
 • Droga do profesjonalizacji zawodu - Akredytacja
 • Dylematy etyczne w pracy coacha

Profil słuchacza

 • Coachowie, którzy ukończyli dowolną szkołę coachingu z min. 60 h dydaktycznymi i posiadają stosowny certyfikat
 • Coachowie, którzy przeprowadzili min. 50 sesji coachingowych
 • Coachowie, którzy przygotowywują się do akredytacji w dowolnej organizacji zrzeszającej coachów
 • Coachowie, którzy już posiadają akredytację, jednak nie posiadają wykształcenia psychologicznego
 • Coachowie, którzy posiadają wykształcenie psychologiczne, jednak chcieliby odświeżyć i poszerzyć swoją wiedzę

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele. 

Kandydaci na studia powinni w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych dostarczyć:

 • certyfikat (bądź inny dokument) potwierdzający ukończenie dowolnej szkoły coachingu z min. 60h dydaktycznymi,
 • poświedczenie przeprowadzanie min. 50 sesji coachingowych
Semestr zimowySemestr letni
22-23.10.2016 04-05.03.2017
05-06.11.2016 18-19.03.2017
19-20.11.2016 01-02.04.2017
10-11.12.2016 22-23.04.2017
07-08.01.2017 06-07.05.2017
21-22.01.2017 20-21.05.2017
04-05.02.2017 03-04.06.2017
18-19.02.2017 24.06.2017

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych
 • zaliczenie testów,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej z praktyki własnej (opis kejsu w oparciu o poznane teorie psychologiczne) lub z przeprowadzonych badań empirycznych.

Rekrutacja

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia; natomiast w przypadku kierunku Coach i trener kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6

Dokumenty można także przesyłać korepondencyjnie na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11,
31-033 Kraków,
z dopiskiem: Studia podyplomowe

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 12 683 24 60, 68, 77
fax.: 12 683 24 66
podyplomowe@wse.krakow.pl

Słuchacz studiów podyplomowych może skorzystać z bezpłatnej oferty dodatkowych szkoleń lub kursów językowych dla początkujących z języka włoskiego i hiszpańskiego.

Oferta ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe  od 1 lipca do 31 sierpnia br. wynosi 200 PLN Po tym terminie obowiązuje pełna opłata w wysokości 300 PLN. Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trener, Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe 2016/2017

Czesne: 4500 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy do 12 października 2016 r. uiścić opłatę czesnego: w całości, bądź pierwszej raty. W przypadku wpłat ratalnych kolejne obowiązujące terminy to: 01.12.2016 r., 01.02.2017 r., 01.04.2017 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - numerze IKS słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego do 12 października br. może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Kadra

Zapraszam na wyjątkowe studia podyplomowe, wypełniające próżnię psychologiczną w edukacji coachingowej na rynku polskim, jedyne w kraju, ze znakomitą kadrą i programem opartym o najnowsze trendy i badania psychologiczne. Zapraszam na PSYCHOLOGIĘ DLA COACHÓW.

Anna Baran

opiekun merytoryczny

Kontakt z WSE Kraków

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem